De Astronaut

Kennedylaan 1 2324 ER Leiden

  • Schoolfoto van De Astronaut
  • Kinderen uit bovenbouw lezen kleuters voor

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Afgelopen jaar zijn er zeven kinderen uitgestroomd naar het VO. Komend jaar zijn dat er meer, naar verwachting drieëntwintig. Ook deze kinderen zijn de afgelopen jaren ingestroomd in ons onderwijs.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Aan de hand van formatieve toetsen en reflectie gesprekken bekijken we samen met de kinderen hun voortgang. Daarbij gebruiken het digitaal portfolio om de voortgang van de kinderen in vast te leggen. Daarnaast gebruiken we CITO Leerling in Beeld als LVS toets. We kijken naar het kind en de toetsen zijn daar een onderdeel van, naast de werkhouding en motivatie. Samen met de kinderen kijken we naar welke doelen we stellen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Voorbeeld andere school (kan evt overgenomen worden)

Eind groep 7 volgt een eerste voorlopig advies, dat voorlopig advies wordt bepaald aan de hand van de hele ontwikkeling van de leerling, de leerkracht, de intern begeleider en de directeur zijn betrokken bij het bepalen van het advies. In groep 8 volgt het tweede voorlopig advies in januari. In februari maken de leerlingen de doorstroomtoets en eind maart krijgen de leerlingen het definitieve schooladvies. Tussen 25 en 31 maart melden leerlingen zich, met hun definitieve advies, aan op de middelbare school.

Weergave Schooladvies

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Kinderen voelen zich onderdeel van de school, de trap en de groep. Bij verschillende activiteiten leren ze verschillende rollen in te zetten, zoals het helpen van kleuters tijdens de lunch, het samen spelen van (beweegwijs)spellen en het samenwerken bij verschillend clubjes en activiteiten. Om deze houding te stimuleren gebruiken we de gewoontes vanuit the Leader in Me en organiseren we activiteiten waarbij kinderen oefenen met de verschillende rollen.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Samen leven
  • Samen maken en ontdekken
  • Samen binnen buiten leren

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven