Basisschool 't Keuningshöfke

Karel V Straat 45 6104 BR Koningsbosch

Schoolfoto van Basisschool 't Keuningshöfke

Het team

Toelichting van de school

Het managementteam wordt gevormd door Karen Quaedackers (directeur) en Eefje Bustin (intern begeleider). Eén van beiden is normaliter op school aanwezig. Bij afwezigheid van beiden is Marjolijn Janssen (leerkracht groep 7/8) het vaste aanspreekpunt. De directeur blijft als integraal schoolleider eindverantwoordelijk voor de algemene gang van zaken.  

Het team van ’t Keuningshöfke telt 11 medewerkers (peildatum 1-1-2019):

 • 1 directeur
 • 1 intern begeleidster 
 • 6 Leerkrachten
 • 1 onderwijsassistent
 • 1 conciërge
 • 1 administratief medewerkster

Aangezien we een brede ontwikkeling van onze leerlingen nastreven, maken we gebruik van een vakleerkracht muziek en gym, welke gespecialiseerd zijn in hun vakgebied. Daarnaast mogen wij gebruik maken van de inzet van enkele vrijwilligers. 

Door inzet van de werkdrukmiddelen en extra financiële middelen vanuit de overheid, het samenwerkingsverband en ons schoolbestuur kunnen we in 2019-2020 meer personeel aantrekken om ons onderwijs meer ‘op maat’ te maken en de werkdruk van leraren terug te dringen. 

Een groot deel van onze medewerkers heeft, door het volgen van een 1- of 2-jarige opleiding op HBO+-niveau een specialisatie. Binnen ons team zijn er specialisten werkzaam t.a.v. gedrag, jonge kind, taal/lezen, gedrag, rekenen, IB, Master-SEN, RT, SVIB, Begaafdheid

Van de 11 medewerkers zijn er 10 vrouw en 1 man. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Voor een kleine school is het niet haalbaar om veel extra formatie in te zetten voor mogelijke vervangingen. De financiën zijn ontoereikend hiervoor. Vanaf 2019-2020 zijn er derhalve clusters van scholen ingericht welke de vervanging zelf moeten organiseren binnen hun scholengroep. Voor ’t Keuningshöfke betekent dit dat er wordt samengewerkt met bs. Draaiende Wieken te Posterholt, bs. Swentibold te Born, Bs. De Triangel in Linne en bs. Het Avontuur te Buchten.

Wanneer wij vervanging nodig hebben, hanteren wij onderstaande aanpak:

 • Er wordt melding gemaakt van uitval van leerkrachten bij ons schoolbestuur.
 • Allereerst zoeken we naar andere interne oplossingen om voor de groepen zoveel mogelijk regulier onderwijs te waarborgen.
 • 1. er wordt gekeken welke leerkrachten ambulant zijn op de eigen school en eventueel ingezet kunnen worden.
 • 2. extra inzet van parttimers door urenuitbreiding (indien mogelijk)
 • 3. inzet van onze onderwijsondersteuners (onder toezicht van een bevoegde leerkracht)
 • 4. inzet van (ambulant) personeel op een van de scholen uit ons cluster (indien mogelijk)
 • Op de eerste ziektedag stellen we alles in het werk om de opvang intern op te lossen. Voorgaande maatregelen houden ook in, dat uw kind te maken krijgt met meerdere leerkrachten gedurende het ziekteverlof van de groepsleerkracht. Dat dit geen stabiele situatie en niet bevorderlijk is, mag duidelijk zijn. We kiezen bewust niet voor het verdelen van de groep over andere groepen zodat het onderwijs in de andere groepen gewoon door kan gaan.
 • Helaas kan het ook voorkomen dat het, ondanks voornoemde maatregelen, niet mogelijk is om een groep op te vangen. Wanneer dit het geval is, ontvangt u de dag voorafgaand (voor 17u) een bericht van ons hierover via het Ouderportaal, zodat u nog in de gelegenheid bent om opvang te regelen voor de dag(en) erna. Afhankelijk van de inschatting hoe lang er geen groepsbezetting mogelijk is, zal deze groep leerlingen 1 of 2 dagen vrijaf krijgen hierdoor.
 • Mocht er ook voor de daaropvolgende dagen niemand beschikbaar zijn, dan zal er intern geruild worden met personeel, waarna een andere groep 1 of 2 dagen thuis zal moeten blijven. Op deze wijze hopen we te waarborgen dat één groep niet de dupe wordt van een langdurig afwezige leerkracht.
 • Vervangingsproblemen worden altijd door school gemeld via www.lerarentekortisnu.nl conform afspraak binnen het schoolbestuur.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Hoe richten we ons onderwijs in?

Het onderwijs op 't Keuningshöfke is ingedeeld in acht leerjaren. Stap voor stap werken we toe naar meer groepsoverstijgende werkvormen. We werken voor de groepsoverstijgende activiteiten in 3 units:

 • unit 1 - groep 1, 2 en 3
 • unit 2 - groep 4, 5 en 6, en
 • unit 3 - groep 7 en 8.

In de onderbouw, groepen 1 en 2, wordt vooral thematisch gewerkt maar wel op basis van een jaarplan waarin de ontwikkelingsdoelen staan beschreven. De methodes Kleuterplein, Wereld in Getallen en projecten van de Kleuteruniversiteit worden hierbij o.a. als bron gebruikt. Alle ontwikkelingsstappen die kinderen doorlopen, worden gedurende het jaar nauwkeurig gevolgd in het volgsysteem KIJK!

In de groepen 3 t/m 8 wordt in 2020-2021 een tweetal nieuwe methodes geïmplementeerd, namelijk rekenen en wereldoriëntatie. Voor de wereldoriënterende vakken als aardrijkskunde, geschiedenis en natuur gaan de leerlingen geïntegreerd en projectmatig werken. Concreet betekent dit dat de vakken niet meer afzonderlijk zullen worden aangeboden.

Elke groep heeft de volledige beschikking over voldoende laptops  Het gebruik van ICT gebeurt op de eerste plaats ter ondersteuning en inoefening van de aangeboden leerstof. Daarnaast leren de kinderen in het kader van digitale geletterdheid ook om zelf een werkstuk of presentatie te maken.

Voor alle leerjaren geldt dat de leerkracht de lesstof gedifferentieerd aanbiedt. Dat wil zeggen dat bij de instructie maar ook bij de verwerking  al vrij snel de leerlingen die de leerstof begrijpen, zelfstandig verder mogen werken. De leerlingen die de leerstof nog moeilijk vinden krijgen na de basisinstructie nog verlengde instructie en worden daarna nog door de leerkracht geholpen bij het inoefenen. Door deze vorm van differentiatie wordt er in de groepen gewerkt op 3 niveaus van instructie en verwerking. We noemen deze groepen de Zon–, Maan–, Stergroep (unit 1) of de aanpak 1, 2 en 3 (unit 2 en 3). In het logboek houden de leerkrachten dagelijks bij wat goed ging en wat extra aandacht nodig heeft en plannen vandaar uit het onderwijs voor de volgende lesdagen.

Halverwege het schooljaar en aan het einde van het schooljaar maken de leerlingen tussentoetsen van Cito. De resultaten hiervan geven de leerkracht inzicht in de effecten van hun extra ondersteuning op de lange termijn. In het groepsprofiel wordt beschreven welke leerling extra ondersteuning nodig heeft. Dit wordt in de individuele oudergesprekken met de ouders besproken.

De groepsindeling

Onze school telt momenteel 5 combinatieklassen, waarbij de kinderen zijn onderverdeeld in jaargroepen. Bij de indeling van de groepen worden altijd de volgende criteria gehanteerd:

 • Een evenwichtige verdeling van (zorg)leerlingen: aantal leerlingen, een goede mix tussen leerlingen die gemakkelijk leren en leerlingen die meer moeite hebben met de lesstof. 
 • Een goede verdeling van jongens en meisjes
 • Sociale contacten, vriendjes/vriendinnetjes
 • Bij voorkeur geen broertjes/zusjes bij elkaar in een klas
 • Zelfstandigheid, zelfredzaamheid
 • Spelbehoefte (kleuters)
 • Persoonlijkheden (leiders en volgers

De indeling van kinderen in groepen is de verantwoordelijkheid van de directie in overleg met de leerkrachten van de betreffende groepen. Informatie over de groepsindeling wordt voor het begin van een nieuw schooljaar aan de ouders/verzorgers medegedeeld. De groepsgrootte is sterk afhankelijk van het aantal leerlingen in een bepaald leerjaar.

De groepsbezetting 2020-2021

Unit 1:

Stamgroep 1/2: Juf Mariet en juf Dorothé

Stamgroep 2/3: Juf Mariet en juf Marian

Ondersteuning door juf Sophie (onderwijsondersteuner)

Unit 2:

Stamgroep 4/5: Juf Aniek

Stamgroep 5/6: Juf Maud

Ondersteuning door juf Melanie of juf Laura (onderwijsondersteuners)

Unit 3:

Stamgroep 7/8: Juf Marjolijn en juf Ilona

Ondersteuning door juf Melanie of juf Laura (onderwijsondersteuners)

Juf Eefje verzorgt de interne begeleiding binnen onze school. Zij is het aanspreekpunt voor de leerlingenzorg en onderhoudt alle externe instanties met onze samenwerkingspartners op dit vlak.


Klasindeling

 • Combinatiegroepen
 • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In 2020-2021 worden in de onderbouw (groep 1 t/m 4) ruim 3708 uren les gegeven. In de bovenbouw (groep 5 t/m 8) zijn dat 3855 uren. In totaal worden er dus ruim 7563 uren les gegeven, terwijl 7520 uren het minimum aantal lesuren is.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

*Bij de invulling van de vakgebieden hebben we ook ruimte gehouden voor de zogenaamde Bloktijd. Tijdens de bloktijd geven de leerkrachten extra instructie en begeleiding aan de leerlingen die deze meer ondersteuning nodig hebben. De andere leerlingen hebben dan tijd voor hun weektaken of voor extra uitdaging. 

* kijk voor meer informatie over de verplichte onderwijstijd en gronden voor vrijstelling van onderwijsactiviteiten op de website van Innovo:

https://www.innovo.nl/verantwoording-verplichte-onderwijstijd.html

https://www.innovo.nl/gronden-voor-vrijstelling-onderwijsactiviteiten.html

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

In het kader van Passend onderwijs dienen alle basisscholen een schoolondersteuningsprofiel op te stellen. In het profiel wordt een beeld gegeven van de realiteit en ambities die de school heeft als het gaat om het bieden van onderwijsondersteuning aan leerlingen. Het maakt duidelijk wat de school wel of niet voor kinderen kan betekenen. Onderstaand treft u een samenvatting van ons SOP aan. Het volledige document is terug te vinden op onze website https://keuningshofke.nl/documenten/schoolondersteuningsprofiel en in de digitale boekenkast van het Ouderportaal.  

Het schoolondersteuningsprofiel bestaat uit vijf delen:

Deel 1 Algemeen (algemene organisatie en inzet middelen)

De contactgegevens van de school en kengetallen van de leerlingenpopulatie. De kengetallen geven een beeld van de omvang van de school en de ervaring die het team heeft met het begeleiden van kinderen met extra ondersteuningsbehoeften. Ook wordt inzicht gegeven in de wijze van de inzet van de beschikbare middelen. Het aantal leerlingen op ’t Keuningshöfke heeft de afgelopen jaren gemiddeld gezien rond de 135 gelegen, ondanks de krimp in de regio. Op 1 oktober 2017 was er voor het eerst een daling merkbaar in het leerlingaantal, mede door verschillende verhuizingen (als gevolg van echtscheidingen) en verwijzingen naar SBO. De leerlingen zijn verdeeld over 5 combinatiegroepen, die in totaal door 7 leerkrachten worden bemand, samen met een tweetal onderwijsassistenten. Daarnaast is er een directeur, adjunct / IB-er en conciërge aan school verbonden. Het merendeel van de leerkrachten (70%) heeft een specialisatie door het volgen van een extra studie. Zij worden niet structureel vrijgeroosterd voor het inzetten van hun kennis en kunde. Dit gebeurt op basis van vraag en noodzaak. School heeft in schooljaar 2016-2017 voor het eerst sinds jaren weer een aantal leerlingen (4) verwezen naar het SBO. School heeft in de voorbije jaren geen leerlingen verwezen naar het SO. Van de leerlingen die onze school bezoeken, telt slechts een klein percentage leerlingen een leerlingengewicht. Circa 13% van onze leerlingen heeft voorafgaand aan de instroom helemaal geen peuterspeelzaal bezocht. Daarnaast is circa 20% van onze leerlingen woonachtig in Duitsland.  Circa 10% van de leerlingen wordt ondersteund vanuit het samenwerkingsverband met een arrangement of volgt een eigen leerlijn. De gerichte inzet van de ondersteuningsmiddelen in combinatie met de goede zorgstructuur zorgen ervoor dat het verwijzingspercentage laag is, maar ook dat de kinderen die extra zorg nodig hebben in de diverse groepen die zorg krijgen die ze nodig hebben. In totaal stroomden er in 2016-2017 23 leerlingen in. 16 leerlingen verlieten onze school. Zij stroomden uit naar het voortgezet onderwijs in Sittard of Echt.  

Deel 2 Basiskwaliteit

De visie en het schoolconcept geeft de werkwijze van de school weer. De basiskwaliteit beschrijft het deugdelijkheidsniveau van het geboden onderwijs volgens het meest recente oordeel van de onderwijsinspectie.

’t Keuningshöfke biedt een leeromgeving aan kinderen met verschillende culturele, godsdienstige achtergronden en kinderen die verschillen in aanleg en mogelijkheden. Wij bieden onze leerlingen passende ondersteuning en begeleiding om zich optimaal te kunnen ontwikkelen op zowel het gebied van leerresultaten als ook in hun persoonlijke ontwikkeling. Wij willen dat bereiken door gericht te werken aan verbetering en borging van de onderwijskwaliteit, met een team dat flexibel is, in staat is met gecombineerde groepen te werken en kan inspelen op de diversiteit binnen de bevolking van de dorpsgemeenschap Koningsbosch. Het werken volgens het principe van “rust, reinheid en regelmaat”, biedt hierbij een goede basis. De inzet van actuele lesmethodes, moderne leermiddelen en het volgen van nascholing door het gehele team, zorgt ervoor dat het onderwijs bij de tijd blijft. Extra aandachtspunt voor school is onze rol als sociale participant in de dorpsgemeenschap en de manier waarop wij naar buiten communiceren over het onderwijs op Keuningshofke. Ook op het gebied van ouderbetrokkenheid hebben we ons de afgelopen jaren sterk ontwikkeld. Tijdens het laatste inspectiebezoek op 1-12-2016 heeft de school opnieuw een voldoende beoordeling gekregen van de Onderwijsinspectie.  

Deel 3 Basisondersteuning (HGW 1-3)

De basisondersteuning beschrijft het niveau van ondersteuning dat straks van alle scholen uit het samenwerkingsverband wordt verwacht. De afspraken over de invulling van de basisondersteuning zijn op het niveau van het samenwerkingsverband vastgesteld. In dit deel wordt duidelijk waar de school staat en waar ontwikkelpunten liggen met betrekking tot de basisondersteuning.

School heeft veel aandacht voor het realiseren van een veilige schoolomgeving. Verschillende aspecten hiervan zijn uitgewerkt in protocollen, die leidend zijn in de handelswijze van school om deze veiligheid te waarborgen. Daarnaast gaat er veel aandacht uit naar het realiseren van een goede zorgstructuur om tegemoet te komen aan de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van onze leerlingen. Hierbij wordt planmatig gewerkt a.d.h.v. de 1-zorgroute (groepsplannen t.a.v. de basisvakken, afgestemd op de zorgniveaus van het SWV), vinden er schoolzelfevaluaties plaats op basis van toetsresultaten en kenmerken van de leerlingenpopulatie, en volgt het gehele team continu nascholing op dit vlak. School kan hierdoor in de meeste gevallen tegemoet komen aan veel uiteenlopende vragen op het vlak van lichte ondersteuning. Hierbij wordt nadrukkelijk de samenwerking met ouders opgezocht. School onderhoudt daarnaast intensieve contacten met meerdere ketenpartners in Nederland en Duitsland. Alle afspraken zijn vastgelegd in een digitaal schoolvademecum, waarbij uitdrukkelijk de onderlinge verbinding tussen de verschillende protocollen wordt gezocht om niet te verzanden in een wirwar aan documenten. Ontwikkelpunten zijn nog het tegemoet komen aan kinderen met ernstige rekenproblemen en dyscalculie en het realiseren van structureel ingeplande kindgesprekken.  

Deel 4 Maatwerkarrangementen (HGW 4)

De maatwerkarrangementen beschrijven de ondersteuningsmogelijkheden binnen de basisondersteuning die op school beschikbaar zijn voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften. Deze individuele arrangementen worden beschreven in HGPD plannen en worden al dan niet aangeboden in samenwerking met externe partners. Als kinderen 1F niet (dreigen te) halen, wordt een alternatief uitstroomprofiel vastgesteld in een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). Als de school (of eventueel een andere basisschool) niet meer aan de onderwijsbehoeften van een leerling kan voldoen, volgt aanvraag TLV voor een verwijzing naar het S(B)O waar extra ondersteuning (HGW 5a licht en 5b zwaar) beschikbaar is.

School heeft zeer regelmatig contacten met de vaste ondersteuner van het samenwerkingsverband m.b.t. zwaardere onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van verschillende leerlingen. Voor deze leerlingen wordt een HGPD of OPP opgesteld. Hierbij vinden er regelmatig gesprekken plaats met ouders en alle betrokken ketenpartners. De IB-er coördineert deze zorg en begeleiding. Zij onderhoudt ook alle externe contacten (CJG, GGD, BJZ, Veilig Thuis, wijkagent, Jugendamt, Schulamt, enz) Aandachtspunt in dezen is de wijze waarop het casemanagement tot dusver is georganiseerd. School is beperkt in haar mogelijkheden om leerlingen met auditieve en visuele problemen te ondersteunen, evenals leerlingen met beperkte cognitieve vermogens. Kinderen die gebruik maken van een rolstoel kunnen we op school, door technische beperkingen van ons schoolgebouw, niet begeleiden. Ondanks dat we op school open staan voor de instroom van nieuwe leerlingen met extra zorg- en onderwijsbehoeften, realiseren wij ons terdege dat we niet aan de volledige diversiteit van hulpvragen en mogelijke onderwijsbehoeften tegemoet kunnen komen. We willen derhalve iedere aanmelding zorgvuldig afwegen en op basis van onderstaande richtlijnen komen tot een onderbouwd besluit waarom we een leerling met een specifieke onderwijsbehoefte al dan niet kunnen plaatsen. Kern van deze afweging vormt de vraag of de combinatie van deze specifieke onderwijsbehoefte(n) en de extra ondersteuning die noodzakelijk is, past binnen de mogelijkheden van onze school. Het gaat daarbij om de balans tussen de hulpvraag van het kind, de impact hiervan op de overige leerlingen en de (on)mogelijkheden van onze school, zowel voor wat betreft deskundigheid binnen het team als ook het fysieke aspect van bijv. het schoolgebouw. Daarnaast nemen we hierin ook de mogelijkheden m.b.t. de beschikbaarheid en afstemming met externe zorg- en hulpverleningsinstanties hierin mee. Uiteraard wordt het schoolteam betrokken in deze besluitvorming, eventueel ondersteund door externen. De uiteindelijke beslissingsbevoegdheid hiervoor ligt echter bij de directie van de school. Er kunnen zich dus situaties voordoen, waarin de grenzen aan de zorg voor kinderen op ’t Keuningshöfke worden bereikt. Wij denken dan met name aan de volgende aspecten:

 • Zorgcapaciteit: De school is mogelijk niet in staat een kind met een specifieke onderwijsbehoefte op te nemen vanwege de zwaarte, de vorm van zorg en het aantal zorgleerlingen dat al in een bepaalde groep voorkomt.
 • Kennis en vaardigheden rondom de aanpak en begeleiding van specifieke onderwijsbehoeften binnen het schoolteam. Kinderen die bij ons op school instromen willen wij in principe gedurende hun gehele basisschoolloopbaan gedegen onderwijs kunnen bieden. Er bestaan echter nogal wat verschillen in mogelijke onderwijsbehoeften en hulpvragen welke ons als schoolteam gesteld kunnen worden. Het is onmogelijk om aan de totale diversiteit hierin tegemoet te komen. Indien het onderwijs aan het kind met een specifieke onderwijsbehoefte een zodanig beslag legt op de tijd en de aandacht van de leerkracht dat daardoor de tijd en aandacht voor de overige kinderen in de groep in het gedrang komt.
 • Verstoring van rust en veiligheid: Indien sprake is van een onderwijsbehoefte waarbij zich (ernstige) gedragsproblemen voordoen die leiden tot ernstige verstoringen van de rust en de veiligheid in de groep en school, kunnen wij hier niet aan tegemoet komen. ·         
 • Zindelijk:       We verwachten dat de kinderen die onze school bezoeken zindelijk zijn, zonder luier naar school komen en zonder hulp van anderen zelfstandig naar het toilet kunnen gaan.
 • Verzorging/behandeling – onderwijs: Indien een kind een handicap heeft, waarvoor een dusdanige verzorging / behandeling is vereist dat er medische handelingen worden verwacht van medewerkers binnen de school, dan is dit voor ons een duidelijke grens.
 • Bepaalde fysieke beperkingen van kinderen, waarvoor wij op dit moment (nog)onvoldoende toegerust zijn voor wat betreft kennis, vaardigheden en fysieke gesteldheid van de schoolomgeving

Wij vinden, dat alle kinderen die wij op school welkom heten, recht hebben op goede begeleiding. Dit kunnen wij helaas voor een beperkte groep kinderen onvoldoende bieden. Wij denken hierbij op dit moment aan:

 • Zeer zware slechtziendheid, blinde kinderen
 • Zeer zware slechthorendheid/doofheid
 • Rolstoelgebruikers (i.v.m. het ontbreken van een invalidentoilet)

Als we (gedurende de schoolloopbaan) merken dat we kinderen niet meer de zorg kunnen bieden, die ze nodig hebben, zal er in overleg met het reeds ingeschakelde ondersteuningsteam gekeken worden of een verwijzing naar een andere basisschool of verwijzing naar S(B)O wellicht beter passend is om tegemoet te kunnen komen aan de specifieke onderwijsbehoeften van de betreffende leerling.

School zit tot slot in een zeer moeilijk parket vanwege grote diversiteit in wet- en regelgeving in het grensgebied. Circa 20% van de kinderen is woonachtig in Duitsland. Waar in Nederland het woonplaatsprincipe leidend is, is dit in Duitsland de zorgverzekering. Kinderen en hun ouders vallen hierdoor veelvuldig tussen wal en schip, waardoor de daadwerkelijke hulpverlening / onderzoek niet of zeer moeizaam op gang komt.  

Deel 5 Doorgaande lijn en externe samenwerking

Hier wordt de samenwerking en afstemming beschreven met de voorschoolse voorzieningen, het voortgezet onderwijs en de gemeentelijke instellingen (waaronder de instellingen voor jeugdzorg).

Bij elke nieuwe instromer wordt er een kennismakingsgesprek gepland tussen school, ouders en kind(eren). Hierbij worden de wederzijdse verwachtingen besproken, evenals de verwachte onderwijs- en ondersteuningsbehoeften. School vraagt altijd toestemming om contact op te nemen met voorschoolse voorziening en eventuele zorgverleners. Er vindt een (warme) overdracht plaats vanuit de peuterspeelgroep / kinderopvang, jaarlijks naar de ‘volgende’ groepsleerkracht, bij uitstroom naar een andere basisschool/SBO/SO en bij de uitstroom naar het VO. School onderhoudt derhalve contacten met diverse schoolse instellingen in de omgeving, maar ook met een grote diversiteit aan zorgpartners.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven