Basisschool De Hoeksteen

Calkoenstraat 15 1121 XA Landsmeer

Schoolfoto van Basisschool De Hoeksteen

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De resultaten van de eindtoets kunnen worden gezien als maat voor de kwaliteit van het onderwijs op onze school. Als Hoeksteen willen we hier voorzichtig mee omgaan. De cijfers zeggen ons voornamelijk iets, als je ze afzet tegen de individuele mogelijkheden van ieder kind. 

Op De Hoeksteen nemen wij de IEP eindtoets af. Gedurende de schoolloopbaan van de leerlingen worden er halfjaarlijks methode onafhankelijke toetsen afgenomen. Wij analyseren de resultaten van deze toetsen en passen daar ons onderwijs aanbod op aan. 

Vanwege de corona-maatregelen is er geen eindtoets afgenomen in het schooljaar 2019-2020.

Eindresultaten 2018-2019:

Schoolgemiddelde De Hoeksteen is 85,2. Ter vergelijking: het landelijk gemiddelde is 81,8.


Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij volgen de ontwikkeling van de leerlingen nauwgezet en houden de gegevens van de resultaten bij in ons leerling administratie systeem (Parnassys). Er worden regelmatig methode gebonden toetsen afgenomen. Daarnaast gebruiken we halfjaarlijks (januari en juni) landelijk genormeerde toetsen van Cito op gebied van reken/wiskunde, spelling, begrijpend- en technisch lezen. Op basis van de gegevens uit deze toetsen wordt het leerstof en de aanpak  op school-, groeps- en individueel niveau bijgesteld. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven