De Stevenshof

Antoinette Kleynstraat 4 2331 DV Leiden

  • Schoolfoto van De Stevenshof
  • Schoolfoto van De Stevenshof
  • Schoolfoto van De Stevenshof
  • Schoolfoto van De Stevenshof
  • Schoolfoto van De Stevenshof

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de schoolpagina van obs De Stevenshof in Leiden.

Obs De Stevenshof is een plek waar met enthousiasme en energie aan een breed onderwijsaanbod en toekomstgerichte ontwikkelingen wordt gewerkt. Onze school beweegt op sfeer, samenhorigheid, vertrouwen en respect. 

Wij onderscheiden ons in actief en betrokken onderwijs. Wij maken ons uniek door onze warme sfeer te waarborgen in een maatschappij waar veel moet en wordt verwacht. Wij willen de kinderen begeleiden in de ontwikkeling naar actieve en betrokken burgers die verantwoordelijkheid nemen voor elkaar en de maatschappij. 

Betrokkenheid is de belangrijkste voorwaarde om optimaal tot leren te komen. We stimuleren betrokkenheid door leerlingen actief te betrekken bij het leerproces. Dat is de bedoeling van ons onderwijs; actief en betrokken onderwijs voor iedereen.


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Betrokkenheid
  • Vertrouwen
  • Toekomstgericht
  • Eigenaarschap
  • Samenwerken

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze schoolbevolking is een dwarsdoorsnede van Nederland. De diversiteit in culturele achtergronden en sociale achtergronden maakt onze school kleurrijk, gezellig en leerzaam. Onze school wordt bezocht door gemiddeld ongeveer 320 leerlingen. Deze leerlingen komen voornamelijk uit de directe omgeving van de school.

                                                         'Onze leerling is welkom

                                                              heeft een stem

                                            verdient een plek in onze samenleving'

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
316
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De schooltijden voor alle groepen zijn als volgt:

* Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 08.30 – 12.00 uur  / 13.00 – 15.00 uur

* Op woensdag: 08.30 – 12.30 uur

Overblijfmogelijkheden:

De school biedt gelegenheid tot overblijven. Hieraan zijn kosten verbonden. De kinderen die niet overblijven, lunchen thuis. Kinderen nemen zelf hun lunch én drinken mee. Ze eten in de klas, met de leerkracht. Het buitenspelen wordt verzorgd door Norlandia.

Buitenschoolse opvang:

Een goede aansluiting maakt het gemakkelijker om werk en zorg voor het gezin te combineren. Buitenschoolse opvang betreft voor- en naschoolse opvang en de opvang tijdens vakanties en vrije dagen. De opvang wordt meestal verzorgd door een kinderopvangorganisatie. Denk hierbij aan bijv. Het Kweklokaal, Partou en Wonderland. U regelt zelf de inschrijving van uw kind bij de buitenschoolse opvang en u betaalt zelf de kosten voor de opvang.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Op school hanteren we duidelijke regels ten aanzien van de omgang met elkaar. Het is van groot belang leerkracht en ouders het goede voorbeeld geven. Een ieder is verantwoordelijk voor een goede en veilige sfeer in de school. Vandaar dat wij verwachten van alle betrokkenen in de school dat zij netjes spreken over anderen, vanuit rust en respect. De kinderen leren op een respectvolle, plezierige en veilige manier met elkaar omgaan. Wij volgen hiermee de aanpak van de Kanjertraining. Deze aanpak komt tot uiting in leerling- en leerkrachtgedrag en schoolbeleid. Tevens verwachten wij dat alle ouders onze aanpak respecteren en ondersteunen.  

In het kader van ‘pesten op school’ besteden wij voortdurend aandacht aan het omgaan met elkaar. Op school hanteren we daarom ook duidelijke regels ten aanzien van conflicten. Conflicten worden nooit genegeerd, maar altijd besproken. De kinderen leren op een respectvolle, plezierige en veilige manier met elkaar omgaan. Om goed te kunnen reageren op situaties die niet thuishoren in een veilig klimaat op de school, hebben we een protocol sociaal-welbevinden opgesteld. Dit protocol sluit aan bij de Kanjerboeken en de Kanjertraining. 

Mobiele telefoon 

Onze school?is?via de vaste?telefoonlijn goed bereikbaar.?Daarom is het niet nodig dat onze leerlingen mobiele telefoons mee naar school nemen. Ook tijdens het overblijven willen we de telefoontjes niet zien.?Steeds vaker?ervaren wij?problemen rondom mobiele telefoons die kinderen meebrengen naar school.?Appen, Snapchat, YouTube, TikTok, foto’s?of filmpjes .... Er zijn allerlei legitieme redenen dat wij dit niet veilig vinden. Op school gaat het toestel uit en wordt bewaard in de tas of bij de leerkracht.?Kinderen die hun telefoon wel meenemen, moeten deze?uitschakelen alvorens zij de school inkomen. 

Terug naar boven