IKC Franciscus

Johan de Walestraat 1 8921 XB Leeuwarden

  • Schoolfoto van IKC Franciscus
  • Schoolfoto van IKC Franciscus

In het kort

Toelichting van de school

'Wat we ontvangen zit in datgene wat we geven'.                                                                 
IKC Franciscus is een Integraal Kind Centrum (IKC) waarbij kansengelijkheid centraal staat. Onze kinderen wonen in levendige gezinnen en komen veelal uit de 4 omliggende levendige wijken van ons IKC. De pedagogische relatie tussen de professional, kind en gezin is de basis. Samen leren en werken, vormen en ontwikkelen in een betekenisvolle, uitdagende en veilige leeromgeving, is voor ons allemaal het uitgangspunt.
Ons gehele aanbod, ook de filosofielessen, ons cultuurprogramma, sportlessen en ons naschools aanbod, vormen samen met de kinderen onze lerende gemeenschap. Kinderen worden uitgedaagd om verbanden te leggen tussen wat ze leren van elkaar en de wereld om hen heen.

Ons IKC biedt een warme, gestructureerde vorm van onderwijs en opvang die kinderen met verschillende talenten en interesses in staat stelt het beste uit zichzelf en elkaar te halen. Wij zetten in op spelen en leren om gewoon een interessant, leuk en prettig mens te zijn vol kansen en perspectief.Onze inspiratie komt van oude en nieuwe pedagogen als John Dewey (opvoeding en democratie) en Gert Biesta (onderwijsvernieuwer), Reggio Emilia (luisteren in plaats van vertellen/communicatie) en Alfred Adler (psychoanalyse en persoonlijkheidsvorming). 

Wij hebben een eigen didactische werkwijze van actief leren gericht op kansengelijkheid en een focus op gedragsontwikkeling met als pijlers Taal, ICT, Gezonde leefstijl en ouderbetrokkenheid. 
Er is een ‘basis bouw’ met de jongste kinderen waar ontwikkeling en samen spelen en leren de basis zijn voor deze vorm van opvang. Onder de basisbouw valt ook onze buitenschoolse opvang (BSO).
De ‘onderbouw’waarin het aanleren van de basisvaardigheden zoals lezen en rekenen, maar ook creëren en maken, bewegen en muziek centraal staan. 
De ‘middenbouw’met het verder leren van de basisvaardigheden zoals lezen en rekenen, maar ook redeneren, creëren en maken, bewegen en muziek. 
De ‘bovenbouw’waarin vakonderwijs samengaat met creatieve, sportieve en maakvakken, en waarin de individuele kwaliteiten en capaciteiten samen met de eigen interesses van leerlingen kans krijgen zich te vormen en ontwikkelen, met extra aanbod en presteren op verschillende niveaus.

De samenwerking en het aanbod van de vakdocenten van het CSG Comenius is hierbij sterk en ondersteunend.Daarnaast is onze specifieke kennis gebundeld en geborgd in onze expertgroepen. Zowel de 'bouwen' als de expertgroepen, hebben een eigen, vaste coördinator die onderdeel zijn van het managementteam (MT) van ons IKC. Kansengelijkheid krijgt vorm op ons IKC door onze gedeelde normen en waarden en de onvoorwaardelijkheid van onze ‘community’ waar kinderen met alle diversiteit die Leeuwarden rijk is, elkaar ontmoeten, zich vormen en ontwikkelen met en door elkaar en hun omgeving.

Wij kijken uit naar onze samenwerking!

Ciska van Aken
directeur IKC Franciscus

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kansengelijkheid
  • Verantwoordelijk
  • Vertrouwen / Verbinden
  • Spiritualiteit/gemeenschapszin
  • Taal/ICT/Gezond/Ouders

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Pitch Familie IKC Franciscus

Profiel
Wij zijn een familie IKC. Van 7.30 tot 18.30 uur bieden wij opvang, onderwijs en opvoeding voor gemiddeld 350 kinderen van 0 tot 15 jaar.
Wij werken warm samen met ouders, familie, sociale wijk teams, gemeente en het voortgezet onderwijs.

Focus
Wij werken vanuit de warmte, structuur, veiligheid en de sociale context van het gezin. Wij zijn daarom een ‘Kanjer’ gelicenceerd IKC.
Onze aandachtsgebieden zijn Taal, ICT, Gezonde leefstijl en ouderbetrokkenheid. Wij zijn een lerende organisatie waarbij iedereen leert van en met elkaar vanuit eigen verantwoordelijkheid en in wederzijdse afhankelijkheid.
Wij zijn een Katholiek IKC.

Doel
Met ons professionele team van ruim 40 medewerkers werken wij vanuit 3 kernwaarden: Vertrouwen, Verbinden en Verantwoordelijkheid. Ieder kind wordt gezien, écht gezien en wordt gestimuleerd om zich op haar/zijn hoogste niveau te ontwikkelen. Wij werken vanuit primaire ontwikkeling, niet meer alleen vanuit primair onderwijs.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
271
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

IKC Franciscus is een IKC gericht op kansengelijkheid en sociale inclusie. Er is aanbod met een verlengde leertijd (VLT).
De doelstelling van VLT is dat de ontwikkeling van kinderen een extra impuls krijgt op het gebied van rekenen en taal en dat kinderen hun talenten ontdekken en ontwikkelen.
Dit wordt gerealiseerd door het aanbieden van gevarieerde en kwalitatief hoogwaardige activiteiten in nauwe samenwerking met het Voortgezet Onderwijs. De schooltijd voor de groepen 8 is hiervoor voor onbepaalde tijd met 2 uur per week verlengd. Vanaf 2016 is dit op de dinsdagen georganiseerd. 
Onze visie op verlengde leertijd: Wij zien VLT als een extra kans voor de kinderen. Daarnaast wordt intensief kennigemaakt met het voortgezet onderwijs.
De leerlingen krijgen 2 uur les per week van vakdocenten van het VO. 
De nadruk van het aanbod ligt op het gebied van onze 3 pijlers ‘ICT’ 'taal en ‘gezonde leefstijl’ waarbij de kinderen creatieve, sportieve interesses en talenten ontdekken en ontwikkelen. Dit verbreedt hun algemene ontwikkeling.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven