IKC Plataan

Plataanstraat 2 8924 CR Leeuwarden

  • Samen weet je meer
  • Meester Maarten helpt je verder
  • Juf Jacqueline luistert naar de leerlingen
  • Juf Petra denkt mee

Het team

Toelichting van de school

Het team van IKC Plataan bestaat uit zes leerkrachten, twee onderwijsassistenten, een intern begeleider, een conciërge, een vakleerkracht gymnastiek en een directeur. Daarnaast bieden verschillende vakdocenten workshops aan onder- en na schooltijd. Voorbeelden hiervan zijn dansdocenten, trainers die weerbaarheid geven en een kok die kooklessen geven. Ook zijn er meerder studenten op school die in het kader van het project Opleiden in de school leren en werken tegelijk. Als IKC werken we nauw samen met het team van de kinderopvang waarvan er bovendien een pedagogisch medewerker is gedetacheerd bij de onderbouw. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Als een leerkracht verlof heeft wordt hij of zij vervangen door een leerkracht uit de invalpoule van Proloog. Mochten er geen vervangers beschikbaar zijn dan proberen we het intern op te lossen, door een onderwijsassistent voor de groep of een collega leerkracht. De eerste dag zorgen we altijd voor een vervanging. Als er niets anders te organiseren is kan het voorkomen dat de leerlingen op de tweede dag vrij wordt gegeven. 


Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

We zijn ondernemend en spelen in op veranderingen en kansen. Wij verstaan ons vak en werken actief samen in de keten van opvoeding en zorg rondom het kind. Wij zijn een volwaardig IKC te zijn waarin de pedagogische educatieve visie in één doorgaande lijn is vormgegeven. Onze lange termijn visie is dat alle kinderen de mogelijkheid wordt geboden om de hele dag binnen het IKC te verblijven waar de professionals werken in één team met verschillende expertiseteams. Er is één breed geïntegreerd aanbod voor alle leeftijden waarin de focus ligt op het vergroten van de cognitieve, sociaal emotionele, culturele, sportieve en talentontwikkeling van het jonge kind. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de eerste twee jaren is de onderwijstijd gelijk aan die van groep 3 t/m 8. dat betekent dat de kinderen van groep 1 en 2 ook 25 uur per week naar school gaan. Tijdens de eerste twee jaren besteden we veel aandacht aan spel, taal, rekenen, motoriek en sociaal- emotionele vaardigheden. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

We hanteren het vijf-gelijke-dagen-model. De onderwijstijd bedraagt 5 uur per dag. De meeste tijd besteden we aan taal, lezen, spelling en rekenen. vanaf groep 3 hanteren we voor taal en lezen een minimale besteding van 9 uur per week en voor rekenen 5 uur per week. 

Naast taal, lezen, spelling en rekenen besteden we ook aandacht aan de wereld oriënterende vakken, creatieve en muzikale vorming en  gymnastiek en Engels. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Samen, beter en effectiever

Uitgangspunt van Proloog is dat haar leerlingen goed en passend onderwijs krijgen aangeboden. Wij streven ernaar dat alle leerlingen een plek krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en hun mogelijkheden. Deze vorm van onderwijs moet ervoor zorgen dat elk kind het beste uit zichzelf haalt. Scholen bieden daarom extra hulp aan leerlingen die dit nodig hebben, zoals kinderen met leer- of gedragsproblemen. Om dit te realiseren moeten we de organisatie aanpassen met een moderne efficiënte manier van (samen)werken. De nadruk van onze werkwijze ligt op een sterke ondersteuning in de scholen. Het idee daarachter is om problemen snel aan te pakken of eerder te signaleren en verergering te voorkomen. Deze nieuwe werkwijze sluit aan bij landelijke ontwikkelingen en bij de routes vanuit het provinciale samenwerkingsverband Passend Onderwijs.

De speerpunten van deze vernieuwde werkwijze:

De scholen van Proloog bieden een goede basisondersteuning.
Wanneer er zware ondersteuning nodig is, vindt er in overleg met de ouders een zorgvuldige verwijzing plaats, zonder dat daarbij tijd verloren gaat. Thuiszitters komen bij Proloog niet voor.Wanneer hiervan onverhoopt wel sprake is, is het streven om binnen drie maanden een passend aanbod te vinden. 

Ons doel is dat elk kind aan het einde van zijn of haar schoolloopbaan binnen Proloog kan zeggen: “Ik word wie ik ben!” 

IKC Plataan heeft een schoolondersteuningsprofiel opgesteld. Dit is een wettelijk voorschrift bij de invoering van passend onderwijs. Een schoolondersteuningsprofiel biedt informatie over de kwaliteit van de basisondersteuning en over wat wij verder aan ondersteuning bieden. De schoolondersteuningsprofielen van alle scholen van ons samenwerkingsverband tezamen vormen de basis van het aantonen van de dekking van ondersteuning voorzieningen in de regio. Op die manier is er voor alle kinderen een plek om onderwijs en ondersteuning te krijgen die zij nodig hebben. 

Het Schoolondersteuningsprofiel

Ons ondersteuningsprofiel bestaat uit de volgende onderdelen:

  • De kwaliteit van onze basisondersteuning. Dat is de ondersteuning waarop alle kinderen kunnen rekenen
  • De deskundigheid voor extra ondersteuning waarover wij beschikken 
  • De voorzieningen die wij als Plataanschool hebben om kinderen extra ondersteuning te bieden
  • Voorziening in de fysieke omgeving·       
  • De samenwerkende ketenpartners van de Plataanschool 

Hieronder vindt u de samenvatting van het schoolondersteuningsprofiel. De basisondersteuning is op IKC Plataan goed op orde en komt overeen met de gemiddelde school in Nederland. In de school is deskundigheid op het gebied van jonge risicoleerlingen, rekenproblematiek en deskundigheid in gedragsproblematiek. We weten waar we overige expertise kunnen halen. We zijn tevreden over de deskundigheid die op afroep beschikbaar is en houden daar goed regie over. De materialen in de klas werken naar tevredenheid. We vinden het logisch om bij elk verzoek tot plaatsing van een leerling de grenzen van onze zorg te bepalen door alle factoren te bekijken. Kortom: IKC Plataan is tevreden over de ondersteuning die geboden kan worden aan leerlingen en zit midden in een netwerk, zodat speciale ondersteuning snel naar de school toe gehaald kan worden.

Extra ondersteuning
Proloog heeft een taalschool voor kinderen die de Nederlandse taal niet beheersen doordat zij vanuit een ander land naar Nederland zijn gekomen. De kinderen die daarvoor in aanmerking komen worden via de basisschool aangemeld bij de taalschool. Na een intensief en aangepast programma keren de kinderen na maximaal 2 jaar terug naar de reguliere basisschool. Ook heeft Proloog een speciaal aanbod voor hoogbegaafde kinderen. 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Als IKC willen we nog intensiever samenwerken waarbij specialisten zoals de jeugdondersteuner, de intern begeleider maar ook de pedagogisch coach vanuit de kinderopvang vraagstukken vanuit verschillende perspectieven bekijken om zo tot de beste oplossing te komen voor kind en ouders. 

 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven