obs Het Schateiland

Jan Ligthartstraat 96 2941 SE Lekkerkerk

Schoolfoto van obs Het Schateiland

Het team

Toelichting van de school

Op dit moment vindt er een verjonging van het team plaats, zodat er een evenredige leeftijdsopbouw ontstaat. Hierbij ligt de focus op behoud van kwaliteit.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer een leerkracht verlof heeft of ziek is dan kan deze op verschillende wijzen worden vervangen.

 • De eerste optie is om de betreffende leerkracht intern te vervangen. Waar het kan, gebeurt dit door de 'duo-collega'. Indien er sprake is van een langdurige afwezigheid wordt er een beroep gedaan op een externe invaller.
 • Wanneer er geen interne oplossing is of als er sprake is van een langdurige afwezigheid wordt er een beroep gedaan op mensen uit de invalpool van onze stichting.
 • Als er geen invalleerkracht beschikbaar is, worden de kinderen uit de groep van de afwezige leerkracht verdeeld over verschillende groepen.
 • In een uiterste geval worden kinderen naar huis gestuurd.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Tijden zijn richttijden. Onderwijsbehoeften zijn bepalend.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De tijden kunnen per jaar verschillen, afhankelijk wat de groep nodig heeft.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

In principe kan de school leerlingen met speciale en/of aanvullende onderwijsbehoeften ondersteunen, mits zij voldoen aan de voorwaardelijke kenmerken als: relatie, welbevinden, ontwikkeling en relatie en afstemming met ouders. In toelichting hierop:  

Relatie

De mate van betrokkenheid op en verbondenheid met de leerkracht en medeleerlingen. In de relatie ligt de mogelijkheid van leren met en van elkaar door samenwerken of feedback. Gerichtheid van de leerling op de ander maakt leren mogelijk, voor de leerkracht ligt in de relatie de mogelijkheid tot pedagogische invloed. Indien er structureel en schijnbaar onomkeerbaar geen relatie met de leerling is, kan de school geen passend onderwijs organiseren.  

Welbevinden

De mate waarin de leerling zich vrij, sociaal-emotioneel veilig en plezierig voelt in de schoolomgeving. Onbehagen, van welke aard ook, zorgt voor een bedreigd gevoel in leer- en ontwikkelingstaken. Indien er structureel en schijnbaar onomkeerbaar een gebrek aan welbevinden is, kan de school geen passend onderwijs organiseren.  

Ontwikkeling

De mate waarin de leerling voortgang maakt in leer- en ontwikkelingstaken. De mate waarin de school haar begeleiding kan afstemmen op verschillen in ontwikkeling van haar leerlingen, bepaalt voor een groot deel de zorgbreedte van de school. Indien er, ondanks alle aantoonbaar extra ondersteuning, structureel en onomkeerbaar onvoldoende ontwikkeling waarneembaar is, kan de school geen passend onderwijs organiseren.      

Veiligheid

De mate van fysieke veiligheid van de leerling zelf, de medeleerlingen en de leerkracht. Deze kan direct in het geding zijn bij bijvoorbeeld agressie, of indirect door bijvoorbeeld gebrek aan inzicht bij de leerling. De emotionele veiligheid is bij de dimensie welbevinden benoemd. Indien er structureel en schijnbaar onomkeerbaar onveilige situaties ontstaan, kan de school geen passend onderwijs organiseren.  

Afstemming ouders

Ouders en school dienen overeenstemming te bereiken over de kenmerkende voorwaarden, de onderwijsbehoefte en het ontwikkelingsperspectief. Pas dan kan er sprake zijn van een goede ontwikkeling van het kind. Indien er structureel en schijnbaar onomkeerbaar geen overeenstemming ontstaat, kan de school geen passend onderwijs organiseren

Intensieve ondersteuning in een kleine setting

Op Het Schateiland hebben we een groep die gericht is op een intensieve ondersteuning. Daarin zitten leerlingen van groep 4 tot en met groep 8 met een of meer van de volgende kenmerken:

 • Een intelligentieprofiel dat ligt tussen moeilijk lerend en (ver) boven gemiddeld
 • door sociale- en/of emotionele oorzaken (tijdelijk) niet tot leren komen in het regulier onderwijs 
 • moeilijk leren en/of blokkades ondervinden bij het verwerven van kennis, inzicht en vaardigheden op didactisch en/of sociaal-emotioneel gebied
 • gebaat zijn bij een zeer gestructureerde leeromgeving.
 • Bij de plaatsing van leerlingen wordt rekening gehouden met groepsgrootte en groepsdynamiek.

Leerlingen met een TLV voor het Speciaal Onderwijs of een te complexe ondersteuningsvraag, worden (in principe) niet toegelaten. De klas wordt begeleid door leerkrachten die speciale cursussen/ opleidingen hebben gevolgd voor het begeleiden van kinderen met specifieke onderwijsbehoeften. Ook is er 5 ochtenden een onderwijsassistente aanwezig in de groep. Alle leerlingen werken aan de hand van een eigen ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). Door een nauwe samenwerking tussen de clz van Het Schateiland , de leerkracht en de clz van de school van herkomst wordt er gekeken naar de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de leerling. In het plan wordt beschreven welke stappen er worden doorlopen om de leerling goed in kaart te brengen zodat er gekeken kan worden hoe de leerling weer terug kan keren op zijn reguliere school.  

Kenmerken sociale context

De leerlingen van deze specifieke groep zijn afkomstig uit de Krimpenerwaard. De leerlingen hebben eerst onderwijs genoten op een reguliere basisschool maar zijn door diverse problematieken (tijdelijk) in de intensieve ondersteuningsgroep op Het Schateiland gekomen. De leerlingen zijn afkomstig van scholen binnen Stichting Onderwijs Primair maar kunnen ook vanuit de andere schoolbesturen komen.

Identiteit intensieve ondersteuningsgroep

 • Een veilig pedagogisch klimaat gericht op duidelijkheid, structuur en voorspelbaarheid.
 • Het opstellen van een OPP voor elke leerling binnen 6 weken na plaatsing; elke leerling volgt zijn eigen leerlijn.
 • Kleinere groepen (maximaal 15) waardoor er sneller geïntervenieerd kan worden.
 • Differentiatie in aanbod, leerstrategieën en methodes.
 • Gespecialiseerde leerkrachten die denken in mogelijkheden.
 • Extra ondersteuning in de groep (vanuit onderwijs en zorg).
 • Leren met en van elkaar.
 • Nauwe samenwerking met ouders en zorg.
 • Nauwe samenwerking met school waar leerling staat ingeschreven.
 • Een specifiek aanbod gericht op de sociaal-emotionele ontwikkeling.
 • Een lesaanbod gericht op theorie en praktijk.
 • Aandacht voor de verschillende levensbeschouwelijke achtergronden.  

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Het Schateiland heeft nu al een groep, Klas aan de school, waarin kinderen zitten met specifieke onderwijsbehoeften. Behoeften waarin andere reguliere scholen in de de omgeving niet kunnen voorzien. Nu zitten daar kinderen in de leeftijd die past bij groep 5 t/m 8. In de toekomst willen wij ook kinderen met een jongere leeftijd dezelfde extra ondersteuning kunnen bieden. Hiermee zullen we nog meer inclusief onderwijs kunnen bieden.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Op Het Schateiland krijgen de kleuters een beredeneerd aanbod door middel van Onderbouwd. De kinderen worden gevolgd in hun ontwikkeling door middel van spelaanbod. Het educatieve ontwikkelingsmateriaal wordt door middel van directe instructie aangeboden.
Elk kind kan in Onderbouwd werken en leren op het niveau waar het kind op dat moment aan toe is. Omdat de ontwikkeling van kleuters sprongsgewijs verloopt is het gebruik ideaal en tijdbesparend: je werkt er met individuele handelingsplannen, plannen op groepsniveau, groepsoverzichten en opbrengsten.

Door dagelijkse een paar kinderen te observeren en de ontwikkeling van deze kinderen vast te leggen ontstaat er een volgmodel. Het vastleggen is eenvoudig doordat alle educatieve ontwikkelingsmaterialen gecodeerd zijn met kleuren en afbeeldingen van de handpoppen. Zo wordt het mogelijk de kleuters voor langere tijd eigenaar te laten zijn van hun eigen leerproces. Het kind leert het verschil kennen tussen spelend leren en lerend spelen.

Terug naar boven