IKC Franciscus

Johan de Walestraat 1 8921 XB Leeuwarden

  • Schoolfoto van IKC Franciscus
  • Schoolfoto van IKC Franciscus
  • Schoolfoto van IKC Franciscus

In het kort

Toelichting van de school

IKC Franciscus is een integraal kindcentrum in Leeuwarden Oost met ongeveer 320 kinderen in de leeftijd van 0-13 jaar. Veel kinderen van ons IKC komen uit de uit de 4 omliggende wijken van ons IKC (Vrijheidswijk, Heechterp Schieringen, Bilgaard, Bloemenwijk)

We werken met één team vanuit één en dezelfde missie en visie. We willen een IKC zijn waar ouders, medewerkers en de buurt samenwerken. Wij vinden dat onze verantwoordelijkheid ligt bij de brede ontwikkeling van kinderen.  Het gaat naast het verwerven van kennis en vaardigheden, om sociale ontwikkeling en om persoonsvorming van kinderen. Ons IKC biedt een warme, gestructureerde vorm van onderwijs en opvang die kinderen met verschillende talenten en interesses in staat stelt het beste uit zichzelf en elkaar te halen. Wij zetten in op spelen en leren om gewoon een interessant, leuk en prettig mens te zijn vol kansen en perspectief.
Kansengelijkheid krijgt vorm op ons IKC door onze gedeelde normen en waarden en de onvoorwaardelijkheid van onze gemeenschap waar kinderen met alle diversiteit die Leeuwarden rijk is, elkaar ontmoeten, zich vormen en ontwikkelen met en door elkaar en hun omgeving.

De gegevens  die u hier vindt zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit School Venster u onder meer betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties. 

Wij kijken uit naar onze samenwerking!

Astrid Jorna-van der Werf
directeur IKC Franciscus

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • IKC van 0-13 jaar
  • Verantwoordelijk
  • Vertrouwen
  • Verbinden
  • Samen voor elkaar!

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze eerste opdracht is de ontwikkeling van kinderen van 0-13 jaar. Maar wij zien de ontwikkeling van de gezinnen daarbij als onontbeerlijke schakel. Een werkwijze welke zou passen bij het IKC is ‘family learning’. Dit is een benadering om gezinnen te betrekken bij leerresultaten die een impact hebben op het hele gezin. We willen een beweging in gang zetten waarin we écht preventief werken, minder zorg, meer ‘empowerment'. 

De ontwikkeling van kinderen zien wij breed: het gaat om cognitieve en sociaal emotionele ontwikkeling. Maar óók om brede talentontwikkeling. Ook kinderen in deze wijken moeten volop kansen krijgen om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Dat kan alleen met een rijk schools en naschools aanbod.

Van 7.30 tot 18.30 uur bieden wij opvang, onderwijs en opvoeding voor gemiddeld 350 kinderen van 0 tot 13 jaar. Wij werken warm samen met ouders, familie, sociale wijk teams, gemeente en het voortgezet onderwijs. Met ons team van ruim 40 medewerkers werken wij vanuit 3 kernwaarden: Vertrouwen, Verbinden en Verantwoordelijkheid.


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
246
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Op IKC Franciscus werken onderwijs en opvang samen vanuit en team en één missie/visie. Binnen ons IKC biedt Sinne kinderopvang dagopvang, een speelleergroep en buitenschoolse opvang (VSO/BSO).

Dagopvang 0-4 jaar:0
Er zijn dagelijks twee opvang groepen binnen ons IKC. De opvang is dagelijks geopend van ongeveer 7.30- 18.30 uur.

Speelleergroep 2-4 jaar:
De speelleergroep is er voor kinderen van 2 tot 4 jaar op alle ochtenden van de week van 8.15 tot 12.15 uur.

Voorschoolse opvang (VSO) en buitenschoolse opvang (BSO)
Kinderen die naar de VSO/BSO gaan, worden door de leerkracht overgedragen aan de pedagogisch medewerker binnen ons IKC. Op de buitenschoolse opvang worden activiteiten binnen een thema aangeboden die zijn afgestemd op de interesses en de leeftijden van de kinderen.

In de schoolvakanties en op schoolvrije dagen kunnen kinderen naar de BSO. Heeft u alleen opvang nodig in de vakanties of op schoolvrije dagen? Ook dat kan! De BSO is 52 weken per jaar open van 7.15 uur tot 18.30 uur. De opvang, speelleergroep en VSO/BSO worden formeel geregeld door Sinne.

Aanbod en aanmelden
Voor vragen of om uw kind aan te melden kunt u contact opnemen met Sinne kinderopvang. U kunt een bericht sturen naar info@sinnekinderopvang.nl of bellen met onze afdeling Klant & Markt via 058 - 257 60 70.Kijk voor meer informatie over ons aanbod en de wijze van aanmelden ook op onze website: www.sinnekinderopvang.nl

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven