Mariaschool

Kerklaan 2 7679 VG Langeveen

Schoolfoto van Mariaschool

Het team

Toelichting van de school

Het team van de Mariaschool bestaat uit 10 enthousiaste, betrokken leerkrachten. Zij worden bijgestaan door de directeur, een Intern Begeleider, administratieve kracht en een leerkrachtondersteuner. Zij werken in een professionele cultuur en maken ruimschoots gebruik van mogelijkheden tot bij- en nascholing. Nieuwe ontwikkelingen worden ingepast in oude verworvenheden. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte of verlof van een leerkracht doen we er alles aan om een oplossing te vinden. Voor vervanging maken we zoveel mogelijk gebruik van onze eigen parttimers, invallers uit invalpool TOF Onderwijs en/of Mobiliteitscentrum van Onderwijsbureau Twente. Alleen als we echt geen andere oplossing kunnen vinden, dan is, in het uiterste geval, een klas vrij. We zullen er alles aan doen om dit een dag van tevoren aan u te laten weten. Als het onmogelijk voor u is om iets te regelen voor de opvang, zorgen wij voor opvang binnen de school.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De Mariaschool biedt passend onderwijs zodat leerlingen met (specifieke) ondersteuningsbehoeften een ononderbroken schoolontwikkeling kunnen doorlopen en een passend onderwijsaanbod kunnen krijgen. Het schoolteam werkt samen met deskundigen in en om de school. De Mariaschool heeft een eigen Schoolondersteuningsteam (SOT), die bestaat uit directeur - Intern Begeleider - groepsleerkracht - gedragswetenschapper - schoolmaatschappelijk werker - verpleegkundige jeugdgezondheid. Ook is het mogelijk dat deskundigen uit de gemeentelijke jeugdzorg of andere extern betrokkenen (bv. logopedist, ergotherapeut, etc) aansluiten bij een overleg schoolondersteuningsteam. Binnen een SOT overleg worden ouders altijd uitgenodigd. Ouders worden altijd betrokken bij besprekingen en besluiten over hun kind. 

Het schoolondersteuningsteam houdt volgens een vaste planning groeps- en leerlingenbesprekingen. Deze  groeps- en leerlingenbesprekingen vinden plaats volgens de Handelingsgericht Werken werkwijze. Binnen deze werkwijze staat planmatig en doelgericht werken voorop. Vragen rondom leerlingen worden besproken op basis van hun ondersteuningsbehoefte. 

De Mariaschool heeft haar onderwijs zo ingericht dat:

 • vroegtijdig leer-, opgroei- en opvoedproblemen worden gesignaleerd;
 • een veilig (sociaal) schoolklimaat voor alle leerlingen geboden wordt;
 • er een aanbod is voor leerlingen met dyslexie of dyscalculie;
 • er een aanbod is voor leerlingen met meer of minder dan gemiddelde intelligentie;
 • er een aanpak is, gericht op het voorkomen van gedragsproblemen;
 • er een pedagogische aanpak is, waarin leerlingen met ontwikkelingsproblemen, zoals ADHD en autisme goed gedijen;
 • er een aanbod is voor verrijkingsonderwijs

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Uitgangspunten van ons onderwijs aan het het jonge kind zijn:

 • De zone van naaste ontwikkeling: De leerkrachten dagen kinderen uit en ondersteunen hen om boven zichzelf uit te stijgen.
 • Kinderen worden meer en meer eigenaar van hun eigen leerproces: Kinderen weten wat het nut is van wat ze leren en het kind is in staat dat wat het leert in verschillende situaties toe te passen.
 • Coöperatieve werkvormen: We hanteren in onze dagelijkse praktijk coöperatieve werkvormen en organiseren ontmoetingen waarin kinderen van diverse leeftijden samenspelen, leren en vieren.
 • Bewegend leren.

Terug naar boven