IKC de Weide

Raaigras 28 8935 GH Leeuwarden

 • Schoolfoto van IKC de Weide
 • Schoolfoto van IKC de Weide
 • Schoolfoto van IKC de Weide
 • Schoolfoto van IKC de Weide
 • Schoolfoto van IKC de Weide

Het team

Toelichting van de school

Het team van IKC De Weide bestaat uit twee samenwerkende teams. De medewerkers van de Stichting Kinderopvang Friesland verzorgen de opvang van 0 tot 4 jarigen en de buitenschoolse opvang. De medewerkers van Stichting Proloog verzorgen het onderwijs aan de groepen 1 t/m 8. 

In het schooljaar 2023-2024 ziet de groepsverdeling van de school er als volgt uit:

Groep 1-2A Juf Laura 3 dagen en juf Greta 2 dagen
Groep 1-2B Juf Vanessa 4 dagen en juf Greta 1 dag
Groep 3 Juf Elske 3 dagen en juf Carolien 2 dagen
Groep 4 Juf Marike 5 dagen
Groep 5 Juf Klasina 2 dagen en juf Charlotte 3 dagen
Groep 6 Juf Marjon 4 dagen en juf Monique 1 dag
Groep 7 Juf Annemarie 3 dagen en juf Miranda 2 dagen
Groep 8 Juf Monique 3 dagen en juf Anke 2 dagen

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Als er voor een leerkracht vervanging nodig is, hebben we op stichtingsniveau afspraken gemaakt hoe te handelen. Om vervanging vanuit één centraal punt te regelen, werkt Proloog met de vervangingspool. Daarnaast hanteren we het geautomatiseerde systeem van www.vervangers.nl. Directeuren melden bij de coördinator de benodige vervanging. De poolleerkrachten hebben vaste dagen waarop ze ingezet kunnen worden. Overige vervangers kunnen zelf op vervangers.nl hun beschikbaarheid aangeven en hun gegevens up-to-date houden.

Als een invaller voor het eerst op school komt invallen, is er beslist goede opvang en begeleiding nodig. Dit des te meer wanneer het gaat om iemand met weinig of geen invalervaring, dat spreekt vanzelf. Maar ook als de invaller al vaker op school is geweest, zijn enige handreikingen zeker op zijn plaats. Meestal is de tijd ’s ochtends -voor aanvang van de lessen- kort. Een van de directie- of teamleden neemt het dagprogramma met de invaller door. De vaste leerkrachten hebben een noodprogramma gereed wanneer er zeer onverwachts een invaller nodig is. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Binnen ons IKC hebben we verschillende soorten functies met bijbehorende verantwoordelijkheden:

 • Pedagogisch medewerkers begeleiden het jonge kind van 0 tot 4 jaar en kinderen die gebruik maken van de voor- en naschoolse opvang 
 • Groepsleerkrachten begeleiden leerlingen van 4 tot en met 13 jaar. De leerlingen zijn per leeftijd verdeeld over de groepen 1 t/m 8
 • De intern begeleider begeleidt pedagogisch medewerkers en  leerkrachten bij de ontwikkeling van het kind
 • De onderwijsadviseur ondersteunt pedagogisch medewerkers en leerkrachten bij de cognitieve ontwikkeling van kinderen
 • De administratief medewerker ondersteunt medewerkers met administratieve werkzaamheden en heeft ook een baliefunctie
 • Het adjunct-hoofd van de Stichting Kinderopvang Friesland heeft de dagelijkse leiding over de voorschoolse opvang, het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang
 • De directeur heeft de algehele leiding over de school
 • De directeur en het adjunct-hoofd voeren structureel overleg over de koers van het IKC

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Vormingsonderwijs

Wilt u voor uw kind lessen godsdienstig of humanistisch vormingsonderwijs? Dat kan! Bij wet is het zo geregeld dat in elke openbare basisschool en samenwerkingsschool dit vormingsonderwijs wordt gegeven als ouders daarom vragen. Vormingsonderwijs laat zien wat geloof of levensovertuiging voor mensen kan betekenen. Onze school ziet dat als inspirerend en verrijkend, omdat kinderen zo een eigen kijk op het leven kunnen ontwikkelen. De lessen gaan uit van respect voor mensen die anders in het leven staan. De wekelijkse lessen van drie kwartier worden verzorgd door bevoegde vakdocenten van diverse levensbeschouwelijke richtingen. U kunt kiezen voor boeddhistisch, hindoeïstisch, humanistisch, islamitisch, katholiek of protestants vormingsonderwijs. Vormingslessen zijn niet verplicht. Wij roosteren de lessen altijd zo in dat uw kind geen kernvakken mist, zoals rekenen en taal. Er zijn voor u of onze school geen kosten aan verbonden. De rijksoverheid betaalt deze lessen. Elk jaar kijken we of er onder de ouders behoefte is aan dit soort lessen. Ga voor meer informatie naar de website www.vormingsonderwijs.nl

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Onze school / IKC maakt gebruik van een uitgebreid netwerk, waardoor speciale ondersteuning snel naar de school toe gehaald kan worden. Kinderen met speciale onderwijsbehoeften zijn welkom. We zullen met ouders bespreken hoe we kunnen aansluiten bij die onderwijsbehoefte. Mocht dit niet voldoende lukken, dan zoeken we met de ouders mee naar een juiste plek voor hun kind.

Op 1 augustus 2014 is Passend onderwijs ingevoerd. De zorg die wij als school / IKC willen bieden en kunnen bieden hebben we vastgelegd in ons schoolondersteuningsprofiel (SOP). Om het volledige document te kunnen lezen klikt u op deze link. Dagelijks geven onze medewerkers onderwijs aan onze kinderen. Daarbij houden wij rekening met de onderwijsbehoefte van het kind en bieden waar nodig ondersteuning. Basisondersteuning is de ondersteuning die alle scholen moeten bieden en die een integraal onderdeel vormt van het onderwijs en het aanbod van elke school. Onze school / IKC voldoet aan de basisondersteuning.       

Hoe zit het met de beschikbare deskundigheid voor ondersteuning van uw kind? Voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, beschikt onze school / IKC over specifieke deskundigheid. We hebben een onderscheid gemaakt in deskundigheid die wij zelf in huis hebben (interne deskundigheid) en deskundigheid die wij, indien nodig, kunnen halen bij het bestuur of van buiten (externe deskundigheid).   

Binnen ons IKC kunnen we direct op de werkvloer gebruik maken van onderstaande deskundigen: 

Intern begeleider; gedragsspecialist; taalspecialist; onderwijsadviseur; specialist het jonge risico kind; VVE specialist en de specialist meer- en hoogbegaafdheid.  Op deze manier kunnen we snel en efficiënt reageren en handelen in het belang van het kind. Waar nodig maken we ook gebruik van externe deskundigheid. U moet denken aan een speltherapeut; logopedist; gedragsspecialist; orthopedagoog; psycholoog en de expertise van het wijkteam en jeugdzorg. 

Samenvattend met betrekking tot onze basisondersteuning: 

 • Leraren werken continu aan het vergroten van deskundigheid.
 • De school / IKC voert een adequaat dyscalculie en dyslexiebeleid: Als leerlingen de diagnose dyscalculie of dyslexie krijgen volgen we de handelingsadviezen op. 
 • De school / IKC voert een adequaat beleid t.a.v. gedragsproblemen. Medewerkers handelen eenduidig met betrekking tot gedragsproblematiek en het stimuleren van een positief, veilig pedagogisch klimaat.
 • De school / IKC betrekt ouders bij het opstellen van het OPP ( ontwikkelingsperspectief).Scholen hebben met de invoering van de Wet passend onderwijs de plicht een OPP op te stellen voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. In het OPP staan het verwachte uitstroomniveau en de onderwijsdoelen voor een leerling. De intern-begeleider stuurt dit proces aan. Zij nodigt ouders uit om samen het OPP te bekijken en van informatie te voorzien. Aan ouders wordt gevraagd hoe we samen het kind zo goed mogelijk kunnen begeleiden en wie welke rol op zich neemt. In het OPP beschrijven wij als school de doelen die een leerling kan halen. Het biedt handvatten waarmee de leraar het onderwijs kan afstemmen op de onderwijsbehoefte van de leerling. Tevens laat het zien welke mogelijkheden er zijn met betrekking tot verwijzing/ niveau naar het voortgezet/ SBO/ SO onderwijs. Bij een schoolwisseling of overdracht naar het voortgezet onderwijs is het OPP onderdeel van het onderwijskundig rapport. Het opstellen van een OPP is verplicht voor alle leerlingen die extra ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband krijgen. Voor ondersteuning die binnen de basisondersteuning van de school valt, is het opstellen van een OPP dus niet verplicht. Het OPP dient meetbaar te worden geformuleerd.  
 • De school / IKC heeft een duidelijke visie op de ondersteuning van leerlingen. De onderwijsadviseur is gemiddeld een dag in de week binnen ons IKC. De taalspecialist, gedragsspecialist en de specialist hoogbegaafdheid zijn inzetbaar op de afgesproken taakuren en zijn flexibel inzetbaar. 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Het team van IKC De Weide heeft in het schooljaar 2021-2022 de ambitie uitgesproken om zich in de komende jaren meer te gaan richten op het versterken van het taalaanbod voor alle kinderen. Ook het taalaanbod aan kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte zal binnen deze ambitie duidelijk vorm en inhoud dienen te krijgen. 
In het te schrijven schoolplan voor de periode 2023-2027 zullen deze ambities nader worden uitgewerkt en een vertaling krijgen in de jaarplannen.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Met behulp van onder meer bovengenoemde lesprogramma's wordt op een speelse manier gericht een aantal ontwikkelingsgebieden van kinderen gestimuleerd. Taalontwikkeling is een belangrijk onderdeel van VVE.

Met ingang van het schooljaar 2022-2023 werken de pedagogisch medewerkers van de Stichting Kinderopvang Friesland met het kindvolgsysteem Konnect wat helemaal aansluit bij het werken met de leerlijnen jonge kind binnen de groepen 1-2. 

Terug naar boven