De Grundel

Gondel 2217 8243 CA Lelystad

  • Schoolfoto van De Grundel
  • Schoolfoto van De Grundel
  • Schoolfoto van De Grundel
  • Schoolfoto van De Grundel
  • Schoolfoto van De Grundel

Het team

Toelichting van de school

Van het personeel van Stichting SchOOL wordt verwacht dat zij bijdragen aan goed onderwijs; het stimuleren van leerlingen om het maximale uit zichzelf te halen. Zo kunnen de kinderen zich, binnen hun mogelijkheden, optimaal ontwikkelen en voorbereiden op de toekomst. Ons personeel geeft hen ruimte, richting en ruggensteun met behulp van toekomstgerichte onderwijsconcepten. Om dit mogelijk te maken blijven onze medewerkers zich regelmatig (bij)scholen en ontwikkelen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Om op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs en nieuwe didactische inzichten te verkrijgen, volgen de leerkrachten regelmatig cursussen of een opleiding.
Wanneer een leerkracht (studie)verlof heeft of uitvalt door bijvoorbeeld ziekte, kijken wij of er intern iemand beschikbaar is/intern te schuiven. Lukt dit niet dan nemen wij contact op met de vervangingspool om te zorgen dat er altijd een bevoegde leerkracht voor de groep staat. Wij werken hierbij samen met andere besturen in de regio.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

2.1.1 De schoolcultuur

De missie van De Grundel is 'Samen vooruit'. Onze missie 'Samen vooruit' staat voor de samenwerking tussen ouders, externe partners, leerkrachten en leerlingen om het beste onderwijs te bieden voor alle kinderen op De Grundel. Op De Grundel zijn we samen verantwoordelijk. We zorgen samen voor een prettig pedagogisch klimaat. We zorgen ervoor dat we te vertrouwen zijn en dat we rekening houden met elkaar. Leerkrachten vervullen een voorbeeldrol.

Er is een sterke kwaliteitscultuur waarbij het gehele team samen verantwoordelijk is voor duurzame schoolontwikkeling. Op De Grundel werken we met specialisten die ieder een specifiek vakgebied coördineren. De coördinator is verantwoordelijk voor de vakspecifieke doelen op het jaarplan. Hierdoor is een grote gezamenlijke betrokkenheid bij het vormgeven van het onderwijs. Er zijn twee keer per maand teamvergaderingen waarop doelen van het jaarplan worden uitgewerkt en/of bijgesteld. Ook vindt er één keer per maand een coördinatorenoverleg plaats om doelen/vorderingen met elkaar te delen en elkaar verder te helpen.  

Op de leerpleinen ontmoeten leerlingen vanuit verschillende groepen elkaar. Hier kunnen zij samen werken aan leerdoelen. Op de leerpleinen lopen de groepsleerkrachten vaste servicerondes. In deze rondes zijn ze verantwoordelijk voor alle leerlingen die op het leerplein werken.

2.1.2 Eigenaarschap
Op De Grundel zijn leerlingen eigenaar van hun leerproces. We geven leerlingen inzicht in hun eigen kunnen, persoonlijke leerdoelen en leren hen hoe zij zich verder kunnen ontwikkelen. Leerdoelen zijn voor leerlingen concreet en visueel. Leerlingen weten welke leermiddelen zij in kunnen zetten om zich verder te ontwikkelen en plannen zelf wanneer, waar en hoe ze dit doen.  

2.1.3 De inrichting van de school
De inrichting van De Grundel kenmerkt zich door haar rijke, geordende, kindvriendelijke leeromgeving. Leerlingen van De Grundel leren en werken zowel in de klas als op leerpleinen. De inrichting van de klas en de leerpleinen sluit aan bij de visie waarbij leerlingen eigenaar kunnen zijn en invloed kunnen hebben op hun persoonlijke ontwikkeling. We bieden leerlingen de keuze hoe en waar ze willen werken (flexibele werkplekken). Hierbij wordt rekening gehouden met stille werkplekken, werkplekken die samenwerking en werkplekken die beweging mogelijk maken. Ook zijn er mogelijkheden voor stil- en/of bewegend leren.   

2.1.3.1 In de klas
Wanneer je een klas binnenloopt zie je dat leerlingen op eigen niveau aan het werk zijn op flexibele werkplekken met verschillende verwerkingsvormen (methode materiaal, spellen, IT-middelen). Leerlingen hebben inzicht in hun eigen kunnen, hun persoonlijke leerdoelen en weten wat zij moeten doen om zich verder te ontwikkelen. Iedere klas heeft een databord waarop de missie van de klas, de groepsafspraken en groepsdoelen staan. Leerlingen leren van en met elkaar.    

2.1.3.1 In de school
Wanneer je de school binnenloopt voel je je welkom. Het is voor iedereen zichtbaar welke mensen op school werken en welke functie/rol zij vervullen in de school. Actuele informatie van De Grundel wordt weergegeven via Parro op het informatiescherm bij de hoofdingang. 

2.1.3.3 Leerpleinen
In de onderbouw zijn betekenisvolle speel- leerpleinen ingericht in de vorm van huisjes. In de speel-leerpleinen is aanbod op gebied van taal, rekenen, woordenschat en wo. De speel-leerpleinen sluiten aan bij het thema in de klas. Leerlingen kunnen de leerstof in spelvorm eigen maken. Er is differentiatie in aanbod in de hoeken waardoor leerlingen op verschillende niveaus worden geprikkeld en uitgedaagd. Het enthousiasme, de motivatie en de betrokkenheid zijn groot.    

In de midden- en bovenbouw zijn betekenisvolle leerpleinen ingericht op vakgebied. Er is een rijke leeromgeving zichtbaar waarbinnen de leerlingen gestimuleerd worden en de mogelijkheid hebben om naast theoretisch ook praktisch aan de slag te gaan met de leerdoelen. Op het leerplein zijn flexibele werkplekken ingericht waarbij rekening wordt gehouden met verschil in behoeften van kinderen (stil-, bewegend-, samen- en/of alleen leren. Leerlijnen zijn zichtbaar voor kinderen en aanvullende, verrijkende, uitdagende materialen zijn op leerlijn geordend zodat leerlingen aansluitende materialen in kunnen zetten naast de reguliere methode om leerdoelen te behalen.

2.1.3.4 Het schoolplein
Het schoolplein biedt mogelijkheden om bewegend en ontdekkend te leren. Er zijn speel-werkplekken ingericht waardoor ons onderwijs ook buiten en meer praktisch plaats kan vinden. Het schoolplein biedt de mogelijkheid voor sportieve activiteiten en activiteiten die het ontdekken van de natuur mogelijk maken.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Onderwijstijd 
Over hoe een schooldag op een basisschool er uitziet zijn wettelijke afspraken gemaakt. Scholen hebben sinds 1 augustus 2006 de ruimte om zelf de schooltijden in te delen. Voor de vormgeving van de onderwijstijd zijn enkele voorwaarden vastgesteld. Zo moeten leerlingen in totaal 7520 uur aan onderwijs volgen, verspreid over acht jaar, wat neerkomt op 940 uur per jaar. Dit hoeft niet precies zo te worden verdeeld. Daarnaast moeten scholen de activiteiten evenwichtig over de dag verdelen.

Bewegingsonderwijs
Voor de ontwikkeling  van kinderen is bewegen belangrijk. Plezier in bewegen zorgt er voor dat kinderen blijven bewegen, ook op latere leeftijd. Wij doen dat door elk kind op zijn eigen niveau nieuwe en uitdagende beweegsituaties aan te bieden. Ieder kind leert hierdoor beter bewegen, samenwerken en rekening houden met elkaar.

Op De Grundel krijgen alle kinderen 2x per week bewegingsonderwijs van een vakleerkracht. De gymlessen zijn op maandag en donderdag. De kleutergroepen gymmen op maandag en vrijdag. De kinderen gymmen in een gympak of een korte broek met T-shirt. Gymschoenen zijn aan te raden (liefst met een soepele zool) maar niet verplicht. Na de gymles is het wenselijk dat kinderen zich even opfrissen. Dit kan in de doucheruimte met een washand.

Naast de reguliere gymlessen doen we ook mee aan een aantal sportactiviteiten in het jaar. Zoals sportdagen, toernooien tegen andere basisscholen en de Avondvierdaagse

Om een gezonde levensstijl te bevorderen heeft De Grundel actieve partnerschappen in de sport. Tijdens gymlessen en in verschillende pauzemomenten kunnen leerlingen clinics volgen van o.a. tennis, korfbal, handbal en basketbal. 

Pauze
Om 10.15u hebben alle kinderen pauze. Voor de pauze mag iedereen iets te eten en drinken meenemen. Dit moeten gezonde tussendoortjes zijn. Het eten kan op maandag en dinsdag bestaan uit een gezonde koek, boterham of fruit. Woensdag t/m vrijdag zijn fruitdagen. Alle kinderen moeten dan verplicht fruit eten. 

Lunchpauze
Om 12.15u wordt in groep 1 t/m 8 geluncht. Hiervoor nemen de leerlingen een lunchpakket mee naar school. Dit moet een gezond pakketje zijn (denk aan een gezond belegde boterham en een stukje fruit). 

Kinderen mogen geen snoep mee naar school nemen. Bij het drinken gaat onze voorkeur uit naar goed afgesloten bekers of pakjes met een rietje. Frisdranken als cola e.d. zijn niet toegestaan. 

Buitenspelen
Na de pauze om 10.15u en tijdens de lunchpauze spelen alle kinderen buiten. De leerkrachten organiseren drie keer per week een activiteit waaraan alle kinderen kunnen deelnemen ter bevordering van samenspel en samenwerking. 

Traktaties
Jarige kinderen mogen op school trakteren en de klassen rondgaan. Wij stimuleren gezonde traktaties. Op internet zijn veel suggesties te vinden voor een gezonde traktatie.

Bron

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De Grundel biedt regulier onderwijs aan leerlingen van 4 t/m 12 jaar.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De komende jaren zal De Grundel gebruiken om het lesaanbod steeds sterker en passender aan te bieden. Hierbij richten wij ons op het regulier onderwijsaanbod aan leerlingen van 4 t/m 12 jaar.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven