Basisschool De Hoeksteen

Calkoenstraat 15 1121 XA Landsmeer

"Leer zoals je bent en ontdek je talent"

Het team

Toelichting van de school

Ons team van De Hoeksteen bestaat uit de directie en de professionele medewerkers die betrokken en verbonden zijn bij het leren en hun werk. We vormen hierdoor een hecht team en delen met elkaar de lessen uit, waardoor we samen meer bereiken met onze leerlingen. In het onderwijzen aan de kinderen handelen wij vanuit onze kernwaardes; respect, betrokkenheid, verbondenheid en veiligheid.

Ons team wordt aangestuurd door de directie. Zij kenmerkt zich als verbindende schoolleider en houdt zich bewust bezig met het ontwikkelen en onderhouden van de relaties. Hierbij deelt zij nieuwe inzichten en zorgt zij voor een gezamenlijke verantwoordelijkheid. De directie werkt nauw samen met de interne begeleider en de professionele medewerkers. Hierin neemt zij de verantwoordelijkheid van de dagelijkse gang van zaken van de school.

De groepsleerkrachten worden in het onderwijzen ondersteund door de interne begeleider. De interne begeleider coördineert de extra zorg en de begeleiding voor onze leerlingen die dit nodig hebben.

De groepen 1/2 en 3 krijgen extra ondersteuning van een onderwijsassistent. Zij ondersteunen de leerkracht en begeleiden kleine groepjes of individuele leerlingen. 

Onze school leidt nieuwe leraren op, met als doel om gezamenlijk te werken aan de schoolontwikkeling dat ten goede komt aan onze leerlingen van de Hoeksteen.

De directie wordt ondersteund door een administratief medewerker. Zij verleent ondersteuning met betrekking tot leerlingenadministratie, personeelsadministratie en en/of financiële administratie en levert secretariële ondersteuning.

Samen maken wij het onderwijs voor uw kind en onze leerlingen. Leer zoals je bent en ontdek je talent, daar gaat het om!   

Muziekonderwijs:

Wij hebben een doorgaande lijn voor muziekonderwijs. In alle groepen wordt er wekelijks muziekles gegeven door een vakdocent muziek samen met de leerkracht van de groep. De kinderen zingen, doen interactieve opdrachten en kunnen zelf muziek maken. Ook staan de Culturele uitstapjes bij ons regelmatig op het programma, aansluitend bij een thema.

Bewegingsonderwijs:

Voor bewegingsonderwijs werkt de vakdocent bewegingsonderwijs, vanuit Spurd, per jaar met een planning zodat alle leerdoelen aan bod komen. Accenten zijn onder andere het veelzijdig bewegen, plezier en een positieve houding tegenover bewegen en sociaal gedrag in bewegingssituaties. Groep 1 en 2 hebben dagelijks bewegingsonderwijs, gegeven door de eigen leerkracht. Eén keer per week krijgen zij les van onze vakleerkracht. De groepen 3 t/m 8 krijgen twee keer per week bewegingslessen van 45 minuten in de plaatselijke sporthal ICL. Daarnaast vinden er ook, wanneer het weer dit toelaat, spellessen op het schoolplein en in het park plaats.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij vervanging in verband met verlof of ziekte van het personeel, putten wij uit de invalpool van ons schoolbestuur CPOW. Door de enorme personeelstekorten lukt het niet altijd om vervanging te vinden. Soms moeten wij dan andere maatregelen nemen, zoals het inzetten van een onderwijsassistent. Daarnaast werken wij samen met Lukida en zetten wij waar mogelijk creatieve invaldocenten in. In het uiterste geval kan een groep naar huis worden gestuurd. Wanneer een groep naar huis wordt gestuurd en u geen opvang kunt regelen voor uw kind, wordt uw kind op deze dag in een andere groep opgevangen. Uiteraard worden de ouders ingelicht als er sprake is van ziekte of verlof en over de wijze waarop de vervanging wordt geregeld. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de eerste twee jaren wordt er thematisch gewerkt en leren de kinderen o.a. door spel. De groepsleerkracht zorgt voor een uitdagend aanbod voor ieder kind. Daarbij speelt de leerkracht zoveel mogelijk in op de belevingswereld van de kinderen. Er wordt projectmatig en thematisch gewerkt. Naast diverse activiteiten in de kring (voorlezen, muziek, spelvormen, gesprekken, enz.) wordt er gewerkt aan opdrachten en er wordt er betekenisvol gespeeld in de speelhoeken in de klas. In de verschillende speel- en werkhoeken worden de kinderen uitgedaagd om te leren, samen te werken, te experimenteren en te ontwikkelen. De ervaringen die de kinderen in deze hoeken opdoen, worden besproken in de kring. De ontwikkeling van de kinderen wordt gedurende het jaar bijgehouden in een observatiesysteem. 

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Op De Hoeksteen willen we elke leerling laten uitstromen met een maximaal haalbaar niveau op het gebied van rekenen, taal, (begrijpend) lezen en spelling, zodat zij voldoende kennis en vaardigheden hebben om te starten op het voortgezet onderwijs.

Groep 3 en 4: Het lezen is een belangrijke ontwikkeling in deze groepen. Daarnaast maken ze kennis met rekenen, schrijven, spelling, taal en wereldoriëntatie.

Groep 5 t/m 7: In deze groepen worden de basisvaardigheden rekenen, taal, woordenschat en spelling verder uitgebouwd. De weektaak wordt steeds belangrijker en moet steeds zelfstandiger worden bijgehouden. Daarnaast leren de kinderen steeds meer over de wereld om zich heen via het vak wereldoriëntatie. Ook het maken van werkstukken en presentaties worden een onderdeel van het lesprogramma. Er wordt meer inzet, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid gevraagd met betrekking tot het eigen werk. Dit is een voorbereiding voor het voortgezet onderwijs.

Groep 8: Naast het vergroten van de basisvaardigheden staan in groep 8 het afscheid van de basisschool en de voorbereiding op het Voortgezet Onderwijs centraal.

Engels horen en zien we overal. Ook jonge kinderen komen er al voortdurend mee in aanraking. Wij bieden de kinderen vanaf groep 1 wekelijks Engels aan m.b.v. de methode Take it Easy. De methode is gemaakt voor de Nederlandse markt en volledig British Engels. Take it easy helpt in te spelen op de taalgevoeligheid van de leerlingen met co-teachers, die de kinderen via het digibord met veel plezier meenemen door de lesstof.

Daarnaast besteden we tijd aan burgerschap die gericht is op persoons- en sociale ontwikkeling. Dat doen we met activiteiten vanuit de methode Leefstijl en creatieve activiteiten, zodat onze leerlingen kennis opdoen, vaardigheden en de juiste houding mee krijgen om nu en later mee te kunnen doen in onze maatschappij. Wij stellen ons ten doel om het actief burgerschap en de sociale integratie van leerlingen te bevorderen.

Digitale geletterdheid neemt in toenemende mate een belangrijke rol in in de maatschappij en in het alledaagse leven van de leerlingen. Digitale geletterdheid krijgt op De Hoeksteen daarom een duidelijke plek in ons onderwijs om onze leerlingen voor te bereiden op een maatschappij die ICT-basisvaardigheden, informatievaardigheden, mediawijsheid en Computational thinking van hen verwacht.

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Wij willen ons onderwijs optimaal afstemmen op kinderen met uiteenlopende pedagogische en didactische behoeften. Dit houdt in dat we sterke leerlingen uitdagen om op hun niveau te verdiepen, te verbreden of te versnellen. Kinderen die een grotere zorgbehoefte hebben op cognitief, sociaal-emotioneel of motorisch gebied krijgen ondersteuning die ze nodig hebben. Soms is dit nodig voor een individueel kind en soms gaat het om een groep kinderen. Door tijdig problemen te signaleren, kunnen we hulp bieden aan wie dat nodig heeft. 

In ons ondersteuningsprofiel hebben wij beschreven welke ondersteuningsbehoefte wij als school wel en niet kunnen bieden en wat de leerkracht nodig heeft om de plek ook daadwerkelijk passend te kunnen maken voor het kind. 

Wij kunnen: 

  • onderwijs bieden aan kinderen met een motorische beperking
  • deels onderwijs bieden aan kinderen met een auditieve beperking.
  • instructie aanbieden op verschillende niveaus
  • wij hebben een specifiek programma voor meer- en hoogbegaafde leerlingen
  • wij bieden een goede basis voor kinderen die extra behoefte hebben aan structuur


Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Het inzetten van de expertise van onze specialisten in de school: specialist meer-en hoogbegaafdheid, specialist Rots en Water en taalspecialist, waarbij de PDCA cyclus wordt toegepast voor continu verbetering, om zo het kwaliteit van het onderwijs voor elk kind op De Hoeksteen te waarborgen. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

We werken samen met de peuterspeelzalen in Landsmeer; Partou & Berend Botje

Terug naar boven