Antoniusschool

Zonnedauwlaan 59 1433 WB Kudelstaart

  • Een mooi groot en groen schoolplein om te spelen.
  • Kinderen leren actief en betrokken
  • We houden van leuke activiteiten waar kinderen in kunnen uitblinken. Vieringen, schooltuin en een zeepkistenrace!

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Voor het bijhouden van de leerontwikkeling hanteren we op school een leerling- en onderwijsvolgsysteem (LOVS). Naast de observaties van de leerkracht gebruiken we de eerder genoemde methodegebonden toetsen, die de stof volgens de op school gebruikte methodes toetsen, en zogenaamde methodeonafhankelijke toetsen. Dit zijn toetsen die de kennis en vaardigheid van de leerling met betrekking tot een vakonderdeel over een langere periode meten. Vaak gebruiken we hier toetsen van CITO Leerling in Beeld voor. Deze Cito-toetsen zijn onafhankelijk, objectief en geven een goed inzicht in de vorderingen van een kind. Tevens zijn de toetsen landelijk genormeerd.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Leerlingen krijgen eerst het voorlopige schooladvies en daarna volgt een toets. Heeft de leerling een hogere toetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan stelt de school het advies bij, tenzij het in het belang is van de leerling om dit niet te doen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

We zien het als onze missie dat kinderen onze school verlaten met een sterke basis voor een goede toekomst; gelukkig, zelfstandig en met zelfvertrouwen. Je merkt bij ons dat er een fijne sfeer is. Het team straalt positiviteit uit en er is ruimte voor humor en leuke evenementen. Samen zorgen we ervoor dat de school een fijne plek is voor leerkrachten, leerlingen en ouders waar welbevinden en veiligheid belangrijke voorwaarden zijn om tot leren te komen. We proberen elke dag de kinderen écht te zien. We geven goed onderwijs. We hebben aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en goede leerresultaten van kinderen. In ons onderwijs zie je de Katholieke tradities terug. Gelijkwaardigheid staat bij ons op school centraal. We stimuleren verantwoordelijkheid bij het team, ouders én leerlingen. Vertrouwen in elkaar ligt hieraan ten grondslag. We zien graag dat kinderen met een gelukkig gevoel terugkijken op hun basisschooltijd en klaar zijn voor hun volgende stap.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Zelfvertrouwen
  • Geluk
  • Persoonlijke ontwikkeling

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven