IKC Trianova

Kingmastate 1 8926 NA Leeuwarden

  • Ervaren, beleven en experimenteren in eigen tuin.
  • Veiligheid staat voor alles, zowel binnen als buiten ons IKC.  Eén van de prachtige totempalen gemaakt door o.a. kinderen zelf!
  • Programmeren is één van de onderdelen die wij aanbieden tijdens onze verlengde schooltijd
  • Kooklessen zijn geïntegreerd in ons lesprogramma
  • Een doorgaande lijn in het aanleren van digitale vaardigheden

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023/2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Bij IKC Trianova wordt gewerkt volgens een jaarplanning.

In januari en juni worden de toetsen van het CITO leerlingvolgsysteem afgenomen om de ontwikkeling van de leerlingen goed te kunnen monitoren.

De opbrengsten worden per groep geanalyseerd en de aanpak in lesaanbod wordt hier per leerling op afgestemd. 

De ontwikkeling van de leerlingen wordt beschreven in het rapport, dat twee maal per jaar wordt meegeven aan de leerlingen en aansluitend wordt besproken met de ouders/verzorgers (en leerling).

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het protocol dat IKC Trianova hanteert bij de overgang van primair naar voortgezet onderwijs is toegevoegd als bijlage bij het onderdeel 'resultaten eindtoets'. 
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Een Vreedzaam Kindcentrum

De Vreedzame school is een programma dat streeft naar een (pedagogisch) klimaat in school en klas, waarin de betrokkenheid en de verantwoordelijkheid van de leerlingen centraal staat. De school wordt een democratische gemeenschap, waarin alle leden, ook de leerlingen een stem hebben, zich gezien en gehoord voelen en op een positieve manier met elkaar omgaan. Hierbij nemen we conflictoplossing als uitgangspunt. Kinderen en leerkrachten leren hoe je met conflicten om kunt gaan door te streven naar oplossingen die voor beide partijen acceptabel zijn. Leerlingen worden opgeleid tot leerling-mediator, die helpen bij het oplossen van conflicten. 

Twee maal per jaar wordt er een vragenlijst ingevuld door de leerkrachten van de groepen 1 t/m 8 om de sociale veiligheid van de leerlingen goed te kunnen monitoren.

Vanaf groep 5 vullen de leerlingen zelf ook een vragenlijst in, zodat we een goed beeld krijgen van de onderwijsbeleving van de leerlingen binnen het Kindcentrum.

 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Veiligheid en vertrouwen
  • Respect voor elkaar
  • Rijk door verschillen!

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven