Kindcentrum Trampoline

De Haar 200a 2261 ZB Leidschendam

  • In oktober 2020 hebben we ons nieuwe gebouw betrokken.
  • Schoolfoto van Kindcentrum Trampoline
  • Schoolfoto van Kindcentrum Trampoline

Het team

Toelichting van de school

Het team van Kindcentrum Trampoline bestaat uit 29 personen.

Het team bestaat uit directie school, clustermanager kinderopvang, intern begeleider, pedagogisch medewerkers, leerkrachten, onderwijsassistenten, een leraar ondersteuner, administratief medewerker, conciërge, gymleerkracht 

Het team is gevarieerd qua leeftijd en geslacht en wij maken dankbaar gebruik van maar liefst drie onderwijsondersteuners waardoor onze kinderen extra aandacht kunnen krijgen.

Wij streven naar een evenredige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de schoolleiding. Op dit moment is die verhouding 50/50.

Daarnaast investeren wij in zij-instromers en stagiaires. Ook bieden wij combinatie functies aan voor teamleden, waardoor we een aantrekkelijke werkgever kunnen zijn. Teamleden geven aan graag op Kindcentrum Trampoline te werken. We hebben op ons Kindcentrum gelukkig nog weinig last van het lerarentekort.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij verlof of ziekte laten wij de kinderen zoveel mogelijk door teamleden opvangen. Als dit niet lukt, benaderen wij een invalpool voor een vervanger. De 

Bij ziekte of verlof van een leerkracht doorlopen we meerdere stappen:

1.  Kan de duo leerkracht of een ander teamlid extra komen werken?

2.  Heeft de invalpool nog leerkrachten beschikbaar?

3.  Kunnen we intern schuiven met personeel? (Bv. de inzet van onderwijsassistenten en LIO stagiaires)

4.  Kan de groep verdeeld worden?

5.  Als er geen mogelijkheden meer zijn, wordt de ouders gevraagd hun kind thuis te houden. (dit altijd na overleg met het schoolbestuur)

6.  In het geval dat ouders geen opvang voor hun kind hebben, wordt de leerling in een andere groep geplaatst.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De kinderen krijgen les in jaargroepen maar voor het vak begrijpend lezen krijgen zij instructie in niveaugroepen die de reguliere groepsindeling doorbreken.

Voor meer- en hoogbegaafde kinderen is de Columbusklas opgezet. Hier krijgen de kinderen werk dat past bij hun niveau.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De leerlingen krijgen minimaal 7520 uur onderwijstijd in 8 jaar onderwijs op de school binnen kindcentrum Trampoline

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Aanmelding (zij-)instroom.

Basisvoorwaarden voor plaatsing op De Trampoline:

- De leerling moet zindelijk zijn
- De Nederlandse taal moet voldoende beheerst worden om het onderwijs te kunnen volgen.

Bij aanmelding op De Trampoline wordt bekeken of wij de leerling passend onderwijs kunnen bieden.
Daarin worden de volgende stappen doorlopen:

- Intakegesprek met de ouders/verzorgers
- Contact met de school van herkomst
- Onderzoek naar de onderwijsbehoeften op basis van beschikbare documentatie
- Besluitvorming plaatsing op De Trampoline door directie en interne begeleiding

In ons SchoolOndersteuningsprofiel vindt u verdere informatie over wat wij bieden aan kinderen die bijzondere behoeftes hebben.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven