Christelijke School voor Speciaal Basisonderwijs Aquamarijn

Brandemeer 35 8918 CT Leeuwarden

  • Schoolfoto van Christelijke School voor Speciaal Basisonderwijs Aquamarijn
  • Schoolfoto van Christelijke School voor Speciaal Basisonderwijs Aquamarijn
  • Schoolfoto van Christelijke School voor Speciaal Basisonderwijs Aquamarijn
  • Schoolfoto van Christelijke School voor Speciaal Basisonderwijs Aquamarijn

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte van een leerkracht proberen wij altijd een invaller te regelen. Als dit niet lukt, wordt geprobeerd de groep te verdelen onder de andere aanwezige leerkrachten. Groepen naar huis sturen zullen we alleen in uiterste noodgevallen doen als we geen andere oplossing zien. We zullen uw kind nooit zonder uw medeweten naar huis sturen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op SBO Aquamarijn hechten we veel waarde aan bewegingsonderwijs en handvaardigheid. Voor beide vakgebieden is een vakleerkracht aanwezig om de leerlingen optimaal te begeleiden.

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het schoolondersteuningsprofiel van SBO Aquamarijn is onderdeel van het totale zorgbeleid van de school. De beschrijving van het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) vindt u op onze website: www.sbo-aquamarijn.nl

Kinderen die op SBO Aquamarijn worden geplaatst krijgen vanuit de basisschool een ‘zorgrapport’ mee. Hierin staat welke begeleiding de basisschool heeft gegeven en welke afgestemde begeleiding het kind nodig heeft. SBO Aquamarijn gebruikt dit dossier om te bepalen welk onderwijs- en zorgaanbod nodig is. De gegevens worden ook gebruikt om een prognose op te maken van het uitstroomniveau dat het kind op twaalfjarige leeftijd kan bereiken. Deze prognose wordt beschreven in een OntwikkelingsPerspectief Plan (OPP). Bij plaatsing wordt dit document met ouders besproken. Vervolgens wordt de voortgang van het OntwikkelingsPerspectief Plan twee keer per jaar (maart/juni) met ouders besproken. Door middel van observatie en toetsing verzamelen we gegevens over de ontwikkeling. Er wordt o.a. gekeken naar de volgende ontwikkelingsgebieden: de motoriek, visuele en auditieve waarneming, ruimtelijke oriëntatie, sociaal- emotionele ontwikkeling, spraak- en taalontwikkeling. Als een leerling begint met lezen, rekenen en spelling, wordt ook de ontwikkeling van deze vaardigheden gevolgd. We werken met het leerlingvolgsysteem Parnassys. Voor het volgen van de sociaal emotionele ontwikkeling van het kind gebruiken we ZIEN!

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven