IKC de Weide

Raaigras 28 8935 GH Leeuwarden

  • Schoolfoto van IKC de Weide
  • Schoolfoto van IKC de Weide
  • Schoolfoto van IKC de Weide
  • Schoolfoto van IKC de Weide
  • Schoolfoto van IKC de Weide

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de pagina van IKC de Weide! We hopen dat u een goed beeld krijgt van ons mooie Kindcentrum. Graag verwijs ik u ook naar onze website. Ik nodig u van harte uit voor een rondleiding. U bent meer dan welkom!

IKC de Weide Leeuwarden..... Rust - duidelijkheid en structuur!

Janet Veld

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Integraal Kindcentrum
  • Ruim multifunctioneel gebouw
  • We doen wat we zeggen
  • Partnerschap met ouders
  • Duidelijk, veilig en plezier!

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
147
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Wie is wanneer te bereiken?

Medewerkers zijn te bereiken op de betreffende werkdagen. Korte mededelingen kunnen bij het brengen en halen van de kinderen worden gedaan. Natuurlijk kan dit ook telefonisch of per mail. Voor een gesprek is het handig om een afspraak te maken. Dit kan via de medewerker maar ook via de administratie. Tel. 058-2881677.  

Het schooljaar start met een startgesprek tussen medewerker, kind en ouders. In dit startgesprek worden ook de vervolggesprekken vastgelegd. In het communicatieplan op maat worden de afspraken vastgelegd. Dit gaat dus ook over welke middelen er gebruikt worden voor de communicatie.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school


In de afgelopen jaren is er steeds meer aandacht gekomen voor veiligheid op scholen. Het gaat dan niet alleen om het feit dat leerlingen, ouders en onderwijspersoneel veilig zijn op school, maar er zich ook veilig voelen. In het veiligheidsplan leest u hoe IKC de Weide werkt aan een zo groot mogelijke veiligheid in en rond het gebouw van de school / IKC. Het doel van schoolveiligheidsbeleid: Duidelijkheid creëren naar alle betrokken partijen; Een leesbaar document dat gemakkelijk te vinden is en nageslagen kan worden door medewerkers en ouders als er vragen rijzen over hoe zaken geregeld zijn. Verantwoording kunnen afleggen naar ouders, bestuur en inspectie.

Zie bovenstaande link om het veiligheidsbeleid in te kunnen zien.

Terug naar boven