obs Prinses Irene

Klaverstraat 1 2931 TL Krimpen aan de Lek

Schoolfoto van obs Prinses Irene

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De vervanging bij verlof van de leerkrachten wordt geregeld door de inzet van vast personeel (leerkrachten) en met behulp van personeel (leerkrachten) uit de invalpoule.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Bij het werken met ontwikkelingsmaterialen zijn de vakken taal en rekenen en wereldoriëntatie geïntegreerd, evenals ontwikkeling van de fijne en grove motoriek.
Bewegingsonderwijs gebeurt in de gymzaal, speelzaal en op het plein. Bij het buiten spelen worden ook diverse vaardigheden geoefend en ervaringen opgedaan.
Ons kleuteronderwijs is projectmatig en gericht op de ontwikkeling van de verschillende doelen.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Onder lezen verstaan wij zowel technisch, begrijpend als studerend lezen, evenals voorlezen.
Taal zijn de taal- & woordenschatlessen uit de taalmethode. Onder taalonderwijs vallen ook de spellinglessen.
Als PBS-school vinden wij de aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling dusdanig belangrijk dat we daar ook gemiddeld een half uur per week aan besteden.
Burgerschap wordt gegeven in een kringactiviteit.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Ons onderwijs- en ondersteuningsconcept en- structuur.

Op onze school hanteren we een leerstofjaarklassensysteem. We geven per groep gedifferentieerd les aan maximaal drie subgroepen: een basisgroep, een groepje met leerlingen die meer uitdaging nodig hebben en een groepje met leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben (taal en/of rekenen). In bepaalde gevallen krijgt een kind een eigen leerlijn of werkt een kind vanuit een speciaal programma in combinatie met een arrangement. De verlengde en extra instructie wordt in beginsel in de groep door de leraar zelf verzorgd. In overleg met de IB-er kan RT ingeschakeld worden. Afhankelijk van het overleg wordt de RT in of buiten de groep gegeven. Daarnaast wordt extra ondersteuning gegeven door de onderwijsassistent of een externe professional bij leerlingen met een arrangement.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De komende jaren zetten wij ons hoogbegaafdheid onderwijs verder op de kaart. Het beleidsplan is onlangs herschreven. Op dit moment onderzoeken wij de mogelijkheden van een plusklas in de onderbouw.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven