Archipelschool De Sprong

Biggekerksestraat 2 4371 EZ Koudekerke

  • Schoolfoto van Archipelschool De Sprong
  • Rechtsachter een collega observeert de leerkracht om coaching te geven aan haar collega
  • Schoolfoto van Archipelschool De Sprong
  • Schoolfoto van Archipelschool De Sprong
  • Ons gymlokaal ligt een paar honderd meter van de school.

Resultaten eindtoets Toelichting

Toelichting van de school

In groep 8 wordt er aan het begin van het schooljaar een speciale informatieavond gehouden voor de ouder(s) / verzorger(s) van de kinderen uit deze groep. De schoolkeuze en algemene informatie over het voortgezet onderwijs staan op die avond centraal. Er is eveneens uitleg over het drempelonderzoek en de IEP toets die in groep 8 gemaakt wordt.

In januari vinden de adviesgesprekken plaats tussen u en de leerkracht van groep 8. In deze periode organiseren de verschillende scholen voor het voortgezet onderwijs informatiedagen en –avonden voor ouder(s) / verzorger(s) en kinderen. In de maand mei komt de uitslag van de IEP toets en wordt deze bij een afwijkende uitslag in relatie tot het eerder gegeven schooladvies besproken met de ouder(s) / verzorger(s) en de gekozen school voor voortgezet onderwijs.

De leerkracht van groep 8 verzorgt de schriftelijke aanmelding bij de school voor voortgezet onderwijs. In mei ontvangt u bericht van plaatsing van uw kind. Na de overgang naar het voortgezet onderwijs blijven wij de kinderen volgen. Wij krijgen tot en met het tweede jaar van de middelbare school rapportages opgestuurd en er zijn contactmomenten voor de groep 8 leerkracht op de middelbare school.

We gebruikten t/m het schooljaar 2014-2015 de CITO eindtoets. Vanaf het schooljaar 2015-2016 zijn we overgestapt op de IEP eindtoets.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie. Toelichting

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen? Toelichting

Toelichting van de school

We gebruiken de tussenresultaten om te kijken of ons onderwijs bijgesteld moet worden. We doen dit op individueel-, groeps- en schoolniveau.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school? toelichting

Toelichting van de school

De schoolkeuze voor het voortgezet onderwijs is afhankelijk van een aantal factoren:

  • De capaciteiten van het kind (wat kan het kind?)
  • De kwaliteit van de basisschool (voldoen aan de kerndoelen)
  • Omgevingsinvloeden (welke uitdagingen worden er geboden?)

We stellen ons ten doel om het maximale uit elk kind te halen. Aard en aanleg van het kind zijn belangrijke factoren. De beste school voor voortgezet onderwijs voor uw kind is de school die het best past bij de capaciteiten van uw kind. De definitieve leerresultaten aan het eind van groep 8 worden vastgesteld door middel van een verplichte eindtoets in april, waaraan alle leerlingen deel moeten nemen. Bij ons op school is dit de IEP toets.

Al veel eerder bepalen wij op basis van het leerlingvolgsysteem en methode gebonden toetsen waar nog aan gewerkt moet worden in groep 8. In januari wordt het schooladvies voor het voortgezet onderwijs gegeven.

Weergave

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies? toelichting

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Terug naar boven