Samenwerkingsschool MeerWaarde

Prinses Margrietstraat 2 2396 XD Koudekerk aan den Rijn

 • Schoolfoto van Samenwerkingsschool MeerWaarde
 • Schoolfoto van Samenwerkingsschool MeerWaarde

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Om na groep 8 de overstap te maken naar het voortgezet onderwijs heeft een leerling een schooladvies nodig. In dit schooladvies staat welk type voortgezet onderwijs het beste bij de leerling past.  Een commissie van leerkrachten groep (6), 7 en 8, intern begeleider en directeur komt gezamenlijk tot het (voorlopige) schooladvies.

Om tot dit advies te komen maken zij gebruik van de volgende gegevens:

 • Resultaten leerlingvolgsysteemtoetsen vanaf groep 6
 • Resultaten methode gebonden toetsen
 • Sociaal emotionele vaardigheden
 • Werkhouding, motivatie en gedrag
 • Eventueel extra ondersteuning binnen passend onderwijs
 • Huiswerkattitude

Een leerling kan een schooladvies krijgen voor één schooltype (enkelvoudig) of voor twee schooltypes (meervoudig/dubbel). De mogelijke schooladviezen zijn

 • pro;vmbo-bb
 • vmbo bb/vmbo kb
 • vmbo kb
 • vmbo k/vmbo gt-tl
 • vmbo gt-tl
 • vmbo gt-tl/ havo
 • havo
 • havo/vwo
 • vwo

In groep 7 krijgt de leerling een voorlopig schooladvies. In januari van het jaar dat de leerling in groep 8 zit, krijgt de leerling zijn of haar schooladvies. Dit (voorlopig) schooladvies wordt besproken en toegelicht in een gesprek, waar ook de leerling bij aanwezig is. In februari van het jaar dat de leerling in groep 8 zit maakt de leerling een doorstroomtoets. De uitslag van de doorstroomtoets volgt halverwege maart. Indien de doorstroomtoets een hoger uitstroomprofiel weergeeft dan het gegeven schooladvies dient dit advies te worden bijgesteld of dient te worden toegelicht waarom er niet tot bijstelling wordt overgegaan. Ouders en leerling worden in dit proces altijd betrokken. Indien de doorstroomtoets een lager uitstroomprofiel weergeeft dan het gegeven schooladvies blijft het schooladvies leidend, er vindt geen bijstelling plaats.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Twee keer per jaar worden in de groepen 3 t/m 8 de toetsen afgenomen van Leerling in Beeld. Aan de hand van deze resultaten wordt een analyse gemaakt. De analyse is het uitgangspunt voor het opstellen van een plan waar de komende periode doelgericht mee gewerkt wordt. Tussentijds wordt dit geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. In de groepen 1 en 2 wordt gewerkt met het observatiesysteem van mijnkleutergroep.nl. Dagelijks observeren de leerkrachten de ontwikkeling en voortgang van de leerlingen. Twee keer per jaar wordt hier ook een analyse van gemaakt om vervolgens een plan op te stellen waar de komende periode doelgericht mee gewerkt gaat worden. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Om na groep 8 de overstap te maken naar het voortgezet onderwijs heeft een leerling een schooladvies nodig. In dit schooladvies staat welk type voortgezet onderwijs het beste bij de leerling past.  Een commissie van leerkrachten groep (6), 7 en 8, intern begeleider en directeur komt gezamenlijk tot het (voorlopige) schooladvies.Om tot dit advies te komen maken zij gebruik van de volgende gegevens:

 • Resultaten leerlingvolgsysteemtoetsen vanaf groep 6
 • Resultaten methode gebonden toetsen
 • Sociaal emotionele vaardigheden
 • Werkhouding, motivatie en gedrag
 • Eventueel extra ondersteuning binnen passend onderwijs
 • Huiswerkattitude

Een leerling kan een schooladvies krijgen voor één schooltype (enkelvoudig) of voor twee schooltypes (meervoudig/dubbel). De mogelijke schooladviezen zijn

pro;
vmbo-bb;
vmbo bb/vmbo kb;
vmbo kb;
vmbo k/vmbo gt-tl;
vmbo gt-tl/vmbo gt-tl/havo;
havo;
havo/vwo;
vwo;

In groep 7 krijgt de leerling een voorlopig schooladvies. In januari van het jaar dat o-bbvmbo bb/vmbo kbvmbo kbvmbo k/vde leerling in groep 8 zit, krijgt de leerling zijn of haar schooladvies. Dit (voorlopig) schooladvies wordt besproken en toegelicht in een gesprek, waar ook de leerling bij aanwezig is. In februari van het jaar dat de leerling in groep 8 zit maakt de leerling een doorstroomtoets. De uitslag van de doorstroomtoets volgt halverwege maart. Indien de doorstroomtoets een hoger uitstroomprofiel weergeeft dan het gegeven schooladvies dient dit advies te worden bijgesteld of dient te worden toegelicht waarom er niet tot bijstelling wordt overgegaan. Ouders en leerling worden in dit proces altijd betrokken. Indien de doorstroomtoets een lager uitstroomprofiel weergeeft dan het gegeven schooladvies blijft het schooladvies leidend, er vindt geen bijstelling plaats.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven