obs Prinses Irene

Klaverstraat 1 2931 TL Krimpen aan de Lek

Schoolfoto van obs Prinses Irene

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Door middel van methodegebonden en niet methodegebonden toetsen wordt de ontwikkeling van de leerlingen gevolgd. Met behulp van het systeem Focus-Po en onder leiding van de coördinator leerlingenzorg worden leerling-, groeps- en schoolbesprekingen gehouden, waarbij analyses worden gemaakt van de resultaten en besproken wordt wat helpend was en wat beter kan in het eigen handelen van de leerkracht.

In onderwijsplannen en groepsoverzichten wordt beschreven welk aanpak in de klas, bij kleine groepjes en de individuele leerling wordt gekozen. Bij kinderen die een individueel handelingsplan hebben, worden deze regelmatig met het kind en de ouders besproken.

Ook de kindgesprekken die de leerkracht houdt met de leerling, geven ruimt voor reflectie en het stellen van eigen doelen en de manier waarop de leerkracht en de leerling deze denken te bereiken.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Voor ouders/verzorgers van de leerlingen uit groep 6 en 7 wordt er jaarlijks informatieavond omtrent schooladvies VO georganiseerd.  

Verwijzing groep 7:

Voorlopig advies: 

Bij het laatste rapport geeft de leerkracht van groep 7 een voorlopig advies. Hiervoor wordt een vast format gebruikt (zie SharePoint). Dit advies wordt gebaseerd op: 

 • Leerlingvolgsysteem groep 6 & 7. Met nadruk op rekenen en begrijpend lezen. 
 • Advies groepsleerkracht (zelfstandigheid/ werkhouding/ rapporten). 
 • Advies CLZ-er en directie en nieuwe leerkracht groep 8.  
 • Afspraken voor het gesprek: De leerling is ook aanwezig bij het gesprek. Het voorlopig advies wordt door de ouders ondertekend.  

Verwijzing groep 8:

 • In oktober maken de leerlingen de IEP toetsen.
 • In november is het eerste officiële contact moment hierover.
 • Tussen 10 en 31 januari ontvangen de leerlingen een definitief voorlopig schooladvies. 
 • In februari maken de leerlingen de IEP Doorstroomtoets 
 • Uiterlijk 15 maart ontvangt de leerlingen en ouders de uitslag van de Doorstroomtoets.
 • Wanneer het toetsadvies hoger is dan het definitief voorlopig schooladvies dan wordt er contact opgenomen met ouders/verzorgers. Het advies wordt naar boven bijgesteld tenzij dit niet in het belang is van de leerling. 
 • Uiterlijk 24 maart wordt het definitieve schooladvies vastgesteld.  
 • Tussen 25 en 31 maart melden alle leerlingen zich aan bij de middelbare school. 
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De school daagt kinderen uit zich een gefundeerde mening te vormen, waarbij het standpunt van de ander als waardevol wordt beschouwd. Het is belangrijk dat kinderen zich thuis voelen op school. Daarom is er aandacht voor de belangstelling, zorgen en pleziertjes van de kinderen. Dit is een voorwaarde om te komen tot leren. De leerkrachten zijn geschoold in pedagogisch vakmanschap. PBS zorgt voor ruimte en rust in de school. 

Pedagogisch vakmanschap:

Het goede doen, op het juiste moment, ook in de ogen van een ander.  Het streven is om optimaal te kunnen bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen rekening houdend met  de drie psychologische basisbehoeften; relatie (het kind zien, horen, accepteren en begrijpen), autonomie (het kind mag zichzelf zijn, meedenken en meebeslissen)competentie (het kind kan zijn/haar talenten maximaal benutten).

Alle collega's van Onderwijs Primair worden geschoold in pedagogisch vakmanschap geïnspireerd op pedagogisch tact en leiderschap (NIVOZ). Dit draagt bij aan een positief schoolklimaat.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Veiligheid
 • Verantwoordelijkheid
 • Respect

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven