Basisschool De Hoeksteen

Calkoenstraat 15 1121 XA Landsmeer

Schoolfoto van Basisschool De Hoeksteen

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij vervanging in verband met verlof of ziekte van het personeel, putten wij uit de invalpool van ons schoolbestuur CPOW. Door de enorme personeelstekorten lukt het niet altijd om vervanging te vinden. Soms moeten wij dan andere maatregelen nemen, zoals het inzetten van een onderwijsassistent. In het uiterste geval kan een groep naar huis worden gestuurd. Voor de groepen 4 t/m 8 betekent dit dat zij thuis de lesstof digitaal kunnen verwerken. Wanneer een groep naar huis wordt gestuurd en  u geen opvang kunt regelen voor uw kind, wordt uw kind op deze dag in een andere groep opgevangen. Uiteraard worden de ouders ingelicht als er sprake is van ziekte of verlof en over de wijze waarop de vervanging wordt geregeld. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Spelenderwijs leren kinderen in de kleutergroepen taal en rekenen. Hiervoor worden spel, bewegen en creatieve activiteiten ingezet.  Het onderwijs wordt thematisch aangeboden. In verschillende hoeken worden kinderen binnen het thema uitgedaagd tot leren. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Op De Hoeksteen willen we elke leerling laten uitstromen met een maximaal haalbaar niveau op het gebied van rekenen, (begrijpend) lezen en spelling, zodat zij voldoende kennis en vaardigheden hebben om te starten op het voortgezet onderwijs. Daarnaast besteden we tijd aan andere activiteiten die gericht zijn op persoons- en sociale ontwikkeling. Dat doen we met activiteiten vanuit de methode Leefstijl en creatieve activiteiten.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Wij willen ons onderwijs optimaal afstemmen op kinderen met uiteenlopende pedagogische en didactische behoeften. Dit houdt in dat we sterke leerlingen uitdagen om op hun niveau te verdiepen, te verbreden of te versnellen. Kinderen die een grotere zorgbehoefte hebben op cognitief, sociaal-emotioneel of motorisch gebied krijgen ondersteuning die ze nodig hebben. Soms is dit nodig voor een individueel kind en soms gaat het om een groep kinderen. Door tijdig problemen te signaleren, kunnen we hulp bieden aan wie dat nodig heeft. 

In ons ondersteuningsprofiel hebben wij beschreven welke ondersteuningsbehoefte wij als school wel en niet kunnen bieden en wat de leerkracht nodig heeft om de plek ook daadwerkelijk passend te kunnen maken voor het kind. 

Wij kunnen: 

  • onderwijs bieden aan kinderen met een motorische beperking
  • deels onderwijs bieden aan kinderen met een auditieve beperking.
  • instructie aanbieden op verschillende niveaus
  • wij hebben een specifiek programma voor meer- en hoogbegaafde leerlingen
  • wij bieden een goede basis voor kinderen die extra behoefte hebben aan structuur


Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven