Archipelschool De Sprong

Biggekerksestraat 2 4371 EZ Koudekerke

 • Schoolfoto van Archipelschool De Sprong
 • Rechtsachter een collega observeert de leerkracht om coaching te geven aan haar collega.
 • Schoolfoto van Archipelschool De Sprong
 • Ons gymlokaal ligt een paar honderd meter van de school.
 • We hebben twee schoolpleinen waar de kinderen kunnen spelen.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte, studieverlof of andere vormen van afwezigheid wordt een beroep gedaan op invalleerkrachten via het Transfer Centrum Onderwijs Zeeland (TCOZ).  Als er geen vervanging geregeld kan worden, proberen we als team intern een oplossing te zoeken. Wanneer er zowel intern als extern geen oplossing is, kan het voorkomen dat een groep thuis moet blijven. Uiteraard proberen we dit te voorkomen.

De intern begeleider en de directeur worden bij afwezigheid niet (altijd) vervangen, wel kan bijvoorbeeld de werkdag geruild worden.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

In het schooljaar 2021-2022 wordt er gewerkt met 6 groepen in de volgende samenstelling:

 • Groep 1/2
 • Groep 3
 • Groep 4
 • Groep 5/6
 • Groep 7
 • Groep 8

De groepen werken onderling samen op verschillende ontwikkelingsniveaus en ondersteuningsbehoeften van de leerlingen.
Naast de vaste groepen, werken we ook met een Plusklas.

Er zijn twee onderwijsassistenten werkzaam binnen de school. Zij ondersteunen in diverse groepen. Voor interne begeleiding hebben we 3 dagen gereserveerd binnen onze formatie en voor de directeur 2,5 dag.
De vakleerkracht ICT is vanuit Archipel Scholen beschikbaar voor ICT projecten zoals Mediawijsheid, Bomberbot, 3D printen en VR. Een vaste leerkracht verzorgt op vrijdag de gymlessen voor de groepen 2 t/m 8. Levensbeschouwelijk- of godsdienstig vormingsonderwijs wordt op aanvraag van ouders wekelijks verzorgd door vakdocenten van de stichting Dienstencentrum HVO en GVO.

De diverse groepen zijn niet altijd even groot. Dit is afhankelijk van de grootte van de jaargroepen en in groep 1/2 van de instroom van nieuwe kinderen. In groep 1/2 worden het hele jaar door kinderen bijgeplaatst, zodra een kind 4 jaar wordt, mag het immers naar school. De groeperingsvorm is afhankelijk van het aantal leerlingen, maar ook de totale schoolorganisatie speelt hierin mee. In principe worden de kinderen één keer per jaar verplaatst naar een volgende groep. Bijna altijd gebeurt dit na de zomervakantie.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In groep 1/2 is spelend leren en lerend spelen de basis voor de verdere ontwikkeling. Er is veel materiaal aanwezig, waarmee de leerkracht de ontwikkeling stuurt en de kinderen stimuleert. Iedere dag kent een vast ritme, waarbij een afwisseling plaatsvindt in activiteiten. Er zijn activiteiten die met de hele groep gedaan worden en activiteiten die in kleine groepjes plaatsvinden. Het praten over allerlei onderwerpen is een belangrijk onderdeel om woorden te leren gebruiken, goed te leren spreken en de algemene ontwikkeling te stimuleren. Praktische zaken uit de belevingswereld van de kinderen spelen daarbij een belangrijke rol. Tijdens de kleuterperiode wordt aandacht besteed aan de voorbereidingsfase van het rekenonderwijs en er worden voorbereidende lees- en schrijfactiviteiten aangeboden. Dit wordt gedaan aan de hand van de methode Schatkist, Rekenrijk, Met Sprongen Vooruit, Schrijfdans, Pennenstreken en projecten van de Kleuteruniversiteit.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Vanaf groep 3 leren de kinderen lezen, schrijven en rekenen. Ook krijgen de kinderen vakken als taal, spelling, begrijpend lezen, aardrijkskunde, natuur, geschiedenis, verkeer en expressievakken zoals tekenen, drama en muziek. In groep 3 en 4 wordt uitgegaan van het ontwikkelingsniveau van de kinderen en wordt er overgegaan naar meer programmagericht onderwijs. Het methodegebruik is hierop afgestemd. Binnen de methoden wordt gebruik gemaakt van het zogenaamde herhalings- en verdiepingsstof model, zodat kinderen zich naar hun eigen capaciteiten kunnen ontwikkelen. In de midden- en bovenbouw worden de vaardigheden en kennisgebieden verder uitgediept. In groep 5 wordt gestart met Engels. In groep 7 wordt het theoretisch verkeersexamen afgenomen. Dit levert bij voldoende resultaat een getuigschrift op. Voor de meeste vakken wordt er gebruik gemaakt van een methode met bijbehorende leerlingensoftware. Daarnaast vindt er ook aanpassing plaats door accentuering van de actualiteit door de leerkracht. Alle methoden die wij op school gebruiken, voldoen aan de kerndoelen van het basisonderwijs.

Een kenmerkend onderdeel van Archipelschool De Sprong is zelfstandig werken. Kinderen leren daarbij zelf hun werk te plannen en uit te voeren (dag- en weektaken). Kinderen leren verantwoordelijkheid te dragen voor hun eigen taak. De leerkracht krijgt daarbij een meer begeleidende rol, waardoor de kinderen minder afhankelijk van de leerkracht worden. Vanaf groep 5 krijgen de kinderen huiswerkopdrachten. Hierin zit een structurele opbouw, zodat ze goed voorbereid naar het voortgezet onderwijs gaan. In alle groepen wordt gebruik gemaakt van ICT en werken we met de lessen van het nationaal mediapaspoort.

Bewegend leren wordt minimaal 2 keer per dag tijdens de lessen toegepast, we combineren de leerdoelen van de vakken met beweegactiviteiten.

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Op Archipelschool De Sprong geven we gedifferentieerd les. Op deze manier zorgen we ervoor dat de kinderen op hun eigen niveau de lessen kunnen volgen.

Wanneer we merken dat een kind extra begeleiding nodig heeft, gaan we in gesprek met ouders/verzorgers. Tijdens dit gesprek bespreken we welke ondersteuningsbehoeften er zijn en wat wij als school kunnen bieden. Wij hebben op school mogelijkheden om leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften te begeleiden als het gaat om individuele begeleiding. We zullen altijd, binnen onze mogelijkheden, op zoek gaan naar extra middelen en extra assistentie. We bekijken dit per per kind en maken hierover afspraken met de ouders/verzorgers.

De school is toegankelijk voor mindervaliden.

Grenzen worden bepaald door het aantal leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften per groep, de groepsgrootte en de zwaarte van de extra ondersteuningsvraag in combinatie met de expertise van het team. Onze ambitie is om voor zoveel mogelijk leerlingen uit Koudekerke en omstreken passend onderwijs te bieden.

Het volledige schoolondersteuningsprofiel is te vinden op onze website.

Verwijsindex

Onze basisschool maakt gebruik van de “Verwijsindex”. De Verwijsindex is een digitaal systeem waarin we een signaal afgeven dat we betrokken zijn bij kinderen en jongeren tot 23 jaar. Door de melding in de verwijsindex weten wij sneller of een leerling ook bekend is bij andere professionals. Dankzij de Verwijsindex blijft iedereen in beeld en kunnen we onderling afstemmen om de leerling de best mogelijke ondersteuning te bieden. De Verwijsindex houdt alleen bij of meerdere professionals op hetzelfde moment bij iemand betrokken zijn, en wie die professionals zijn. De enige informatie die wordt bijgehouden is de naam, het geslacht en geboortedatum, alsook de gegevens van de professional. Wat er precies aan de hand is, of waarom een professional betrokken is, wordt niet in de Verwijsindex vermeld. Uitgangspunt voor de 13 gemeenten van Zeeland is: Van ieder kind met een meer dan regulier zorgplan hoort een signaal in de Verwijsindex te staan.


Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De zorg en ontwikkeling van het jonge kind heeft veel aandacht op Archipelschool De Sprong. We hebben een goede samenwerking met de peutergroepen en er vinden warme overdrachten plaats tussen de medewerkers van de peutergroep en de leerkrachten van groep 1. Voor observatie en registratie gebruiken we op school de leerlijnen 4 tot 7 jaar van Parnassys.
Twee keer per jaar stemmen we een thema af met de peutergroep van KOW en wordt er zowel op school als op de opvang met dit thema gewerkt. Daarna bezoeken de driejarige peuters de Sprong en vindt er een gezamenlijke activiteit plaats.
We werken met een uitgebreide kennismaking en intake met ouders/verzorgers, zodat we een goed beeld hebben van het kind.
Bij aanmelding van een VVE kind hebben we een intensieve overdracht en intake. 


Terug naar boven