Talentencampus Eigen Wijs SBO

Verdistraat 2 8915 CD Leeuwarden

Schoolfoto van Talentencampus Eigen Wijs SBO

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

In tegenstelling tot een gewone basisschool is het meten van de prestaties van een jaargroep (bv. groep 4) binnen de speciale school voor basisonderwijs niet mogelijk. Op Eigen Wijs SBO baseren wij ons op de individuele ontwikkeling van de leerling binnen het vastgestelde ontwikkelingsperspectief.

Om te meten of de resultaten die wij boeken met elke leerling overeenkomstig is met de verwachtingen (het ontwikkelingsperspectief) worden de kinderen regelmatig getoetst. We gebruiken zowel methodegebonden als - onafhankelijke toetsen op de onderdelen rekenen en wiskunde, technisch lezen, spelling en begrijpend lezen. De toetsresultaten worden vergeleken met de verwachte ontwikkeling op dat moment. Hieruit wordt afgeleid of elke leerling zich voldoende ontwikkelt.

De intern begeleiders van Eigen Wijs SBO hebben hierbinnen een centrale rol als procesbewaker en zij organiseren groepsbesprekingen waarin de extra ondersteuning gemonitord wordt. Daarnaast ondersteunen en coachen de intern begeleiders de leerkrachten. 

De afgelopen jaren is een aantal activiteiten in gang gezet ter verbetering van ons onderwijs. Deze activiteiten hebben ertoe geleid dat basisvaardigheden zoals technisch lezen, begrijpend lezen en Nederlandse taal (woordenschat en spelling) een positieve ontwikkeling hebben doorgemaakt. Ook is er aandacht geweest voor handelingsgericht werken binnen de PDCA-cyclus.

Ons instrument voor het meten van de sociale competentie van onze leerlingen is de SCOL; Sociale Competentie Observatie Lijst voor alle leerlingen van groep 1 t/m 8. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Binnen Eigen Wijs SBO heeft iedere leerling een OntwikkelingsPespectief Plan. In dit plan wordt voor de leerlingen een uitstroomperspectief opgesteld bij plaatsing op onze school. Tussentijdse toetsen, resultaten en analyses kunnen aanleiding geven tot het aanpassen van het uitstroomperspectief. Dit gebeurt beredeneerd en wordt met ouders besproken. Naast leerresultaten wordt ook gekeken naar het intelligentieprofiel van de leerling. In het schooljaar waarin de leerling 12 jaar wordt, is de leerling schoolverlater en zal de leerling uitstromen naar een school voor voortgezet onderwijs. Op Eigen Wijs SBO kan dit naast een uitstroom naar regulier VO ook een verwijzing betreffen richting VSO (Cluster 3 of 4).

Het uitstroomperspectief vóór het schoolverlatersjaar op Eigen Wijs SBO zal sturing geven aan het lesstofaanbod en de richting van het onderwijs. De leerling krijgt onderwijs passend bij de uitstroombestemming waar hij/zij zal uitstromen. In het laatste schooljaar zal middels een adaptieve intelligentietest (ADIT) het meest recente intelligentieprofiel van de leerling vastgesteld worden. De doorstroomtoets maakt ook deel uit van de verwijzingsprocedure naar het VO. Een groot deel van onze leerlingen heeft echter een vrijstelling voor deze toets.

De leerresultaten worden, conform de afspraken die gemaakt zijn binnen Friesland, vastgelegd in de Friese Plaatsingswijzer. De Plaatsingswijzers van de leerlingen worden door de leerkrachten voorzien van een voorlopig advies. In de commissie van begeleiding (de CvB waar directie, interne begeleiders en de orthopedagoog zitting hebben) wordt gezamenlijk met de leerkrachten het definitieve schooladvies geformuleerd.

In de schooladviesgesprekken met de ouders en de leerling geeft de leerkracht het schooladvies. De leerkrachten van de eindgroepen maken gezamenlijk met de intern begeleider de aanmeldingen compleet en verzorgen de 'warme' overdracht richting de scholen voor voortgezet onderwijs. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Kinderen leren op basis van gelijkwaardigheid en respect samen te werken en zelf verantwoordelijk te zijn voor hun werk en hun gedrag. 

Talentencampus Eigen Wijs SBO is Vreedzame, waar we uitgaan van de volgende waarden/gedragscode:

- Iedereen (kinderen, ouders en team) voelt zich veilig en gewaardeerd

- We lossen conflicten positief op, maken geen misbruik van onze macht en geven opbouwende feedback

- Het is oké als je anders bent; je mag jezelf zijn!

- We zorgen dat iedereen zich welkom voelt

- Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan

- We dragen er zorg voor dat iedereen blij naar school komt en blij naar huis gaat

- Jong en oud werkt met elkaar samen en leert van elkaar

- We streven ernaar dat iedereen zich betrokken voelt op het hele IKC

- We hebben respect voor elkaar en dringen elkaars persoonlijke levenssfeer niet binnen

- Onze school is een plek waar ruimte is voor het uiten en verwerken van emoties

- We dragen zorg voor elkaar en elkaars eigendommen

- Waar iedereen voor elkaar zorgt

- We houden ons aan deze waarden en zien er gezamenlijk op toe dat de gedragscodes door iedereen binnen de school worden nageleefd.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Respect voor jezelf en anderen
  • Ieder kind telt
  • Veiligheid voor iedereen

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven