Basisschool De Hoeksteen

Calkoenstraat 15 1121 XA Landsmeer

Schoolfoto van Basisschool De Hoeksteen

Resultaten eindtoets Toelichting

Toelichting van de school

De resultaten van de eindtoets kunnen worden gezien als maat voor de kwaliteit van het onderwijs op onze school. Als Hoeksteen willen we hier voorzichtig mee omgaan. De cijfers zeggen ons voornamelijk iets, als je ze afzet tegen de individuele mogelijkheden van ieder kind. 

Op De Hoeksteen nemen wij de IEP eindtoets af. Gedurende de schoolloopbaan van de leerlingen worden er halfjaarlijks methode onafhankelijke toetsen afgenomen. Wij analyseren de resultaten van deze toetsen en passen daar ons onderwijs aanbod op aan. 

Vanwege de corona-maatregelen is er geen eindtoets afgenomen in het schooljaar 2019-2020.

Eindresultaten 2018-2019:

Schoolgemiddelde De Hoeksteen is 85,2. Ter vergelijking: het landelijk gemiddelde is 81,8.


Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie. Toelichting

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen? Toelichting

Toelichting van de school

Wij volgen de ontwikkeling van de leerlingen nauwgezet en houden de gegevens van de resultaten bij in ons leerling administratie systeem (Parnassys). Er worden regelmatig methode gebonden toetsen afgenomen. Daarnaast gebruiken we halfjaarlijks (januari en juni) landelijk genormeerde toetsen van Cito op gebied van reken/wiskunde, spelling, begrijpend- en technisch lezen. Op basis van de gegevens uit deze toetsen wordt het leerstof en de aanpak  op school-, groeps- en individueel niveau bijgesteld. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school? toelichting

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies? toelichting

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Terug naar boven