SBO de Kei

Kamp 39 05 8225 HA Lelystad

Schoolfoto van SBO de Kei

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Niet alle leerlingen van onze groep 8 maken de eindtoets. We houden ons hierbij aan de wettelijke regels van de afname eindtoets. Indien een IQ-test uitwijst dat een leerling een IQ heeft dat lager is dan 75 en als hij/zij niet hoger dan eind groep 5 scoort op de Cito Leerlingvolgsysteem-toetsen, wordt de eindtoets niet gemaakt. Dit maakt dat er jaarlijks maar enkele leerlingen de toets maken.
Indien leerlingen een uitstroomperspectief hebben voor VMBO doen ze altijd mee aan de citotoetsen. Dit gaat jaarlijks om ongeveer 3-6 leerlingen.

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Onze school werkt systematisch aan kwaliteitszorg. Onder kwaliteitszorg verstaan we: activiteiten die er op gericht zijn om de kwaliteit van het onderwijs te bepalen, te bewaken, te borgen en te verbeteren. Onze school werkt aan de ontwikkeling en vernieuwing van het onderwijs en zorgt dat zaken die goed gaan, goed vastgelegd worden. 

De resultaten van het onderwijs: Wij volgen de ontwikkeling van de leerlingen nauwgezet en houden de gegevens van resultaten bij in een leerlingvolgsysteem. De leerlingen worden regelmatig getoetst met de zogenaamde methode gebonden toetsen. Daarnaast gebruiken we halfjaarlijks op het gebied van bijvoorbeeld rekenen/wiskunde, lezen en spelling, landelijk genormeerde toetsen van het CITO. Deze toetsen worden afgenomen volgens een planning die is vastgelegd in een toets kalender met bijbehorend toets protocol. De opbrengsten worden geanalyseerd en teambreed besproken, waar nodig worden extra interventies gedaan en het handelen in de groep aangepast. 

We gebruiken als eindtoets in groep 8 de IEP toets.


Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Al onze leerlingen hebben een ontwikkelingsperspectief waarin de ontwikkeling van de leerling en de onderwijsbehoeften bij gehouden wordt. Eind groep 5 stellen we een uitstroombestemming vast die we bespreken met ouders in een oudergesprek.
Eind groep 7 stellen we een voorlopig advies vast op basis van de toetsgegevens samen met het leerlingbeeld in het ontwikkelingsperspectief (OPP). Dit advies wordt door de leerkracht met ouders besproken.

In groep 8 volgen we de leerlingen nauwgezet, rond november zal het definitieve advies volgen. Indien er bij leerlingen een hogere uitslag uitkomt bij de doorstroomtoets, kunnen we op basis daarvan het advies naar boven bijstellen.

Als een leerling overstapt naar een andere school, dan is onze school wettelijk verplicht om de nieuwe school gegevens over die leerling te verschaffen in een onderwijskundig rapport. Hierin staan alleen die gegevens die relevant zijn voor de nieuwe school om de leerling goed te kunnen begeleiden en te laten leren. De ouders hebben te allen tijde inzagerecht in het overstapdossier. Met behulp van een landelijke standaard, Overstapservice Onderwijs (OSO), kunnen scholen deze gegevens veilig, eenduidig en betrouwbaar digitaal uitwisselen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Dit komt tot uiting in:

-het pedagogisch klimaat (school, plein- en klassenafspraken);
-het respectvol omgaan met elkaar (leerlingen, leerkrachten en ouders);
-ons onderwijsaanbod. 

De school ziet de vormgeving van het actief burgerschap als belangrijke uitdaging en doet al veel aan dit onderwerp binnen de verschillende vakken alsmede door onze manier van met elkaar omgaan. 

Naast de aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkelingen tijdens de lessen gekoppeld aan de sociaal emotionele doelen gesteld in de SLO leerlijnen, vinden er op school ook activiteiten plaats die er mede zorg voor dragen dat de school een prettige leefgemeenschap en een fijne plek is. U kunt hierbij denken aan excursies, deelname aan schoolsporttoernooien en projectweken waarbij wij met de hele school aan hetzelfde onderwerp te werken. Daarnaast is er een professioneel sport- en cultuuraanbod ná schooltijd. Daar kunnen alle kinderen aan meedoen. Dat is niet alleen heel goed voor de sociale ontwikkeling van de kinderen, maar heeft ook een positieve uitstraling naar de wijk!

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Welbevinden
  • Zelfvertrouwen
  • Verantwoordelijkheid

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In 2021 heeft er een inspectiebezoek plaatsgevonden n.a.v. een traject waarbij de school 'zeer zwak' bevonden is in 2019. In 2021 werd gezien dat de school een enorme ontwikkeling heeft meegemaakt en heeft een voldoende gekregen. 

Terug naar boven