Kortland

Ouverturelaan 105 2926 PT Krimpen aan den IJssel

 • Schoolfoto van Kortland
 • Schoolfoto van Kortland
 • Schoolfoto van Kortland
 • Schoolfoto van Kortland
 • Schoolfoto van Kortland

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Alle leerlingen uit groep 8 van OBS Kortland hebben deelgenomen aan de IEP eindtoets. Als school zijn wij trots op deze groep leerlingen en hun prestaties, zowel op cognitief als ook op sociaal gebied. De leerlingen hebben ieder een passende plek gekregen op het VO. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussenresultaten hebben als doel om tussentijds het onderwijsleerproces te evalueren en het onderwijsaanbod bij te stellen.

Op OBS Kortland worden de resultaten op verschillende niveaus geanalyseerd:

 1. Leerling: per leerling worden de resultaten gemonitord en daar waar nodig wordt het aanbod bijgesteld.
 2. Leerjaar: voor ieder leerjaar wordt een analyse gemaakt per toets, teneinde te achterhalen of er bijstellingen nodig zijn in het onderwijs voor dat leerjaar. Indien nodig wordt er aanpassingen gedaan.
 3. Groep: idem.
 4. School: op schoolniveau houden we goed in de gaten of het onderwijs op niveau is. Indien de schoolresultaten op een vakgebied achterblijven dan volgt een opdracht aan het leerteam om te onderzoeken wat er speelt en wat er nodig is.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Aan het eind van het schooljaar in groep 7 geven wij tijdens het oudergesprek een voorlopig advies mee dat gebaseerd is op de behaalde resultaten in de afgelopen schooljaren. Met dit schooladvies kunnen ouders en kinderen zich gaan oriënteren op passend vervolgonderwijs.
Na de afname van de Leerling in Beeld B8-toetsen in november wordt het voorlopige advies uit groep 7 heroverwogen en opgenomen in het Onderwijskundige Rapport dat in januari met ouders wordt besproken.
Na de afname van de doorstroomtoets IEP in februari zal naar aanleiding van deze uitslag het advies definitief gemaakt worden. Bij leerlingen waarbij het resultaat van de doorstroomtoets hoger uitvalt dan het voorlopige advies zal het advies opnieuw heroverwogen worden en waar nodig worden bijgesteld. Bij leerlingen waarbij het resultaat lager, of gelijk is aan het eerdere advies, zal het eerdere advies uit januari doorslaggevend zijn. Met dit definitieve advies kunnen de leerlingen tijdens de landelijke inschrijfwerken aangemeld worden bij het Voortgezet Onderwijs.

Leerlingen uit groep 8 van de basisschool maken vanaf schooljaar 2023-2024 al in februari een doorstroomtoets. Ze moeten zich dan eind maart aanmelden voor de middelbare school. 

Er komt 1 week waarin leerlingen zich aanmelden voor de middelbare school. Alle leerlingen maken dan evenveel kans op een plek op de school van hun voorkeur die ook past bij het schooladvies. Doordat er 1 aanmeldweek komt, veranderen de stappen van het schooladvies en de toets:

- Scholen melden zich tussen 1 oktober en 15 november aan voor een doorstroomtoets.

- Leerlingen ontvangen tussen 10 en 31 januari hun voorlopig schooladvies. De school baseert het schooladvies op toetsresultaten van alle schooljaren, de sociaal emotionele ontwikkeling, werkhouding, motivatie en gedrag.

- Leerlingen maken in de eerste 2 weken van februari de doorstroomtoets.

- Uiterlijk 15 maart ontvangen de scholen de uitslag van de doorstroomtoets.

- Leerlingen en ouders ontvangen uiterlijk 24 maart van hun school het definitieve schooladvies.

- Tussen 25 maart en 31 maart melden alle leerlingen zich tegelijk, met hun definitieve advies, aan op de middelbare school.


Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Op OBS Kortland mag iedereen zich veilig voelen. We gaan op positieve wijze met elkaar om..... en zien dat achter ( moeilijk) gedrag vaak een behoefte zit die aandacht nodig heeft. Als er een conflict is, gaan we met elkaar in gesprek en lossen we het op. Hierbij maken we gebruik van de eigen kracht en het talent van kinderen. We werken met de methode De Vreedzame School! Hierbinnen besteden we aandacht aan omgaan met jezelf, omgaan met elkaar, een positief groepsklimaat en het omgaan met conflicten. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • verantwoordelijkheid
 • hart hebben voor elkaar
 • conflict constructief oplossen

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In maart 2020 heeft de inspecteur OBS Kortland bezocht voor een kortdurend onderzoek naar het didactische handelen en het zicht dat de school heeft op de ontwikkeling van de leerlingen. Een kortdurend onderzoek levert geen rapportage op.De inspecteur toonde zich zeer tevreden over hetgeen ze in de lessen zag en over de ondersteuning die de school biedt. We zijn trots op dit resultaat!

Terug naar boven