IKC Plataan

Plataanstraat 2 8924 CR Leeuwarden

  • Samen weet je meer
  • Meester Maarten helpt je verder
  • Juf Jacqueline luistert naar de leerlingen
  • Juf Petra denkt mee

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Omdat wij een gekoppeld BRIN nummer hebben zijn de resultaten van de eindtoets niet correct, De uitslagen van de andere scholen zijn hier namelijk in meegenomen. We proberen het probleem zo snel mogelijk op te lossen. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023/2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

In alle groepen wordt eind januari de eerste periode toets afgenomen. We gebruiken hiervoor leerling in beeld van Cito. Met de afname van de toetsen bekijken we of de leerlingen de doelen hebben behaald die horen bij de referentieniveaus, oftewel wat je normaal weg mag verwachten dat een leerling kan bijv. halverwege groep 4. De resultaten worden geanalyseerd en besproken met elkaar en er worden plannen gemaakt voor het aanbod tot de zomervakantie. vlak voor de zomervakantie wordt opnieuw getoetst, maar nu met de eind toetsen van Leerling in Beeld, waarna wederom een plan wordt gemaakt tot de volgende toets periode. Deze manier van cyclisch werken past bij het handelingsgerichte aanpak (HGW), waarbij we de eigenheid van de leerling nooit uit het oog verliezen. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De route naar het voortgezet onderwijs

Na acht jaarbasisonderwijs gaan kinderen naar het voortgezet onderwijs. We maken een plaatsingsadvies op basis van behaalde schoolresultaten, persoonlijke talenten en eigenschappen van de kinderen. We helpen onze leerlingen en hun ouders tijdig een juiste keuze te maken. Dit doen we vanaf groep 6 door het bespreken van het uitstroomprofiel a.d.h.v. de Friese Plaatsingswijzer. Sinds een aantal jaren worden een aantal leerlingen uit groep 8, twee jaar begeleid door een mentor in het VO. De organisatie School is Cool koppelt een mentor aan een door ons opgegeven leerling die hem helpt bij de overgang naar het voortgezet onderwijs. Ze helpen bij het huiswerk, doen leuke activiteiten en ondersteunen de leerling waar het nodig is.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Kinderen oefenen hun sociale vaardigheden in allerlei situaties. We begeleiden kinderen bij hun interactie en brengen hun spelenderwijs en via dialoog sociale kennis en vaardigheden bij. Bij de sociale ontwikkeling staan "doen, ontdekken en ervaren" centraal. Zo leren kinderen steeds beter om relaties met anderen op te bouwen en te onderhouden. We stimuleren en begeleiden, onder het motto HIGH FIVE, de samenwerking tussen kinderen en vragen hen rekening met elkaar te houden.

De High Five

1. samen meedoen: "wat vind jij?"

Wij hebben een groot vertrouwen in de competenties van kinderen, bieden hen ruimte voor eigen initiatieven, laten hen meedenken en vaak meebeslissen. Naast een open, onbevangen houding betekent dit actief luisteren en kijken, want kinderen geven hun mening vaak non-verbaal.

2. Samenwerken: "Samen bereiken we meer"

Wij werken samen met de omgeving en actief aan de verbondenhied tussen kinderen, ouders en collega's; wij stimuleren de samenwerking tussen kinderen.

3. Samen verantwoordelijk: "De groep is van ons allemaal"

Wij nemen kinderen serieus. Wij geven kinderen verantwoordelijkheden passend bij hun ontwikkeling en bieden ruimte voor eigen initiatieven van kinderen. Wij maken met kinderen afspraken en maken die afspraken zichtbaar.

4. Samen omgaan met verschillen: "Zo kan het ook" 

Wij hebben respect voor individuele en culturele verschillen. Wij zijn door onze houding en communicatie een model voor de kinderen door verschillen te waarderen en ook de overeenkomsten te benadrukken. Wij zijn alert op vooroordelen en op uitsluiten.

5. Samen omgaan met conflicten: "Wij lossen het samen op"

Wij zien conflicten als leersituaties en hebben oog voor behoeften van de kinderen. Wij zoeken bij conflicten samen naar win-win-oplossing door ruimte voor het uiten van behoeftes en gevoelens en kinderen te stimuleren om zelf met een oplossing te komen.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Doen
  • Ontdekken
  • Ervaren

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Op 31 augustus 2021 is er een online gesprek geweest met de inspecteur van het onderwijs over de belangrijkste thema's voor kwaliteitsverbetering. We hebben drie thema's besproken: Onderwijsproces aanbod, didactisch handelen en schoolklimaat. Op alle drie de onderdelen hebben we een toelichting gegeven waar de inspecteur tevreden over was. De interventies in relatie tot de leerling populatie werden als correct en effectief beoordeeld. Naar aanleiding van het gesprek en de voldoende resultaten zijn we beoordeeld met een voldoende waardoor er geen verdere bezoek is gepland. 

Terug naar boven