Basisschool Pacelli

Damlaan 22 2332 XH Leiden

  • Schoolfoto van Basisschool Pacelli
  • Schoolfoto van Basisschool Pacelli
  • Schoolfoto van Basisschool Pacelli
  • Schoolfoto van Basisschool Pacelli
  • Schoolfoto van Basisschool Pacelli

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Op de Pacellischool volgen we de ontwikkeling van onze leerlingen op verschillende manieren.

In de groepen 1 en 2 gebruiken we KIJK! als observatie instrument. 

Vanaf groep 3 volgen we de kinderen met methodegebonden toetsen en DIA-volgtoetsen. 

Wij werken handelingsgericht door ons bij analyse van de toetsen telkens af te vragen wat een leerling nodig heeft om zich optimaal te ontwikkelen. De analyses worden vertaald naar een groepshandelingsplan en soms naar een individueel plan. Twee keer per jaar maken we nieuwe analyses en - groepshandelingsplannen voor een aantal vakken.

In groep 8 gebruiken we sinds 3 jaar de DIA eindtoets.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussentijdse resultaten worden door methodegebonden toetsen en toetsen van het DIA leerlingvolgsysteem gemeten. Toetsen geven ons inzicht in wat nodig is om het onderwijs optimaal te laten aansluiten bij uw kind. Bij de kleuters gebruiken we het observatiesysteem KIJK!. 

We gebruiken hiervoor de toetskalender die past in onze zorgcyclus en handelingsgerichte manier van werken (HGW). De toetsen worden geanalyseerd en op basis van de uitkomsten worden de onderwijsbehoeften van de leerlingen en groep bepaald. Daarna wordt er een groepshandelingsplan gemaakt waarbij de kinderen op hun niveau ingedeeld zijn en onderwijs passend bij hun ontwikkeling krijgen.

De resultaten worden geanalyseerd en met intern begeleider en directie besproken in groeps- en toetsanalysegesprekken. Hieruit volgende acties worden in een groepsplan gezet of op individueel niveau verder opgepakt. 

Bij leerlingen met zeer specifieke onderwijsbehoeften worden onderwijs ondersteuningsplannen (OPP) gemaakt. Uiteraard zijn ouders hierbij betrokken.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Op de Pacelli is kansrijk adviseren ons uitgangspunt. We volgen we de leerlingen hun hele schooltijd lang en kijken breed naar hun ontwikkeling en werkhouding. Wel 94,4% van onze leerlingen zit na het jaar op het geadviseerde niveau op zijn of haar plek. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven