Talentencampus Eigen Wijs SBO

Verdistraat 2 8915 CD Leeuwarden

Schoolfoto van Talentencampus Eigen Wijs SBO

Het team

Toelichting van de school

Het komt ook voor dat we voor een lessencyclus specialisten inhuren. Zo hebben we afgelopen jaar bijvoorbeeld een aantal weken atletiek en  freerunnen gehad en op gebied van art hebben verschillende groepen lessen gehad van een graffiti-artist.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Indien een leerkracht niet aanwezig is vanwege ziekte of verlof wordt er in eerste instantie gekeken of er een invaller beschikbaar is vanuit de vervangerspool van Proloog. Mocht dat niet zo zijn dan wordt gekeken of het met de aanwezige personeelsleden opgelost kan worden. Dit kan betekenen dat een groep leerlingen wordt verdeeld over andere groepen. In uiterste gevallen kunnen we ook aan u vragen of uw zoon of dochter thuis kan blijven. Dit laatste doen we pas als alle mogelijkheden zijn onderzocht. We communiceren dit tijdig met de ouders.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Eigen Wijs SBO heeft tien groepen. Iedere groep heeft zijn eigen leerkracht(en). De vier (parttime) onderwijsassistenten worden op vraag ingezet.

Rekenonderwijs doen alle groepen op hetzelfde moment. We doen dit in niveaugroepen. We gaan onderzoeken of we dit ook voor het taalonderwijs willen en kunnen gaan doen. Het voordeel van het groepsdoorbrekend werken is dat het aantal niveaus dat de leerkracht moet bedienen wordt beperkt. Daardoor is er weer meer tijd voor instructie en aandacht voor de leerling.

We bieden ook plaats aan leerkrachten in opleiding (LIO). Deze staan onder verantwoordelijkheid van leerkrachten voor de groep.

De lessen bewegingsonderwijs geven de leerkrachten voor een groot deel samen met studenten van het CIOS.

Er is ook ruimte gecreëerd voor leerkrachten om bezig te zijn met beleidsontwikkeling en het geven van specifieke vakken als techniek, ICT, koken, zelfredzaamheid en het onderhouden van de moestuin. Hieraan kan gemiddeld twee en een halve dag per week worden besteed.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Meer dan de helft van de tijd wordt besteed aan de basisvakken taal en rekenen. 

Het gezamenlijke eten zien wij ook als leertijd.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Uit bovenstaand schema blijkt dat we veel tijd aan taal besteden. In de praktijk is het echter nog meer omdat taal en lezen ook weer onderdeel zijn van ons aanbod wereldoriëntatie (VierKeerWijzer).

Burgerschap komt aan de orde tijdens Vreedzaam en VierKeerWijzer.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Eigen Wijs SBO is een school voor speciaal basisonderwijs. Kinderen mogen op onze school zichzelf zijn, hun talenten ontwikkelen en (weer) plezier hebben in school. Onze leerlingen die vanwege leer- en/of gedragshulpvragen extra zorg en begeleiding nodig hebben, bieden we in kleine groepen, met een hoge mate van structuur en veiligheid, onderwijs op maat.

Voor elke leerling wordt een ontwikkelingsperspectief vastgesteld dat past bij de mogelijkheden van de leerling en dat sturend is voor het leerstofaanbod. Om het maximale uit ieder kind te halen, stellen we reële, maar ambitieuze doelen die elk half jaar getoetst worden (CITO Leerling in Beeld)

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

We kijken voortdurend wat er nodig is om de ondersteuningsbehoefte van de kinderen zo goed mogelijk te kunnen begeleiden. We hebben al ingezet op het scholen van een rekenspecialist, een specialist jonge kind en een leerkrachtondersteuner.

De ambitie is dat we voor rekenen, taal, lezen, gedrag en het jonge kind minimaal twee specialisten hebben.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Binnen Talentencampus Eigen Wijs werken opvang en onderwijs (sbo en regulier) nauw samen. De ontwikkeling van baby naar peuter naar kleuter willen we binnen ons IKC zo soepel mogelijk laten verlopen. Het gebouw is opgedeeld in vier units. In unit één zitten de kinderen van nul tot zeven jaar.

We zetten heel erg in op de ontwikkeling van een doorgaande lijn van nul tot zeven jaar. Daarvoor gebruikten we in de 2021-2022 en 2022-2023 ook middelen vanuit het Nationaal Programma Onderwijs. Samen met Eigen Wijs Regulier kijken we op welke wijze we de samenwerking en doorgaande lijn verder vorm kunnen geven, waarbij het uitgangspunt altijd blijft "samen waar het kan, apart waar het nodig is".

Terug naar boven