De Stevenshof

Antoinette Kleynstraat 4 2331 DV Leiden

 • Schoolfoto van De Stevenshof
 • Schoolfoto van De Stevenshof
 • Schoolfoto van De Stevenshof
 • Schoolfoto van De Stevenshof
 • Schoolfoto van De Stevenshof

Het team

Toelichting van de school

Ons team is een mix van ervaren en startende leerkrachten. Daarnaast hebben we binnen ons team een leraaondersteuner en onderwijsassistenten. We hebben zowel mannen als vrouwen in ons team. 

Om een indruk te geven hoe wij het werk en de verantwoordelijkheden hebben verdeeld, krijgt u hieronder een beeld over de verdeling van de inzet:

 • Onderwijsassistenten werken met groepjes kinderen in en buiten de groep.
 • De remedial teacher werkt 2 dagen per week met leerlingen buiten de groep.
 • Drie dagen per week coördineert de intern begeleider de leerlingenzorg en richt zij zich op de kwaliteit van het onderwijs.
 • De vakleerkracht gym verzorgt 3 dagen per week het bewegingsonderwijs.
 • We hebben een leerkracht die 1 dag per week de leerlingen begeleidt die meer verdieping nodig hebben.
 • We werken met een administratief medewerker en 4 dagen in de week een conciërge.
 • De directeur van de school werkt 4 dagen per week.
 • Er is in de afgelopen jaren veel expertise opgedaan op allerlei gebieden. Ons team heeft vanuit deze professionalisering een aantal specialisten zoals specialisten op ict, taal- en rekengebied en talentbegeleiding. Deze collega's krijgen de ruimte om de expertise in de school in te delen. Op deze manier halen wij het beste uit ons team en onze leerlingen!

Bekijk ook: Team obs De Stevenshof

Lees ook: Wie doet wat? en Expertise in de school

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervanging van de groepsleerkracht bij ziekte, studieverlof en scholing, vullen we zo goed mogelijk in. 

Wij zijn via onze stichting PROO Leiden/Leiderdorp aangesloten bij de vervangingspool POOLWEST. Dit is de regionale vervangingspool voor het primair onderwijs in de regio Delft – Pijnacker - Nootdorp – Lansingerland – Den Haag – Zoetermeer – Leiden. Via deze pool kijken wij bij afwezigheid van de leerkracht of er een vervanger beschikbaar is. Tevens doen wij vaak een beroep op onze parttime leerkrachten om in te vallen.

Mochten we geen vervanger vinden, dan kunnen we de ambulante mensen (zoals de vakspecialist, intern begeleider of de directeur) inzetten. Mocht dit niet lukken, dan kunnen we de groep verdelen over andere groepen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De basisschool heeft acht leerjaren; groep 1 t/m 8. In het schooljaar 2023-2024 telt onze school veertien groepen.

In groep 1/2 ('de kleutergroep') zitten de jongste en oudste kleuters bij elkaar. We kiezen hier voor, omdat kleuters veel van én met elkaar leren. Zo stimuleren ze elkaar in zelfredzaamheid en leren verantwoordelijkheid dragen voor een kind dat nog ergens mee geholpen moet worden. De instroom van kleuters verdelen we gedurende het jaar evenwichtig over de groepen 1/2. In de loop van het jaar komen daar kinderen bij die 4 jaar geworden zijn.

Vanaf groep 3 hebben wij voornamelijk homogene groepen met een enkele gecombineerde groep. Onze voorkeur gaat uit naar groepen niet groter dan 30 leerlingen. Hierbij houden we rekening met zorg en individuele leerlijnen in een groep. We kiezen eerder voor één grotere (jaar)groep met extra ondersteuning, omdat daarbinnen vaak al veel niveauverschillen zijn. Een aantal onderwijsassistenten op onze school ondersteunt de grotere groepen.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De leerlingen in groep 1/2 leren enerzijds door te spelen en te ontdekken. Zij leren leren door te ontdekken hoe de werkelijkheid is en dit na te bootsen in hun spel en activiteiten.

Kringactiviteiten worden vanuit het thema gevuld. Hierbij worden leerdoelen in logische volgorde aangeboden. Ieder lesdoel wordt in de kring talig en visueel gemaakt. De leerkracht checkt voortdurend tijdens de instructie bij de leerlingen of ze daadwerkelijk leren tijdens het de les. De kring is een moment waar kinderen naar elkaar luisteren, samen nieuwe kennis opdoen, liedjes leren of een verjaardag vieren.

Het leerproces stimuleren we door groep 1 en 2 te combineren. De jongste kleuters trekken zich op aan de leerlingen die iets ouder zijn. De kleuters uit groep 2 helpen op hun beurt de jongsten uit de groep. Hierdoor groeit hun zelfvertrouwen, kunnen de leerlingen werken op niveau en leren ze goed samen te werken. 

Naast de kring kent groep 1/2 een speel-werkles. Hier werken en spelen de kinderen in verschillende hoeken en tafels in de groep. Tijdens de werkles gaan sommige kinderen met de leerkracht werken en andere kinderen hebben een vrije keuze uit de activiteiten. We willen de kleuters op speelse wijze vertrouwd maken met bijvoorbeeld teksten, letters, aantallen en ruimtelijke figuren. Het gaat daarbij niet om het geven van lesjes of taakjes taal en rekenen, maar om kansen creëren én kansen grijpen in een betekenisvolle context. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Over 8 jaren basisonderwijs moet ieder kind 7520 uur onderwijs hebben gevolgd. Het aanbod en de invulling van de onderwijstijd wordt afgestemd op de onderwijsbehoefte van de groep.

We starten de dag met een zelfstandig werkmoment. Na deze rustige check-in krijgen de kinderen verschillende instructies op het gebied van rekenen, taal, spelling en lezen. Tijdens de instructie houdt de leerkracht rekening met een ieders onderwijsbehoefte. Kinderen met minder behoefte aan instructie kunnen zelfstandig verder werken, kinderen met veel behoefte aan instructie zitten aan de instructietafel en krijgen extra uitleg over de leerstof.

‘s Middags werken wij met International Primary Curriculum (IPC). IPC houdt in dat er in de klas thematisch gewerkt wordt. De thema’s omvatten de vakken geschiedenis, aardrijkskunde, natuur, techniek, ICT en beeldende vorming. Daarnaast richten de thema's zich op internationalisering. Door internationale betekenisvolle projecten aan te bieden, werken we bewust aan wereldburgerschap.

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Ondersteuning binnen de basisschool

Het is ons streven om kinderen zo goed mogelijk onderwijs te geven. We gaan daarbij uit van de ontwikkelingsmogelijkheden en talenten van uw kind. Soms is er iets extra’s nodig om een kind verder te helpen. Als de leerkracht of u als ouder dat signaleert dan zal de leerkracht daarover met u in gesprek gaan. De leerkracht kan de hulp inroepen van de intern begeleider van onze school.

Het ondersteuningsteam

Soms is het voor de leerkracht, intern begeleider en u als ouder niet duidelijk welke ondersteuning gewenst is. In dat geval kan het ondersteuningsteam bij elkaar komen. We roepen dan hulp in van de adviseur Passend onderwijs en/of de gezinsspecialist. De adviseur Passend onderwijs kent de weg naar beschikbare ondersteuning in het onderwijs en de gezinsspecialist kent de weg naar opgroei- en opvoedondersteuning. Doel van het ondersteuningsteam is om te onderzoeken welke ondersteuning het beste past bij de behoefte van het kind en af te spreken hoe deze wordt uitgevoerd.

Het expertteam

Als blijkt dat er meer ondersteuning nodig is dan wij als school kunnen bieden, kunnen we een beroep doen op het expertteam. Het expertteam bestaat uit deskundigen die gespecialiseerd zijn in ondersteuning aan kinderen en leerkrachten op het gebied van gedrag, motoriek, taalontwikkeling, kinderen met een ontwikkelingsachterstand, of juist kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong, enzovoort.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De school heeft de ambitie kwalitatief sterk aan te sluiten met instructie en verwerking bij de ondersteuningsbehoefte op zorg, basis en verrijkingsniveau. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Wij staan voor onderwijs dat voor leerlingen betekenisvol is. De activiteiten en spelhandelingen worden gevoed door de echte wereld van de leerlingen erbij te betrekken. Leerlingen leren door te ontdekken hoe de werkelijkheid is en dit na te bootsen in hun spel en activiteiten. Daarnaast leren de kleuters door een leerkracht die hen doelgericht lesgeeft en en hen iets aanreikt dat ze kunnen toepassen in het spel en/of ontwikkeling.

Het IPC-onderwijs is voor groep 1/2 een goede structurering en verrijking van het integraal thematisch aanbod. Bij jonge kinderen helpt IPC onderwijs bij het creëren van een rijke, betekenisvolle leeromgeving, waarbinnen spel centraal staat. Spel is hierbij het belangrijkste uitgangspunt, waarbij de interactie met de omgeving en leerkracht essentieel is om tot leren te komen. Wij zijn ons ervan bewust dat een rijke speelleeromgeving jonge kinderen uitdaagt en prikkelt in hun nieuwsgierigheid. De leerkracht sluit aan bij het spel en observeert hierbij handelingsgericht om de kinderen verder te helpen.

Terug naar boven