KC De Ruimte

Schweitzerstraat 136 1433 AN Kudelstaart

  • Schoolfoto van KC De Ruimte
  • Schoolfoto van KC De Ruimte
  • Schoolfoto van KC De Ruimte
  • In groep 5 mogen de kinderen een jaar in de schooltuin werken.
  • Schoolfoto van KC De Ruimte

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Dit schooljaar starten wij met de implementatie van het LOVS systeem 'IEP'. 

Ook de ROUTE 8 toets zullen wij vervangen voor de IEP eindtoets.

De IEP Eindtoets is zo gemaakt dat iedere leerling de toets kan maken. Vooraf wordt er niet naar het niveau gekeken, omdat kinderen vaak meer aan kunnen dan van tevoren verwacht wordt. De opgaven in de toets worden steeds moeilijker: het begint met makkelijkere opgaven en eindigt met moeilijkere opgaven. Op deze manier kan elk kind een succesgevoel ervaren en krijgt iedere leerling een eerlijke kans om te laten zien wat hij kan.

Uniek is dat bij de IEP Eindtoets ook open vragen gesteld worden. Door open vragen te stellen krijgt het kind de ruimte om zelf na te denken en te kiezen welke kant het antwoord op gaat. De IEP Eindtoets is zo ingedeeld dat de leerling zo min mogelijk hoeft te zoeken naar wat er verwacht wordt. Dit is overzichtelijk en geeft rust en zo kunnen de kinderen zich beter concentreren op de vragen.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Gedurende het schooljaar worden na de afnames van de IEP toetsen, de analyses gemaakt van de behaalde resultaten. Bij deze analyse wordt gekeken of de doelstellingen zijn behaald.

Ook wordt besproken wat de reden kan zijn dat doelstellingen wel of juist niet zijn behaald. Het team buigt zich over de vragen: Wat werkt? Wat zijn succeservaringen? Hoe zijn deze behaald? Wat werkt niet? Hoe kan iets anders?

Op basis van de analyse worden groepsplannen aangepast en nieuwe werkafspraken gemaakt over de in te zetten interventies voor het komende halfjaar.

Twee maal per jaar krijgen de kinderen een rapport, in februari en juni/juli. Dit schooljaar buigt het team zich over de wijze van rapporteren.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Op KC De Ruimte worden vanaf groep 6 de mogelijkheden voor het VO besproken.

Dat doen we met de kinderen en de ouders.

In groep 6 noemen we dat een prognosegesprek, in groep 7 krijgen de kinderen een voorlopig advies.

In groep 8 wordt in januari van het lopende schooljaar een definitief advies gegeven.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven