obs Prinses Irene

Klaverstraat 1 2931 TL Krimpen aan de Lek

  • Schoolfoto van obs Prinses Irene
  • Schoolfoto van obs Prinses Irene
  • Schoolfoto van obs Prinses Irene
  • Schoolfoto van obs Prinses Irene
  • Schoolfoto van obs Prinses Irene

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Door middel van methodegebonden en niet methodegebonden toetsen wordt de ontwikkeling van de leerlingen gevolgd. Met behulp van het systeem Focus-Po en onder leiding van de coördinator leerlingenzorg worden leerling-, groeps- en schoolbesprekingen gehouden, waarbij analyses worden gemaakt van de resultaten en besproken wordt wat helpend was en wat beter kan in het eigen handelen van de leerkracht.

In onderwijsplannen en groepsoverzichten wordt beschreven welk aanpak in de klas, bij kleine groepjes en de individuele leerling wordt gekozen. Bij kinderen die een individueel handelingsplan hebben, worden deze regelmatig met het kind en de ouders besproken.

Ook de kindgesprekken die de leerkracht houdt met de leerling, geven ruimt voor reflectie en het stellen van eigen doelen en de manier waarop de leerkracht en de leerling deze denken te bereiken.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven