Willem de Zwijger

Bernhardstraat 1 2351 GG Leiderdorp

Schoolfoto van Willem de Zwijger

In het kort

Toelichting van de school

“Eigentijds en vertrouwd”.  De PCBO-scholen hebben het vertrouwde jaargroepensysteem met een sterk accent op de basisvakken taal en rekenen. Met onze moderne en bewezen lesmethoden zijn we helemaal up-to-date. Het atelieronderwijs biedt ruimte voor onderwerpen als Moderne Media en muziek. Extra ondersteuning voor wie dat nodig heeft is mogelijk en extra uitdaging is te vinden in de gezamenlijke plusklas. Onze scholen en klassen zijn kleine hechte gemeenschappen, waarbij de betrokkenheid van ouders essentieel is. De voordelen van grootschaligheid bereiken we door intensieve onderlinge samenwerking. Nieuwsgierig? Kijk op onze website www.pcboleiderdorp.nl

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Welbevinden en betrokkenheid
  • Ochtenden voor de kernvakken
  • Herkenbare structuur
  • Engels & Moderne Media
  • Atelieronderwijs

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
189
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven