obs Het Schateiland

Jan Ligthartstraat 96 2941 SE Lekkerkerk

Schoolfoto van obs Het Schateiland

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Op Het Schateiland is het gewoon dat alle kinderen het onderwijs krijgen dat bij ze past. Dat betekent dat we vrijwel alle kinderen tot en met groep 8 bij ons houden. Kinderen met didactische achterstanden worden extra gemonitord aan de hand van hun ontwikkelingsprognose en leerrendement.
In 2020 is er vanwege de coronacrisis geen Eindtoets afgenomen. Van de kinderen uit groep 8 in dat jaar zijn wel de referentieniveaus bekend.

Percentage 1F: 94,7% (signaalwaarde 85%)

Percentage 1S/2f: 50% (signaalwaarde 47,3%)

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

We gebruiken de halfjaarlijkse Cito-screening om de tussenresultaten te meten. Natuurlijk beperken we ons niet tot de Cito. Ook de methoderesultaten beïnvloeden ons handelen. 
Als leerkracht ben je de hoofdverantwoordelijke voor de uitvoering van het handelingsgericht werken in de groep. Als leerkracht sta je er echter niet alleen voor. Gezamenlijk met de andere collega's binnen het team worden trendanalyses uitgevoerd. Tijdens de periodieke groepsbespreking wordt er samen met de directie en de coördinator leerlingenzorg gereflecteerd, geëvalueerd en plannen onder de loep genomen.

Binnen ons handelingsgericht werken onderscheiden we verschillende fasen en stappen.

Fase 1: waarnemen en signaleren         

Stap 1: verzamelen van leerlinggegevens         

Stap 2: signaleren van leerlingen die extra begeleiding nodig hebben

Fase 2: begrijpen en analyseren           

Stap 3: benoemen van de onderwijsbehoeften

Fase 3: plannen

Stap 4: clusteren van leerlingen met vergelijkbare onderwijsbehoeften           

Stap 5: opstellen van het groepsplan

Fase 4: realiseren

Stap 6: uitvoeren van het groepsplan

Stap 7: evalueren van het groepsplan 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Op Het Schateiland staat passend onderwijs hoog in het vaandel. Zolang het welbevinden van het kind en de omgeving niet onder druk komt te staan, kunnen alle kinderen tot en met groep 8 bij ons op school blijven. Kinderen met een didactische achterstand worden extra gemonitord aan de hand van hun ontwikkelingsprognose en leerrendement. Ouders worden vroegtijdig op de hoogte gesteld van de mogelijke uitstroom van hun kind richting het voortgezet onderwijs. Vanuit onze visie over passend onderwijs is het logisch dat de verdeling van de percentages met betrekking tot de schooladviezen jaarlijks kan fluctueren.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven