obs Het Schateiland

Jan Ligthartstraat 96 2941 SE Lekkerkerk

Schoolfoto van obs Het Schateiland

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Op Het Schateiland is het gewoon dat alle kinderen het onderwijs krijgen dat bij ze past. Dat betekent dat we vrijwel alle kinderen tot en met groep 8 bij ons houden. Kinderen met didactische achterstanden worden extra gemonitord aan de hand van hun ontwikkelingsprognose en leerrendement. Door te gaan voor zoveel mogelijk inclusiviteit met de Klas aan de school weten we dat we ook kinderen binnenhouden, die normaliter naar het speciaal (basis)onderwijs zouden gaan. Dat dit van invloed is op de eindresultaten op schoolniveau is een gegeven. De individuele eindresultaten zijn conform de mogelijkheden van de kinderen. 

In 2020 is er vanwege de coronacrisis geen Eindtoets afgenomen. Van de kinderen uit groep 8 in dat jaar zijn wel de referentieniveaus bekend.

Percentage 1F: 94,7% (signaalwaarde 85%)

Percentage 1S/2f: 50% (signaalwaarde 47,3%)

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

We gebruiken de halfjaarlijkse Cito-screening om de tussenresultaten te meten. Natuurlijk beperken we ons niet tot de Cito. Ook de methoderesultaten beïnvloeden ons handelen. 
Als leerkracht ben je de hoofdverantwoordelijke voor de uitvoering van het handelingsgericht werken in de groep. Als leerkracht sta je er echter niet alleen voor. Gezamenlijk met de andere collega's binnen het team worden trendanalyses uitgevoerd. Tijdens de periodieke groepsbespreking wordt er samen met de directie en de coördinator leerlingenzorg gereflecteerd, geëvalueerd en plannen onder de loep genomen.

Binnen ons handelingsgericht werken onderscheiden we verschillende fasen en stappen.

Fase 1: waarnemen en signaleren         

Stap 1: verzamelen van leerlinggegevens         

Stap 2: signaleren van leerlingen die extra begeleiding nodig hebben

Fase 2: begrijpen en analyseren           

Stap 3: benoemen van de onderwijsbehoeften

Fase 3: plannen

Stap 4: clusteren van leerlingen met vergelijkbare onderwijsbehoeften           

Stap 5: opstellen van het groepsplan/onderwijsplan

Fase 4: realiseren

Stap 6: uitvoeren van het groepsplan/onderwijsplan

Stap 7: evalueren van het groepsplan/onderwijsplan 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Op Het Schateiland staat passend onderwijs hoog in het vaandel. Zolang het welbevinden van het kind en de omgeving niet onder druk komt te staan, kunnen alle kinderen tot en met groep 8 bij ons op school blijven. Kinderen met een didactische achterstand worden extra gemonitord aan de hand van hun ontwikkelingsprognose en leerrendement. Ouders worden vroegtijdig op de hoogte gesteld van de mogelijke uitstroom van hun kind richting het voortgezet onderwijs. Vanuit onze visie over passend onderwijs is het logisch dat de verdeling van de percentages met betrekking tot de schooladviezen jaarlijks kan fluctueren.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven