KC De Ruimte

Schweitzerstraat 136 1433 AN Kudelstaart

  • Schoolfoto van KC De Ruimte
  • Schoolfoto van KC De Ruimte
  • Schoolfoto van KC De Ruimte
  • Iedere groep heeft een eigen tuintje waar zijn verantwoordelijk voor zijn en zorg voor dragen.
  • Schoolfoto van KC De Ruimte

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Wat is de doorstroomtoets?

Aan het eind van de basisschool maken alle leerlingen een doorstroomtoets. Deze is verplicht. Met de doorstroomtoets kunnen leerlingen laten zien wat ze op de basisschool hebben geleerd. De leerkracht geeft de leerling een advies voor het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs. Scoort de leerling op de toets beter dan het advies van de leerkracht? Dan moet de school het advies heroverwegen. Bij een lagere score hoeft dit niet. De doorstroomtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij volgen onze leerlingen in hun ontwikkeling. Met ingang van schooljaar 2022-2023 wordt er gewerkt met IEP-LVS. Het leerlingvolgsysteem van IEP past goed bij onze visie op onderwijs. IEP stelt: Een kind is meer dan rekenen en taal, ook zijn sociaal-emotionele ontwikkeling, leeraanpak en creatief vermogen maken hem tot wie hij is. Een compleet kind is hoofd, hart én handen. IEP geeft inzicht in waar een kind nu staat en geeft aan hoe het zich verder kan ontwikkelen. Door betekenisvol toetsen brengt het IEP leerlingvolgsysteem de ontwikkeling én de talenten van het complete kind in kaart.

Wij toetsen de leerlingen 2 keer per jaar op een aantal onderdelen:

- Taalverzorging
- Rekenen
- Technisch lezen
- Begrijpend Lezen
- Hart en handen (1 x per jaar)

Deze toetsen geven ons een beeld van wat de kinderen aan leerstof beheersen. We zien zo ook waar de ontwikkelkansen van elk kind liggen. Daardoor kan de leerkracht het programma waar nodig aanpassen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Op KC De Ruimte worden vanaf groep 6 de mogelijkheden voor het VO besproken. Dat doen we met de kinderen en de ouders.
In groep 6 noemen we dat een prognosegesprek.

Eind groep 7 krijgen de leerlingen een voorlopig advies. Begin groep 8 wordt dit advies geëvalueerd. In januari/februari ontvangen de leerlingen hun definitieve advies. N.a.v. de resultaten van de eindtoets in april, kan er een heroverweging plaatsvinden.

Als een leerling overstapt naar een andere school, dan is onze school wettelijk verplicht om de nieuwe school gegevens over die leerling te verschaffen in een onderwijskundig rapport. Hierin staan alleen die gegevens die relevant zijn voor de nieuwe school om de leerling goed te kunnen begeleiden en te laten leren. De ouders hebben te allen tijde inzagerecht in het overstapdossier. Met behulp van een landelijke standaard, Overstapservice Onderwijs (OSO), kunnen scholen deze gegevens veilig, eenduidig en betrouwbaar digitaal uitwisselen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Onze school is een kanjerschool.
Via de Kanjertraining richten we ons op de fundamentele waarden, zoals liefde, vertrouwen, mededogen, toewijding, verantwoordelijkheid en betrokkenheid. Kinderen verlangen ernaar een goed mens te zijn.

Uitgangspunt is: "Durf te leven, hou van het leven! Durf blij te zijn."

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • vertrouwen, respect en begrip
  • zelfreflectie, onafhankelijk
  • verantwoordelijkheid

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven