Mariaschool

Kerklaan 2 7679 VG Langeveen

Schoolfoto van Mariaschool

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021. De afgelopen jaren pasten de scores van de Eindtoetsen bij de verwachting van de kinderen en de leerkrachten. Ons doel is niet de hoogste score landelijk, maar de hoogst mogelijke score haalbaar voor het kind. Het uiterste uit de capaciteiten van het kind halen, is voor ons dan ook van groot belang. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

In januari en juni toetsen we de kinderen van groep 2 t/m 8 met behulp van de toetsen van het leerlingvolgsysteem van Cito. Daarnaast wordt de ontwikkeling van de leerlingen groep 1 en 2 ook nog gevolgd middels observaties, Onderbouwd en toetsen beginnende geletterdheid van Aarnoutse.

We gebruiken de toetsen om kinderen in hun ontwikkeling te volgen en als analyse instrument voor de resultaten. De analyse vormt de start van een volgende periode waarin kinderen samen met de leerkracht hun doelen formuleren

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

  • Eind groep 7 krijgt elke leerling een indicatie tav voorlopig schooladvies op basis van tussenopbrengsten begrijpend lezen en rekenen groep 6 en 7, weggezet in een ontwikkelingsperspectief waaraan een uitstroomprofiel is gekoppeld. Bekeken wordt welke leerdoelen nog bereikt moeten worden om het definitieve schooladvies in groep 8 zo passend mogelijk te krijgen. 
  • In groep 8 krijgt elke leerling voor 1 maart een voorlopig schooladvies over het meest geschikte onderwijs na de basisschool. Leerprestaties, aanleg, werkhouding, motivatie en ontwikkeling spelen hierbij een rol.
  • Schooladvies en eindtoets worden gezamenlijk met ouders en kind besproken, waarna de ouders hun kind aanmelden bij de school van hun keuze.
  • De school voor voortgezet onderwijs beslist zelf over toelating en plaatsing.
  • Voordat het kind definitief wordt geplaatst in een bepaald niveau is er overleg tussen de brugklascoördinator en de leerkracht van groep 8.

In het overzicht kunt u nazien welke schooladviezen in het schooljaar 2020-2021 zijn gegeven.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven