IKC Trianova

Kingmastate 1 8926 NA Leeuwarden

 • Ervaren, beleven en experimenteren in eigen tuin.
 • Veiligheid staat voor alles, zowel binnen als buiten ons IKC. Eén van de prachtige totempalen gemaakt door o.a. kinderen zelf!
 • Programmeren is één van de onderdelen die wij aanbieden tijdens onze verlengde schooltijd
 • Kooklessen zijn geïntegreerd in ons lesprogramma
 • Een doorgaande lijn in het aanleren van digitale vaardigheden

Het team

Toelichting van de school

Het team van IKC Trianova bestaat uit pedagogisch medewerkers en leerkrachten.

Tweemaal per week wordt het team ondersteund door een conciërge.

De pedagogisch medewerkers verzorgen opvang voor kinderen vanaf 0 tot 4 jaar. 

Diverse leerkrachten hebben naast de lesgevende taak nog een extra functie binnen de organisatie te denken aan:

* ICT'er

* Taal/lees specialist

* Zorgcoördinator (intern begeleider)

* Cultuurcoördinator

De expertise van deze leerkrachten wordt ingezet t.b.v. de kwaliteit van ons onderwijs.

IKC Trianova heeft een samenwerkingsovereenkomst met NHL/Stenden, Het Friesland College en De Friese Poort. MBO-studenten kunnen een leer- werk traject volgen en binnen onze organisatie de stage volbrengen. Hetgeen betekent dat wij het gehele jaar door elke groep (ook bij de opvang) kunnen voorzien van een onderwijsassistent/pedagogisch medewerker in opleiding.

De studenten van NHL/Stenden volgen stage vanuit de PABO.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervangingsbeleid Proloog Uitgangspunten:

Alle vervanging die voortkomt uit een wettelijke en/of bij cao geregelde afwezigheid (verlof) tijdens werktijd kan worden vervangen. Het gaat dan om afwezigheid in verband met arbeidsongeschiktheid (ziekte) en alle vormen van verlof die in hoofdstuk 8 van de cao PO worden geregeld. Inzet van vervangers:

Wanneer er een leerkracht afwezig is, wordt eerst gekeken of de afwezigheid kan worden ingevuld door te ruilen met een collega. Lukt dit niet, dan zoekt de schooldirecteur een vervanger via de site www.vervangers.nl

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Groepsindeling en verdeling leerkrachten 2023-2024:

 • Groep 1a Jennifer ter Beke (ma, di, do, vrij) en Janneke Kramer (woe)
 • Groep 1b Diana Ekhart (ma t/m vrij)
 • Groep 2a Marieke van Beek (ma, di, woe, vrij) en Anna Wallendal (do)
 • Groep 2b Marjet Janssen (ma, do, vrij) en Anna Wallendal (di, woe) - Marcelle Kampstra eens per twee weken (di)
 • Groep 3 Wietske-Nynke de Walle (ma t/m do) en Anna Wallendal (vrij)
 • Groep 4 Anne Faber (ma, di, do, vrij) en Marcelle Kampstra (woe)
 • Groep 5 Selma ter Haar (ma, woe, do, vrij) en Lizette de Graaf (di)
 • Groep 6 Karin Grandke (di t/m vrij) en Eline Jilesen (ma)
 • Groep 7 Jurjen Noordbruis (di t/m vrij) en Lizette de Graaf (ma)
 • Groep 8 Jesse v/d Geest (ma t/m vrij)

Intern begeleider: Janneke Kramer

Taal/leesspecialist: Wietske-Nynke de Walle

ICT'er: Marjet Janssen

Cultuurcoördinator: Lizette de Graaf

Mindfulness/Yoga: Anna Wallendal

Conciërge: Kobus Zwier

Directie: Esther Boomsma 

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Vormingsonderwijs

Wilt u voor uw kind lessen godsdienstig of humanistisch vormingsonderwijs? Dat kan! Bij wet is het zo geregeld dat in elke openbare basisschool en samenwerkingsschool dit vormingsonderwijs wordt gegeven als ouders daarom vragen. Vormingsonderwijs laat zien wat geloof of levensovertuiging voor mensen kan betekenen. Onze school ziet dat als inspirerend en verrijkend, omdat kinderen zo een eigen kijk op het leven kunnen ontwikkelen. De lessen gaan uit van respect voor mensen die anders in het leven staan. De wekelijkse lessen van drie kwartier worden verzorgd door bevoegde vakdocenten van diverse levensbeschouwelijke richtingen. U kunt kiezen voor boeddhistisch, hindoeïstisch, humanistisch, islamitisch, katholiek of protestants vormingsonderwijs.  Vormingslessen zijn niet verplicht. Wij roosteren de lessen altijd zo in dat uw kind geen kernvakken mist, zoals rekenen en taal. Er zijn voor u of onze school geen kosten aan verbonden. De rijksoverheid betaalt deze lessen. Elk jaar kijken we of er onder de ouders behoefte is aan dit soort lessen. Ga voor meer informatie naar de website www.vormingsonderwijs.nl   

Burgerschap

Visie van ons IKC vertaalt zich in de volgende visie op burgerschapsonderwijs (De Vreedzame School):

 • Kinderen leren om respectvol met elkaar om te gaan. Het ontwikkelen van sociale vaardigheden speelt daarbij een grote rol.
 • Wij willen een veilige en open sfeer creëren met respect voor alle gezindten en culturen. Een sfeer waarin open communicatie en betrokkenheid van ouders een plaats hebben.
 • Wij willen kinderen kansen bieden om een zo breed mogelijke ontwikkeling, gericht op kennis, sociale vaardigheden en creativiteit.
 • We leren de kinderen verantwoordelijkheid voor hun taken.   

Vanuit deze visie mogen de kinderen in een veilige omgeving verschillend zijn, kritisch zijn en leren ze op een plezierige, verdraagzame manier met elkaar om te gaan en voor elkaar iets te betekenen. Het gaat om ervaringen in de school waarbij de leerlingen kennis, inzicht, vaardigheden en houdingen opdoen die hen in staat stellen om deel uit te maken van de gemeenschap en het vermogen en de wil om actief mede vorm te geven aan die gemeenschap. Vanuit deze gemeenschap maken de kinderen kennis met andere gemeenschappen (wijk en stad) en leren daarin te participeren. Gedurende hun schooltijd wordt de (leef)wereld van de kinderen steeds groter.   In feite is burgerschap en sociale integratie geen nieuwe taak. Ons IKC geeft daar al lange tijd en op allerlei manieren vorm aan. Het vormt een integraal deel van onze pedagogische opdracht, van de sociale- en levensbeschouwelijke vorming. Met een opbouw vanuit de peuters geven wij planmatig invulling aan onze visie.

Extra aanbod: School en omgeving

Naast het reguliere lesprogramma biedt IKC Trianova de leerlingen vanaf groep 3 een naschools programma, waarbij de volgende onderdelen centraal staan: sport & beweging, kunst & cultuur, digitale vaardigheden, taalontwikkeling.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

We zijn een openbaar IKC, waarbij rust, structuur en regelmaat gemeengoed is. Door deze manier van werken, gekoppeld aan de uitgangspunten van De Vreedzame School kunnen we kinderen een veilige plek bieden, zodat ze zich op eigen niveau kunnen ontwikkelen. 

Passend onderwijs

Wij vinden dat elk kind recht heeft op goed en passend onderwijs. In beginsel zijn wij het eens met de stelling, dat zo veel mogelijk kinderen regulier primair onderwijs moeten kunnen volgen. Wij realiseren ons dat we een zorgplicht hebben. Ons IKC richt zich op het geven van basisondersteuning en in enkele gevallen op het geven van extra ondersteuning. In ons schoolondersteuningsprofiel hebben we beschreven welke ondersteuning we wel en niet kunnen geven.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

School en omgeving biedt kansen voor alle kinderen!

Elke leerling verdient de kans om zijn of haar talenten te ontdekken en gezond op te groeien. Op een schooldag krijgen leerlingen een dagdeel les van een leerkracht, maar daar houdt het niet op. Elke leerling krijgt op een verlengde schooldag bijvoorbeeld ook sport-, muziek- of theater-les. Dat de schooldag langer is, geeft ouders meer vrijheid om opvoeding met werk te combineren. En zo bieden we elke leerling een springplank voor ontwikkeling. Bovendien geeft het alle kinderen dezelfde kansen.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Maandelijks vindt er een overleg plaats tussen opvang en onderwijs waarbij de doorgaande lijn 0-7 centraal staat. De aanpak en werkwijze wordt zoveel mogelijk op elkaar afgestemd om kinderen op maat te kunnen voorzien van opvang en onderwijs.

Bij dit overleg zijn aanwezig:

 • Intern begeleider
 • Pedagogisch medewerkers speelleergroep
 • Adjunct opvang
 • Leerkrachten groep 1
 • VVE-coach van de opvang

Terug naar boven