Elckerlyc, Montessori- en Internationaal onderwijs

Klimopzoom 41 2353 RE Leiderdorp

  • Schoolfoto van Elckerlyc, Montessori- en Internationaal onderwijs
  • Schoolfoto van Elckerlyc, Montessori- en Internationaal onderwijs

Het team

Toelichting van de school

Het onderwijspersoneel is hoog gekwalificeerd en evenwichtig verspreid over de leeftijdscategorieën. (In verband met de organisatie van de overkoepelende stichting is een deel van het bestuur formatietechnisch ondergebracht bij deze school. Bij 'schoolmanagement' dient u daarom 1,0 te lezen waar 3,4 staat vermeld. Omdat deze gegevens automatisch worden gegenereerd kunnen we dit cijfer helaas niet aanpassen in het betreffende informatie-onderdeel).

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Elckerlyc neemt deel aan een 'Regionaal Transfer Centrum'. Hierin werken schoolbesturen samen om de vervangingsproblematiek die ontstaan is door recente wetgeving zo goed mogelijk op te vangen. 

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Elckerlyc wil een zo 'rijk mogelijke' leeromgeving aanbieden. Dit uit zich in het aanbod van vakonderwijs voor muziek, Engels, Spaans en gymnastiek. Voorts worden de diensten aangeboden van een logopedist, een remedial teacher en van een motorisch remedial teacher. Er zijn verschillende vakspecialisten op het gebied van (taal)ontwikkeling in dienst. Eén van de Intern Begeleiders is tevens orthopedagoog. Engels wordt aangeboden vanaf groep één; kinderen die een extra uitdaging nodig hebben kunnen vanaf groep vijf deelnemen aan lessen Spaans. De lessen bewegingsonderwijs worden in alle leerjaren gegeven door een vakleerkracht, evenals de muzieklessen. Een flink deel van de leerkrachten deed een Master en beschikt derhalve over extra vaardigheden, naast de reguliere lesgevende-. Voorts heeft Elckerlyc een gecertificeerde kindercoach in dienst en een gediplomeerde VIB-er (Video-interactie begeleider). Waar de gelegenheid zich voordoet werkt de school graag samen met ouders met een bijzondere vaardigheid: denk bijvoorbeeld aan mindfulness voor kinderen. Na schooltijd is er gelegenheid voor het volgen van (individuele) muzieklessen op hoog niveau.

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Elckerlyc heeft een breed ondersteuningsprofiel. Er is geen specifieke doelgroep waar de school zich op richt of in onderscheid.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven