Basisschool De Hoeksteen

Calkoenstraat 15 1121 XA Landsmeer

"Leer zoals je bent en ontdek je talent"

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De resultaten van de eindtoets kunnen worden gezien als maat voor de kwaliteit van het onderwijs op onze school. Als Hoeksteen willen we hier voorzichtig mee omgaan. De cijfers zeggen ons voornamelijk iets, als je ze afzet tegen de individuele mogelijkheden van ieder kind. 

Op De Hoeksteen nemen wij de IEP eindtoets af. Gedurende de schoolloopbaan van de leerlingen worden er halfjaarlijks methode onafhankelijke toetsen afgenomen. Wij analyseren de resultaten van deze toetsen en passen daar ons onderwijs aanbod op aan. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij volgen de ontwikkeling van de leerlingen nauwgezet en houden de gegevens van de resultaten bij in ons leerling administratie systeem (Parnassys). Er worden regelmatig methode gebonden toetsen afgenomen. Daarnaast gebruiken we halfjaarlijks (januari en juni) landelijk genormeerde toetsen van IEP op gebied van reken/wiskunde, spelling, begrijpend- en technisch lezen. Door betekenisvol toetsen brengt het IEP leerlingvolgsysteem de ontwikkeling én de talenten van het complete kind in kaart. Dit sluit aan bij onze visie: "Leer zoals je bent en ontdek je talent". Op basis van de gegevens uit deze toetsen wordt het leerstofaanbod en de aanpak  op school-, groeps- en individueel niveau geanalyseerd. De leerkracht krijgt samen met de leerling inzicht. Aan de hand van deze analyse en inzichten wordt het onderwijsplan passend gemaakt voor de volgende ontwikkelingsstap en wordt hiermee het eigenaarschap van de leerling vergroot.


Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In groep 8 van de basisschool krijgen de leerlingen het definitief schooladvies. Dit laat zien welke richting in het voortgezet onderwijs voor uw kind het meest geschikt is. Dit advies wordt door de groepsleerkrachten zorgvuldig en in samenwerking met de intern begeleider en directie samengesteld. Wij volgen daarvoor het onderstaande tijdpad:

 • Eind groep 7 (tijdens het kind-ouder-leerkrachtgesprek in juni/juli) voorlichting over het vervolgonderwijs en een voorlopig schooladvies.
 • Leerlingen maken in de eerste 2 weken van februari de IEP doorstroomtoets.
 • Leerlingen en ouders ontvangen uiterlijk 24 maart van hun school het definitieve schooladvies.
 • Tussen 25 maart en 31 maart melden alle leerlingen zich tegelijk, met hun definitieve advies, aan op de middelbare school.

Het advies voor uw kind komt tot stand in samenhang met de volgende gegevens:

 • De schoolresultaten van uw kind.
 • De sociale- en emotionele ontwikkeling en vaardigheden.
 • De werkhouding, werkverzorging en motivatie.
 • Zelfstandigheid en inzet.
 • Mondelinge- en schriftelijke vaardigheden.
 • Houding en gedrag t.o.v. klasgenoten en de leerkracht.
 • Krijgt de leerling een hoger advies op de doorstroomtoets dan het voorlopig schooladvies, dan geeft de school een hoger definitief schooladvies. Alleen als het in het belang van de leerling is, kan de school besluiten het advies niet te verhogen. Dit alles gaat in goed overleg met de leerling en de ouder(s).

De groepsleerkracht van groep 8 zorgt in overleg met de Intern Begeleider voor de overdracht van informatie naar de Voortgezet Onderwijs scholen.  

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

'Leer zoals je bent en ontdek je talent'

Respect: iedereen is welkom. Vanuit onze identiteit vinden wij het belangrijk dat je bij ons jezelf kunt zijn. Respect voor elkaars overtuiging, naar elkaar luisteren en nieuwsgierig zijn naar elkaar, maakt dat wij elkaar beter begrijpen. Door jezelf te kunnen zijn, zul je groeien. 

Relatie: we bouwen relaties op met elkaar door (kind)gesprekken te voeren en oog voor elkaar te hebben. Oog voor elkaar hebben, betekent ook beseffen dat elk kind anders is en anders leert. Dat vraagt om aandacht en het geven van ruimte om jezelf te kunnen zijn. 

Veiligheid: de basis voor goed functioneren op De Hoeksteen is veiligheid. We dragen zorg voor een goed pedagogisch klimaat, met duidelijke afspraken. De klas en de school zijn een oefenplaats voor actief burgerschap. Kinderen krijgen op school een stem, leren samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. We voelen ons verantwoordelijk voor elkaar en staan open voor verschillen. Een veilige omgeving creëer je samen!

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • respect
 • relatie
 • veiligheid

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven