Basisschool De Hoeksteen

Calkoenstraat 15 1121 XA Landsmeer

Schoolfoto van Basisschool De Hoeksteen

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De resultaten van de eindtoets kunnen worden gezien als maat voor de kwaliteit van het onderwijs op onze school. Als Hoeksteen willen we hier voorzichtig mee omgaan. De cijfers zeggen ons voornamelijk iets, als je ze afzet tegen de individuele mogelijkheden van ieder kind. 

Op De Hoeksteen nemen wij de IEP eindtoets af. Gedurende de schoolloopbaan van de leerlingen worden er halfjaarlijks methode onafhankelijke toetsen afgenomen. Wij analyseren de resultaten van deze toetsen en passen daar ons onderwijs aanbod op aan. 

Vanwege de corona-maatregelen is er geen eindtoets afgenomen in het schooljaar 2019-2020.

Eindresultaten 2018-2019:

Schoolgemiddelde De Hoeksteen is 85,2. Ter vergelijking: het landelijk gemiddelde is 81,8.


Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij volgen de ontwikkeling van de leerlingen nauwgezet en houden de gegevens van de resultaten bij in ons leerling administratie systeem (Parnassys). Er worden regelmatig methode gebonden toetsen afgenomen. Daarnaast gebruiken we halfjaarlijks (januari en juni) landelijk genormeerde toetsen van Cito op gebied van reken/wiskunde, spelling, begrijpend- en technisch lezen. Op basis van de gegevens uit deze toetsen wordt het leerstof en de aanpak  op school-, groeps- en individueel niveau bijgesteld. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven