Archipelschool De Sprong

Biggekerksestraat 2 4371 EZ Koudekerke

 • Schoolfoto van Archipelschool De Sprong
 • Rechtsachter een collega observeert de leerkracht om coaching te geven aan haar collega
 • Schoolfoto van Archipelschool De Sprong
 • Ons gymlokaal ligt een paar honderd meter van de school.
 • We hebben twee schoolpleinen waar de kinderen kunnen spelen.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het verlof wordt geregeld via TCOZ (Transfercentrum Primair Onderwijs Zeeland)

We werken zoveel als mogelijk met bekende, vaste invallers. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

In het schooljaar 2020-2021 wordt er gewerkt met 6 groepen in de volgende samenstelling:

 • Groep 1/2
 • Groep 3
 • Groep 4/5
 • Groep 6
 • Groep 7
 • Groep 8

De groepen werken onderling samen op verschillende ontwikkelingsniveaus en ondersteuningsbehoeften van de leerlingen.

Er zijn twee onderwijsassistenten werkzaam binnen de school. Zij ondersteunen in diverse groepen.

Voor interne begeleiding (zorgleerlingen) hebben we 2 dagen gereserveerd binnen onze formatie en voor de directeur 3 dagen.

De vakleerkracht muziek is vanuit Archipelscholen beschikbaar tijdens een muziekproject voor de duur van 4 weken.

De vakleerkracht ICT is vanuit Archipelscholen beschikbaar voor ICT projecten zoals Mediawijsheid, Bomberbot, 3D printen en VR.

De vakleerkracht bewegingsonderwijs verzorgt 1 keer per week de lessen gymnastiek voor de groepen 2 t/m 8.

Levensbeschouwelijk- of godsdienstig vormingsonderwijs wordt op aanvraag van ouders wekelijks verzorgd door vakdocenten van de stichting Dienstencentrum HVO en GVO.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In groep 1/2 is spelend leren en lerend spelen de basis voor de verdere ontwikkeling. Er is veel materiaal aanwezig, waarmee de leerkracht de ontwikkeling stuurt en de kinderen stimuleert. Iedere dag kent een vast ritme, waarbij een afwisseling plaatsvindt in activiteiten. Er zijn activiteiten die met de hele groep gedaan worden en activiteiten die in kleine groepjes plaatsvinden. Het praten over allerlei onderwerpen is een belangrijk onderdeel om woorden te leren gebruiken, goed te leren spreken en de algemene ontwikkeling te stimuleren. Praktische zaken uit de belevingswereld van de kinderen spelen daarbij een belangrijke rol. Tijdens de kleuterperiode wordt aandacht besteed aan de voorbereidingsfase van het rekenonderwijs en er worden voorbereidende lees- en schrijfactiviteiten aangeboden. Dit wordt gedaan aan de hand van de methode Schatkist, Rekenrijk, Met Sprongen Vooruit en Schrijfdans. Engels wordt vanaf groep 1 spelenderwijs aangeboden.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Vanaf groep 3 leren de kinderen lezen, schrijven en rekenen. Ook krijgen de kinderen vakken als taal, spelling, begrijpend lezen, aardrijkskunde, natuur, geschiedenis, verkeer en expressievakken zoals tekenen, drama en muziek. In groep 3 en 4 wordt uitgegaan van het ontwikkelingsniveau van de kinderen en wordt er overgegaan naar meer programmagericht onderwijs. Het methodegebruik is hierop afgestemd. Binnen de methoden wordt gebruik gemaakt van het zogenaamde herhalings- en verdiepingsstof model, zodat kinderen zich naar hun eigen capaciteiten kunnen ontwikkelen. In de midden- en bovenbouw worden de vaardigheden en kennisgebieden verder uitgediept. In groep 5 wordt gestart met Engels. In groep 7 wordt het theoretisch en praktisch verkeersexamen afgenomen. Dit levert bij voldoende resultaat een getuigschrift op. Voor de meeste vakken wordt er gebruik gemaakt van een methode met bijbehorende leerlingensoftware. Daarnaast vindt er ook aanpassing plaats door accentuering van de actualiteit door de leerkracht. Alle methoden die wij op school gebruiken, voldoen aan de kerndoelen van het basisonderwijs.

Een kenmerkend onderdeel van Archipelschool De Sprong is zelfstandig werken. Kinderen leren daarbij zelf hun werk te plannen en uit te voeren (dag- en weektaken). Kinderen leren verantwoordelijkheid te dragen voor hun eigen taak. De leerkracht krijgt daarbij een meer begeleidende rol, waardoor de kinderen minder afhankelijk van de leerkracht worden. Vanaf groep 5 krijgen de kinderen huiswerkopdrachten. Hierin zit een structurele opbouw, zodat ze goed voorbereid naar het voortgezet onderwijs gaan. In alle groepen wordt gebruik gemaakt van ICT en werken we met de lessen van het nationaal mediapaspoort.

Bewegend leren wordt minimaal 2 keer per dag tijdens de lessen toegepast, we combineren de leerdoelen van de vakken met beweegactiviteiten.

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De Sprong staat open om met ouders van iedere leerling met extra ondersteuningsbehoeften in gesprek te gaan om te onderzoeken of de Sprong tegemoet kan komen aan de (extra) ondersteuningsbehoefte van het kind. De Sprong heeft mogelijkheden om leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften te begeleiden als het gaat om individuele begeleiding. We zullen altijd op zoek gaan naar extra middelen en extra assistentie. We bekijken dit per schooljaar en leggen de afspraken vast.

De school is toegankelijk voor mindervaliden.

Grenzen worden bepaald door het aantal leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften per groep, de groepsgrootte en de zwaarte van de extra ondersteuningsvraag in combinatie met de expertise van het team.

Onze missie/slogan is: Ieder Kind komt tot zijn recht. Onze ambitie is om voor zoveel mogelijk leerlingen uit Koudekerke en omstreken passend onderwijs te bieden.

Het volledige schoolondersteuningsprofiel is te vinden op onze website www.archipelschooldesprong.nl/zorg en op www.scholenopdekaart.nl


Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Terug naar boven