IKC de Weide

Raaigras 28 8935 GH Leeuwarden

 • Schoolfoto van IKC de Weide
 • Schoolfoto van IKC de Weide
 • Schoolfoto van IKC de Weide
 • Schoolfoto van IKC de Weide
 • Schoolfoto van IKC de Weide

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De eindtoets (IEP) schooljaar 2022-2023 is door de kinderen van groep 8 onder het landelijk gemiddelde gemaakt.

De eindtoets (IEP) schooljaar 2021-2022 is door de kinderen van groep 8 ruim boven het landelijk gemiddelde gemaakt.

De eindtoets (IEP) schooljaar 2020-2021 is door de kinderen van groep 8 ruim boven het landelijk gemiddelde gemaakt.

De eindtoets (IEP) schooljaar 2019-2020 is niet gemaakt. Dit is landelijk besloten naar aanleiding van de Corona crisis. 

De eindtoets (IEP) schooljaar 2018-2019 is door de kinderen van groep 8 ruim boven het landelijk gemiddelde gemaakt.

In de laatste vier jaren behaalt de kinderen uit groep 8 goede resultaten wat leidt tot een bovengemiddelde score in relatie tot het schoolgewicht. We zijn hier als school erg blij mee.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

In de maanden januari en juni worden de CITO leerlingvolgsysteem toetsen in de groepen 3 t/m 8 volgens de toetskalender afgenomen. De toetsresultaten worden gebruikt voor het maken van de didactische groepsplannen (DGP) op het gebied van lezen, rekenen, spelling, en begrijpend lezen. Ook staan de resultaten in de rapporten van de leerlingen die 2x per jaar, in januari en juni, mee naar huis gaan en besproken worden met de ouders/verzorgers. De resultaten van de toetsen worden vanaf groep 6 geplaatst in de plaatsingswijzer. Dit is een hulpmiddel om uiteindelijk het advies in groep 8 met betrekking tot het voortgezet onderwijs te bepalen.

Vanaf het schooljaar 2022-2023 worden de kinderen in de groepen 1-2 niet meer getest door middel van het afnemen van de CITO-test maar hanteren de leerkrachten het observatiesysteem vanuit de leerlijnen Jonge Kind binnen ParnasSys. De betrokken leerkrachten volgen hiertoe in het schooljaar 2022-2023 scholing. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Onderstaande instrumenten worden ingezet bij de tot standkoming van het schooladvies voor het voortgezet onderwijs.

Het leerlingvolgsysteem en de plaatsingswijzer

Bij de Plaatsingswijzer staan de gegevens uit het CITO leerlingvolgsysteem vanaf groep 6 centraal. Er wordt gekeken naar de ontwikkeling van de leerling bij:

 • Begrijpend lezen
 • Rekenen en Wiskunde
 • Technisch lezen
 • Spelling

De eerste twee onderdelen tellen hierbij het zwaarst. De Plaatsingswijzer is een hulpmiddel om tot een goed doordacht en onderbouwd advies te komen. Bij het opstellen van het advies voor een kind wordt natuurlijk veel meer informatie betrokken, bijvoorbeeld over de werkhouding, motivatie en sociaal-emotionele ontwikkeling, zoals vermeld in het Onderwijskundig Rapport. Alle beschikbare informatie over het kind leidt dus tot het uiteindelijke advies. Meer informatie over de Plaatsingswijzer en de verschillende profielen kunt u vinden op de website http://plaatsingswijzer.nl. Het advies van de basisschool is bindend.

Vanaf het schooljaar 2023-2024 wordt de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Deze zal in februari 2024 afgenomen worden.

 
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Opgroeien doen kinderen niet alleen. Hiervoor hebben zij de wereld om zich heen nodig. IKC de Weide staat naast de ouders als het om opgroeien en opvoeden van kinderen gaat. Partnerschap is daarbij een belangrijk item. We gaan positief om met kinderen en dragen bij aan het aanleren van waarden en normen. Dat doen we aan de hand van de vier opvoedingsdoelen van pedagoog Riksen-Walraven:

Emotionele veiligheid en welbevinden; Ontwikkelen van persoonlijke competenties; Ontwikkelen van sociale competenties;Overdracht van waarden en normen.

IKC de Weide werkt tevens vanuit het gedachtegoed van de psycholoog Thomas Gordon. Dit vormt de basis van het handelen in de omgang met elkaar, met de kinderen, met ouders en met anderen in het algemeen. Uitgangspunt van Thomas Gordon is een goede communicatie waarbij naar elkaar luisteren en elkaar respecteren centraal staan, maar waarbij opvoeders de regie houden. De belangrijkste waarde die wij willen uitdragen is: Ik ben belangrijk, jij bent belangrijk, onze relatie is belangrijk.   

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Relatie / samen
 • Positief en respectvol
 • Vertrouwen en veiligheid

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven