SBO de Kei

Kamp 39 05 8225 HA Lelystad

Schoolfoto van SBO de Kei

Het team

Toelichting van de school

Van het personeel van SBO de Kei wordt verwacht dat zij bijdragen aan goed onderwijs; het stimuleren van leerlingen om het maximale uit zichzelf te halen. Zo kunnen de kinderen zich, binnen hun mogelijkheden, optimaal ontwikkelen en voorbereiden op de toekomst. Ons personeel geeft hen ruimte, richting en ruggensteun met behulp van toekomstgerichte onderwijsconcepten. Om dit mogelijk te maken blijven onze medewerkers zich regelmatig (bij)scholen en ontwikkelen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Om op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs en nieuwe didactische inzichten te verkrijgen, volgen de leerkrachten regelmatig cursussen of een opleiding. Wanneer een leerkracht (studie)verlof heeft of uitvalt door b.v. ziekte, nemen wij contact op met de vervangingspool. Wij werken hierbij samen met andere besturen in de regio. Mocht dit niet lukken dan proberen wij het intern op te lossen. Lukt dit niet dan kunnen wij, in geval van uiterste nood, een groep naar huis sturen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Onze basisafspraken over groepsindeling is dat we voornamelijk leerlingen indelen op leerjaar. Dit betekent dat we er voor willen zorgen dat zoveel mogelijk leerlingen van hetzelfde leerjaar bij elkaar zitten. In sommige gevallen betekent het om een groep aan te vullen dat we combinatiegroepen moeten maken. Aangezien we gedurende het jaar in alle groepen instroom kunnen hebben, proberen we zoveel mogelijk ruimtes te houden in de groepen. Dit betekent soms ook dat een bepaald leerjaar vol kan zitten.

Groep 3 t/m 8 zitten vol als er 17 leerling in zitten. Groep 1/2 is dit 14 leerlingen.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Over hoe een schooldag op een basisschool eruitziet zijn wettelijke afspraken gemaakt. Scholen hebben sinds 1 augustus 2006 de ruimte om zelf de schooltijden in te delen. Voor de vormgeving van de onderwijstijd zijn enkele voorwaarden vastgesteld. Zo moeten leerlingen in totaal 7520 uur aan onderwijs volgen, verspreid over acht jaar, wat neerkomt op 940 uur per jaar. Dit hoeft niet precies zo te worden verdeeld. Daarnaast moeten scholen de activiteiten evenwichtig over de schooldag verdelen.  

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Op SBO de Kei geven we onderwijs aan leerlingen die een toelaatbaarheidsverklaring SBO hebben ontvangen. Leerlingen die om verschillende redenen vast zijn gelopen in het regulier onderwijs en baat hebben bij onderwijs in kleinere klassen en meer ruimte voor herhaling en in oefening van de leerstof.

Op de school is een aantal uur per week een logopediste aanwezig. Zij ondersteunt o.a. de leerkracht bij het versterken van de spraak/taalontwikkeling, daarnaast biedt ze verdiepende woordenschatlessen aan voor groepen leerlingen. Voor individuele logopedie verwijzen wij u naar een vrijgevestigde praktijk.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Op SBO de Kei willen we in de toekomst nog beter onderwijs geven aan leerlingen die uitstroomperspectief VSO ZML hebben. Deze leerlingen hebben baat bij meer praktijkgericht en ervaringsgericht onderwijs. 

Ook gezien onze grote uitstroom naar praktijkonderwijs willen we onze praktijkvakken verbreden en verstevigen.

Daarnaast willen we ons verder ontwikkelen in bieden van goed onderwijs aan kleuters met een brede ondersteuningsvraag. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven