IKC Franciscus

Johan de Walestraat 1 8921 XB Leeuwarden

  • Schoolfoto van IKC Franciscus
  • Schoolfoto van IKC Franciscus

Het team

Toelichting van de school


Wij zijn een horizontaal ingerichte, lerende gemeenschap waarbij iedereen leert van en met elkaar vanuit eigen verantwoordelijkheid en in wederzijdse afhankelijkheid. Met ons professionele team van ruim 40 medewerkers werken wij op basis van de pedagogische visie dat elk kind uniek, krachtig en nieuwsgierig is.

Samen met het team geven wij vorm en inhoud aan onderwijs, kinderopvang en zorg voor jeugd, zodat alle kinderen hun talenten ontdekken en ontwikkelen. De leerkrachten en pedagogisch medewerkers werken met elkaar samen en worden daarbij ondersteund door onderwijsassistenten, de expertteams, de bouwcoördinatoren en de coördinatoren passend onderwijs (CPO), de jeugdondersteuner passend onderwijs (JOK), de pedagogisch specialisten en de VVE-coach. De leiding van het IKC is gedeeld met de bouwcoördinatoren en de CPO. Onze administratief medewerkster, stagiaires, vrijwilligers en vrijwillige ouders, maken ons team compleet. De eindverantwoordelijkheid is in handen van de directeur.

Wij werken vanuit warmte, structuur, veiligheid en de sociale context van een gemeenschap. Onze 9 aandachtsgebieden zijn Taal, rekenen, ICT, Handelingsgericht werken (zorg), EDI (instructie), Kanjer (pedagogisch klimaat), gezonde leefstijl, het jonge kind 0-6 en kunst/cultuur en identiteit.

Er zijn 13 groepen basisonderwijs.
2 groepen dagopvang
1 speel/leergroep
2 groepen BSO

We zijn er voor onze kinderen en onze ouders. Samen voor elkaar!

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Middels eigen BMS-supportteam worden goed opgeleide en ervaren leerkrachten begeleidend ingezet.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Er is een continurooster.

Jonge kinderen leren op een andere manier dan oudere kinderen, zij leren door middel van spel. Wij bieden een betekenisvolle speel- leeromgeving waarbinnen een kind zich veilig kan voelen en ontwikkelen. We sluiten aan bij de beleving van jonge kinderen door thematisch te werken.  Ons onderwijs/aanbod gaat uit van de kracht van ieder kind. De professionals van ons IKC geven richting aan het onderwijs/aanbod en de ontwikkeling, om de kinderen van IKC Franciscus te laten groeien. Natuurlijk is de KanjerTraining onderdeel van de dagelijkse routines. Alle vieringen, zangmoment en alle thema's worden met en bij elkaar gedeeld.


VVE
Alle kinderen tussen 0-6 jaar krijgen Voor en Vroegschoolse Educatie (VVE) programma's aangeboden.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Er is een continurooster.

Wij willen voor elk kind dat het op het hoogst mogelijke niveau de leerdoelen bereikt. Wij zijn daarom sterk in expliciete directe instructie (EDI) en handelingsgericht werken (HGW). Wij geloven in kwalitatief goede instructie en leerlingen actief betrekken bij de inhoud van de lessen. Dat creëert de meeste structuur, rust, de beste discipline en daarmee de hoogste leerwinst voor onze kinderen. Ook onze meubels, inrichting en leeromgeving is hierop afgestemd. Dat is onze didactische basis. Wij bieden bewust klassikaal volgens het EDI model het onderwijs aan en hebben speciale aandacht voor zelfstandig werken. Onze nieuwe reken- en taalmethodes, WO methodes en de sociaal-emotionele programma’s zijn hierop aangepast.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Wij willen een IKC zijn met een breed onderwijs, opvoeding- en ontwikkelaanbod; regulier waar het kan, speciaal als het moet! Dit houdt in dat wij in staat zijn meerdere categorieën kinderen met speciale onderwijsbehoeften op te vangen. Wij hebben de mogelijkheden die wij aan zorgkinderen kunnen bieden in ons schoolondersteuningsplan (SOP) omschreven.


Zorgstructuur
Om versnippering van aandacht en geld tegen te gaan werken de gemeenten en beide partners van IKC Franciscus aan een nieuwe opzet van de zorgstructuur. We werken aan het verminderen van ongelijkheid, het verbeteren van kwaliteit van opvang en onderwijs en het bevorderen van goede gezondheid en welzijn. We vinden het belangrijk dat bij deze ontwikkeling de medewerkers nauw betrokken zijn en werken daarom vanuit werkgroepen (expertgroepen). 
Uitgangspunten bij de zorg zijn voor ons: preventieve activiteiten, vroeg signaleren, snelle hulpverlening, nabije hulpverlening, ouders en kinderen er zoveel mogelijk bij betrekken. We handelen zo veel mogelijk preventief en werken planmatig en handelingsgericht volgens een eigen concept van de zorgpiramide. Dat wil zeggen dat onze zorg door de het hele IKC op één manier is vormgegeven. Voor kinderen waarbij er bijzonderheden zijn in hun ontwikkeling kan het extra helpend zijn als er een doorgaande lijn is van zorg en ondersteuning. Deze doorgaande lijn komt kijken bij de overgang van peuter naar kleuter, van school naar buitenschoolse opvang en van onderwijs naar zorg.

Soms maakt de pedagogisch medewerker, de leerkracht of u als ouder zich zorgen over de ontwikkeling van uw kind. Dan blijkt bijvoorbeeld dat uw kind ergens moeite mee heeft of te weinig uitdaging heeft. Wij zullen dan samen met u bepalen welke stappen nodig zijn om uw kind die ondersteuning te bieden die het nodig heeft. Mochten wij als IKC niet voldoende mogelijkheden hebben om de situatie van uw kind te verbeteren dan kunnen wij, na overleg met u, deskundigen inschakelen. Deze deskundigen kunnen een bredere kijk geven op de ontwikkeling van uw kind en op wat uw kind nodig heeft. Dit kunnen we dan opnemen in een ontwikkelingsperspectief (OPP) of een handelingsplan.

Als bij de evaluatie van het handelingsplan of OPP blijkt dat er sprake is van complexe problemen en de grenzen van de zorg binnen IKC Franciscus zijn bereikt, kun wij als team (samen met de ouders) besluiten het kind/ de leerling door te verwijzen naar een andere vorm van opvang of onderwijs. Deze route doorlopen we altijd samen met ouders.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De school zal zich in de komende jaren verder ontwikkelingen op de volgende ondersteuningsonderdelen:

- Hoogbegaafdheid
- Trauma bij kinderen
- NT2

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Op IKC Franciscus werken onderwijs en opvang samen vanuit en team en één missie/visie. Binnen ons IKC biedt Sinne kinderopvang dagopvang, een speelleergroep en buitenschoolse opvang (VSO/BSO).

Dagopvang 0-4 jaar:
Er zijn dagelijks twee opvang groepen binnen ons IKC. De opvang is dagelijks geopend van ongeveer 7.30- 18.30 uur.

Speelleergroep 2-4 jaar:
De speelleergroep is er voor kinderen van 2 tot 4 jaar op alle ochtenden van de week van 8.15 tot 12.15 uur.

Voorschoolse opvang (VSO) en buitenschoolse opvang (BSO)
Kinderen die naar de VSO/BSO gaan, worden door de leerkracht overgedragen aan de pedagogisch medewerker binnen ons IKC. Op de buitenschoolse opvang worden activiteiten binnen een thema aangeboden die zijn afgestemd op de interesses en de leeftijden van de kinderen.

In de schoolvakanties en op schoolvrije dagen kunnen kinderen naar de BSO. Heeft u alleen opvang nodig in de vakanties of op schoolvrije dagen? Ook dat kan! De BSO is 52 weken per jaar open van 7.15 uur tot 18.30 uur. De opvang, speelleergroep en VSO/BSO worden formeel geregeld door Sinne.

Terug naar boven