Elckerlyc, Montessori- en Internationaal onderwijs

Klimopzoom 41 2353 RE Leiderdorp

  • Schoolfoto van Elckerlyc, Montessori- en Internationaal onderwijs
  • Schoolfoto van Elckerlyc, Montessori- en Internationaal onderwijs

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Elckerlyc baseert haar verwijzingsadvies op de gevalideerde toetsgegevens die gedurende de hele basisschoolperiode zijn verzameld. In het laatste schooljaar wordt naast de IEP-eindtoets ook nog de NIO-test afgenomen. Deze geeft een goede indruk van de capaciteiten van een kind zonder dat de belasting hoeft te worden ervaren van wat steeds meer het 'eindexamen basisschool' is gaan heten: de cito-eindtoets. In de VO-scholen in de regio worden de doorverwijzingsadviezen van Elckerlyc naar waarde geschat. Er wordt relatief veel doorgestroomd naar hogere vormen van vervolgonderwijs.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Elckerlyc verwijst fiks bovengemiddeld door. Deels is dit een gevolg van de populatie; deels omdat Elckerlyc het belangrijk vindt dat kinderen veel leren. De verwachtingen van de school zijn hoog. Kinderen worden uitgedaagd en gestimuleerd. Veiligheid en zelfvertrouwen zijn de basis voor het steeds maar weer aan durven gaan van een nieuwe uitdaging. Kinderen die Elckerlyc bezochten 'kennen en kunnen' dus niet alleen veel: gaandeweg hebben ze ook leren plannen, leerden ze verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen werk en zijn ze gericht aangesproken op hun kwaliteiten.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Elckerlyc wordt twee keer door de onderwijsinspectie beoordeeld: één keer voor de internationale afdeling en één keer voor de montessoriafdeling. Alhoewel er in Nederland een voortdurende publieke discussie gevoerd wordt over de manier waarop de kwaliteit van een school zou kunnen worden beoordeeld is Elckerlyc toch blij met de oordelen van de inspectie, al gaan die slechts over een relatief smal deel van waar de school voor staat. Ook de Nederlandse Montessori Vereniging (NMV) onderwerpt middels een visitatie Elckerlyc regelmatig aan een controle: de uitslag daarvan is goed.

Terug naar boven