De Stevenshof

Antoinette Kleynstraat 4 2331 DV Leiden

  • Schoolfoto van De Stevenshof
  • Schoolfoto van De Stevenshof
  • Schoolfoto van De Stevenshof
  • Schoolfoto van De Stevenshof
  • Schoolfoto van De Stevenshof

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Wij vinden het belangrijk dat leerlingen zich bij ons op school kunnen ontwikkelen tot zelfstandige kinderen met zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld. Wij werken op school bewust aan positief gedrag. Minstens zo belangrijk als het gebied waarin het kind presteert, is of zijn/haar kennis en vaardigheden tijdens de schoolperiode daadwerkelijk toenemen ten opzichte van het beginniveau. Daarnaast is het zinnig om te bezien of de groeilijn van het kind even snel (of sneller) stijgt als de lijn van het landelijk gemiddelde. Pas dan weet je of je als school op de goede weg zit. Het leerlingvolgsysteem geeft daarom ook inzicht in de kwaliteit van het werk van de school. 

Alle leerlingen doen mee aan de eindtoets, dus ook de kinderen met een eigen programma. Sommige kinderen met een speciaal programma halen een lagere score, waardoor het gemiddelde lager uitvalt. Wij gebruiken de gegevens om ons onderwijs te evalueren. We kijken kritisch naar de resultaten, met de bedoeling het onderwijs, waar mogelijk, te verbeteren. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023/2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij werken handelingsgericht. Dat betekent dat wij de kinderen systematisch volgen en onze handelingen op de bevindingen afstemmen. Dit doen wij door de leerstof regelmatig te toetsen. Wij maken dan gebruik van toetsen die bij de methode horen, maar ook zogenaamde onafhankelijke toetsen (CITO). Voor onze jongste kinderen maken wij gebruik van het observatiesysteem 'Mijn kleutergroep'.  De resultaten van observaties, toetsen en verslagen van gesprekken met ouders, maken het leerling dossier.

Wij verwerken de toetsgegevens in ons leerlingvolgsysteem en de resultaten komen terug op het rapport van het kind. De analyses en resultaten worden besproken met de intern begeleider, leerkracht en ouders. Door goed zicht te houden op de ontwikkeling van leerlingen en deze te vergelijken met de verwachte ontwikkeling, is het mogelijk om te kunnen vaststellen of een leerling zich naar verwachting ontwikkelt of extra ondersteuning/uitdaging nodig heeft. 

Deze zorgstructuur zorgt ervoor dat leerkrachten binnen de school een eensgezinde aanpak hebben voor leerlingen. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De Stevenshofschool heeft een heterogene schoolbevolking: een mooie afspiegeling van Nederland. Het gaat om kinderen met de meest uiteenlopende capaciteiten en kinderen die afkomstig zijn uit zeer verschillende milieus.

De uitstroom naar het VO bevestigt dit beeld: elk jaar gaat een deel van onze leerlingen naar het VMBO Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs), een aantal gaat naar het  VWO (atheneum en gymnasium) en weer een andere groep stroomt door naar HAVO. 

Over de kwaliteit van het onderwijs op onze school zegt de uitstroom naar bovenstaande schooltypen niet alles. Wij hebben hoge verwachtingen van alle leerlingen. Dit draagt ertoe bij dat onze leerlingen méér en beter leren. Wij beschouwen het als onze voornaamste taak om de kinderen uit te dagen en te stimuleren, zodat zij zoveel mogelijk boven hun beginniveau uitstijgen, welk niveau dat ook is. Die vooruitgang, die we samen met de kinderen boeken en die ook zichtbaar wordt in het leerlingvolgsysteem, is ons resultaat.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Ieder kind heeft zijn eigen niveau, belangstelling, talent en tempo. Ieder kind heeft de behoefte om gewaardeerd en geaccepteerd te worden. We leren kinderen zelf beslissingen te nemen, verantwoordelijkheid te dragen voor hun eigen gedrag en zichzelf te kunnen en mogen zijn. We geven onze leerlingen vertrouwen in zichzelf en de ander. 

Tijdens de lessen sociale vaardigheden (Kanjertraining) leren kinderen zich bewust te worden van hun eigen gedrag. Ze leren zichzelf en anderen te respecteren en zich in te leven in anderen. Ze leren vaardigheden om goed met elkaar om te gaan en ruzies op te lossen. Dit leren zij door middel van spelletjes, toneel, gesprekken, verhalen en diverse verwerkingsopdrachten.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • vertrouwen
  • respect
  • veiligheid

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven