Kindcentrum Trampoline

De Haar 200a 2261 ZB Leidschendam

  • In oktober 2020 hebben we ons nieuwe gebouw betrokken.
  • Schoolfoto van Kindcentrum Trampoline
  • Schoolfoto van Kindcentrum Trampoline

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Het bijpassende schoolgewicht voor de eindtoets van 2018-2019 is aangepast van 9% naar 10%.

Hierdoor hebben we in dit schooljaar voldoende gescoord met groep 8 op de eindtoets.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023/2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij benutten alle tussentijdse resultaten om kritisch naar ons onderwijs te kijken en zo nodig onze werkwijze aan te passen.

Aan het begin van het schooljaar zijn er start gesprekken over de ambities voor iedere groep.

Gedurende het schooljaar zijn er groepsbesprekingen en leerlingbesprekingen tussen intern begeleider en leerkrachten. Daarnaast zijn er 'opbrengstgesprekken' tussen directeur, intern begeleider en leerkrachten.

Binnen de groepen worden trendanalyses besproken en op schoolniveau kijken we met het team naar de trends en passen ons onderwijs schoolbreed aan waar nodig.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Wij zijn trots op onze kinderen.

We geven passende adviezen, waarbij we kijken naar de hele ontwikkeling van het kind.


Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

We hebben zowel voor het algemene oordeel van de inspectie als voor VVE een dikke voldoende en een mooi basisarrangement.

Terug naar boven