Willem de Zwijger

Bernhardstraat 1 2351 GG Leiderdorp

Schoolfoto van Willem de Zwijger

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij willen natuurlijk in de gaten houden hoe de kinderen zich ontwikkelen. Daarvoor gebruiken we onder meer de materialen en de toetsen die bij onze methodes en werkwijze horen. Om die informatie te kunnen vergelijken met landelijke normen, gebruiken wij ook een gestandaardiseerd leerlingvolgsysteem (CITO).

Al deze gegevens worden opgeslagen in Parnassys. Via dit systeem houden wij de ontwikkeling en de resultaten van de kinderen goed bij. Dat is van belang voor een snelle actie om de eventuele problemen, voor zover mogelijk op te lossen. Binnen dit systeem passen de toetsen die wij regelmatig afnemen. De resultaten hiervan geven het schoolteam inzicht in de manier waarop het onderwijs bij de kinderen effect heeft. Aan de hand van de uitslagen kan het onderwijs aan de kinderen aangepast worden.

Omdat wij de gehele ontwikkeling van de kinderen belangrijk vinden, maken wij naast de cognitieve toetsen ook gebruik van “Leerling in beeld” om de sociaal-emotionele ontwikkeling en de werkhouding van leerlingen in kaart te brengen. De leerkrachten vullen deze twee keer per jaar in en bespreken deze waar nodig met ouders. Deze gedragskaart brengt onder andere welbevinden, zelfvertrouwen, taakgerichtheid, zelfstandig werken, motivatie, conflictfrequentie, samenwerken en samenspelen in kaart.

In de groepen 1 en 2 wordt de ontwikkeling van de kinderen gevolgd door middel van een observatiesysteem. Hiervoor gebruiken wij het systeem van Parnassys Leerlijnen Jonge Kind.Als er twijfels bestaan over de ontwikkeling van een kind kunnen toetsen worden afgenomen, waardoor de vermoedens van de leerkracht al dan niet bevestigd worden. Als een achterstand of juist een ontwikkelingsvoorsprong wordt geconstateerd, kan voor een leerling  een handelingsplan worden opgesteld: door specifieke activiteiten in of buiten de groep wordt geprobeerd de ontwikkeling te stimuleren en te richten. Dergelijke activiteiten worden met de ouders besproken.

Extra hulp wordt geboden door de leerkracht binnen de groep of door een ondersteunende leerkracht of stagiair(e) buiten de groep.

Op dit moment werken wij met de volgende toetsen:

  • Technisch lezen DMT en AVI (groep 3 t/m 8);
  • Spelling (groep 3 t/m 8);
  • Begrijpend lezen (groep 4 t/m 8);
  • Rekenen en wiskunde (groep 3 t/m 8);
  • Cito-Eindtoets (groep 8).

De meeste van de hierboven genoemde toetsen worden één of twee keer per jaar afgenomen. Zij passen in het normale werkritme van de school en de kinderen. U krijgt dan ook geen bericht over het tijdstip van afname. Als de toetsuitslagen daar reden toe geven, stelt de leerkracht u ervan op de hoogte.

De uitslagen van objectieve toetsen vanaf groep 6 worden meegenomen in de totstandkoming van het uiteindelijke schooladvies. Dit advies wordt door de leerkracht van groep 8 in januari gegeven. Hierbij tellen ook de overige prestaties in de bovenbouw, het leerlingprofiel en de werkhouding mee.

Als ouder heeft u door middel van een gebruikersnaam en een wachtwoord toegang tot het ouderportaal van Parnassys. Via het ouderportaal kunt u de cognitieve ontwikkeling van uw kind volgen. Alle resultaten, zowel van methodegebonden als niet-methodegebonden toetsen (zoals de Cito-toetsen), worden binnen drie weken na afname in Parnassys verwerkt. Indien u over de (toets)resultaten met de leerkracht van gedachten wilt wisselen, kunt u hiervoor een afspraak met de leerkracht maken.

Trendanalyses

Gedurende een reeks van jaren worden de Cito-resultaten van de leerlingen van onze school met elkaar vergeleken. Zo worden bijvoorbeeld de resultaten van achtereenvolgende groepen 5 op een rij gezet, maar ook de ontwikkeling van een groep 3 tot uiteindelijk groep 8. Op die manier kunnen  bepaalde patronen gesignaleerd worden. Dit noemen wij een ‘trendanalyse’. Een en ander kan leiden tot bepaalde beleidsbeslissingen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De basisschool geeft aan de kinderen van groep 8 in januari een voorlopig advies over het startniveau in de brugklas: het schooladvies. Dit advies komt tot stand op basis van het leerlingprofiel, de onderwijsresultaten en (uiteindelijk) de uitslag van de Doorstroomtoets. Het adviesgesprek is een mondeling gesprek, waarbij de ouder(s)/verzorger(s) en de leerling zelf aanwezig zijn.

Voor ouders/verzorgers en leerlingen komt het schooladvies niet uit de lucht vallen. De school informeert ouders gedurende de schoolloopbaan van hun kind over de voortgang en bijbehorende perspectieven. Vanaf groep 7 is het mogelijk daarbij een verwachte uitstroom (op dát moment) uit te spreken. Alvorens het schooladvies wordt gegeven, vindt overleg plaats tussen de leerkrachten van groep 7 en 8, de IB'er en de directeur.

Na de uitslag van de Doorstroomtoets (maart) krijgen de leerlingen het definitieve schooladvies. Wanneer de uitslag ten positieve afwijkt van het  voorlopige advies, wordt het eerdere advies bijgesteld tenzij dat niet in het belang van de leerling is.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De Willem de Zwijger verzorgt passend onderwijs waarbij respect, vertrouwen, veiligheid, welbevinden en betrokkenheid kernbegrippen zijn. Passend onderwijs biedt de kinderen de leerstof waar ze ‘aan toe zijn’. Kinderen willen dolgraag leren. Het is de taak van de leerkrachten om de kinderen de leerstof te bieden die past bij hun leer- en ontwikkelingsniveau. Leerstof moet in de ‘zone van de naaste ontwikkeling’ liggen; is dus niet té moeilijk, maar biedt wel voldoende uitdaging. Elk kind heeft recht op een ononderbroken ontwikkeling waarbij het kan leren in eigen tempo en op eigen niveau.

Vertrouwen, welbevinden en betrokkenheid, zijn de begrippen die de leerkrachten van de Willem de Zwijger, in alle groepen, steeds voor ogen hebben bij het maken van hun keuzes. Om echt te kunnen leren moeten de kinderen goed in hun vel zitten. Er ontstaat dan vertrouwen in zichzelf, in elkaar en in de toekomst. Wij trachten ons onderwijs zo in te richten, dat de kinderen graag naar school gaan. Hoe meer vertrouwen, hoe groter de kans dat kinderen echt tot ontwikkeling komen! Daarbij streven we naar een zo groot mogelijke betrokkenheid van de kinderen. Waar mogelijk worden zij zelf eigenaar van de planning en inhoud van hun leerproces. De leerkracht blijft te allen tijde de monitor van het geheel.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Vertrouwen
  • Welbevinden
  • Betrokkenheid

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven