Basisschool Pacelli

Damlaan 22 2332 XH Leiden

  • Schoolfoto van Basisschool Pacelli
  • Schoolfoto van Basisschool Pacelli
  • Schoolfoto van Basisschool Pacelli
  • Schoolfoto van Basisschool Pacelli
  • Schoolfoto van Basisschool Pacelli

Het team

Toelichting van de school

Alle personeelsleden van de Pacelli vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Het team kenmerkt zich als persoonlijk, hecht en bevlogen. Op school zijn specialisten aanwezig, die meedenken over het onderwijskundig beleid en collega's ondersteunen in het vormgeven van hun onderwijs. We hebben specialisten in de volgende vakgebieden: gedrag, lezen, rekenen, ICT, techniek en wetenschap, gymnastiek. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Als een leerkracht ziek is of verlof heeft, proberen we vervanging te regelen. We proberen zoveel mogelijk voor een stabiele vervanging te zorgen wanneer dit langer dan een dag is. Als we er niet in slagen vervanging te vinden, zijn we genoodzaakt de leerlingen over de andere groepen te verdelen met een pakketje werk mee om in die groep te maken. Ook kan het zijn dat er twee groepen worden samengevoegd en we op die manier een leerkracht hebben om een groep met zieke leerkracht op te vangen. Slechts in een heel uitzonderlijk geval kunnen we genoodzaakt zijn de kinderen van een groep naar huis te sturen, dit krijgt u altijd schriftelijk de dag van te voren te horen.  

Soms staat er een andere leerkracht voor de groep dan de vaste leerkracht dat kan zijn i.v.m. andere activiteiten, als bijvoorbeeld een cursus, buitengewoon verlof, of bijzondere overleggen of ziekte/vervanging van de vaste leerkracht. Als dit van te voren te voorzien is zullen we u hiervan middels een berichtje op de hoogte stellen en de naam van de vervangende leerkracht melden.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op de Pacelli zijn de kleutergroepen samengesteld als combinatiegroepen. Groep 1 en groep 2 zijn samen in één groep, zodat de kinderen met en van elkaar kunnen leren en spelen. De jongere kinderen leren van de oudere kinderen, de oudere kinderen leren veel van het helpen van jongere kinderen. 

In de midden- en bovenbouw hebben we zowel enkelvoudige groepen als combinatiegroepen. Daarnaast bieden wij lessen en activiteiten ook groepsdoorbroken aan. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de kleuterperiode wordt de basis gelegd voor de verdere schoolloopbaan van het kind. Goed kleuteronderwijs daagt kinderen uit om hun wereld te ontdekken en hun talenten verder te ontwikkelen, op een manier en in een tempo dat aansluit op hun behoefte.

Op de Pacellischool brengen we bij de kleutergroepen spelend leren in de praktijk. Uit divers onderzoek blijkt dat kleuters vooral ervarend, handelend en spelend leren. Zij zijn nog niet toe aan een ‘schoolse’ aanpak, met klassikale lessen en werken op het platte vlak. Dat betekent dat we vooral kinderen in kleine groepjes of zelfs individueel ondersteunen bij en stimuleren tot het opdoen van leerervaringen. De leerkracht creëert spelsituaties die uitdagen tot het opdoen van ervaringen die gericht zijn op de actuele leerdoelen. De grote kring heeft vooral een sociaal karakter: we bespreken de dingen van de dag, lezen samen, zingen een lied, delen ervaringen en doen korte taal- en rekenactiviteiten.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Alle kinderen verdienen een passende plek in het onderwijs. Zij hebben recht op onderwijs dat hen uitdaagt en rekening houdt met hun behoeften. Kinderen gaan, als het kan, naar het regulier onderwijs. Soms is er speciaal onderwijs nodig voor leerlingen die dáár het best op hun plek zijn. Zo worden ze zo goed mogelijk voorbereid op een vervolgopleiding en op een plek in de samenleving. Voor leerlingen die dat nodig hebben, werkt de school samen met organisaties die in en rond de thuissituatie jeugdhulp bieden.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven