Basisschool 't Keuningshöfke

Karel V Straat 45 6104 BR Koningsbosch

Schoolfoto van Basisschool 't Keuningshöfke

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Samenwerking
 • veilige leer- en werkomgeving
 • Verantwoordelijkheid
 • Ontwikkeling
 • Structuur / continuïteit

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Aanmelding 4-jarigen en zij-instromers

Aanmelding van uw kind op onze school is de start van een samenwerking in het belang van uw kind. Deze relatie is ten eerste gebaseerd op vertrouwen. In dit vertrouwen vinden wij het belangrijk dat u en wij alle informatie die in het belang van uw kind noodzakelijk is te weten met elkaar delen. Voor een goede opvang en begeleiding van uw kind hebben wij als onderdeel van de procedure aanmelding, toelating, plaatsing en inschrijving van nieuwe leerlingen enkele gegevens nodig. Alle scholen in Nederland vragen deze informatie over een kind om te kunnen bepalen óf en hoe wij invulling kunnen geven aan onze zorgplicht voor goed en passend onderwijs voor elk kind.

Ouders die hun kind op onze school willen aanmelden, nemen daartoe contact op met school of maken gebruik van de aanmelddag, zodat zij kennis kunnen komen maken op onze school. Tijdens dit eerste kennismakingsbezoek aan onze school kunnen zowel het kind, als ook de ouders een eerste indruk opdoen van onze school tijdens een rondleiding door ons gebouw en vragen stellen over onze werkwijze. Het is een belangrijk moment waarin wij elkaar voor het eerst informeren over de wederzijdse wensen en verwachtingen. Het is hierbij van groot belang dat er open en eerlijk wordt gecommuniceerd, waarbij de school ook haar (on)mogelijkheden in beeld brengt.

Wanneer ouders besluiten over te gaan tot aanmelding, leveren zij het volledig ingevulde en ondertekende aanmeldformulier in op onze school en verlenen zij inzage in een overheidsdocument waarop het BSN staat vermeld. Afhankelijk van de door ouders geschetste ontwikkeling, kunnen er vragen zijn in hoeverre de school tegemoet kan komen aan de zorgbehoeften van het kind. Wanneer dit het geval is, zal er in eerste instantie intern overleg gevoerd worden met IB-er en team en zal er indien van toepassing (met toestemming van ouders) aanvullende informatie worden opgevraagd bij externen (zoals peuterspeelzaal, onderzoeksbureau, TIV). School neemt binnen 6 weken (met evt. verlenging van 4 weken) een  onderbouwd besluit over de plaatsing van een leerling.

De dag na de 4e verjaardag, kan het tot de basisschool worden toegelaten. Als schoolgewenning mag een kleuter van 3 jaar en 10 maanden wettelijk gezien de school maximaal vijf ochtenden als gast bezoeken.Op 't Keuningshöfke zijn drie wenochtenden gebruikelijk. Ouders kunnen in overleg met de groepsleerkracht de wenochtenden afspreken.

Uiteraard kunnen er ook kinderen tussentijds instromen wegens verhuizing of anderszins. Wij nemen dan altijd contact op met de school van herkomst. Wij verwachten van de ouders dat zij de verhuizing of het afmelden om andere redenen met de school van herkomst hebben besproken. Deze school stelt van de leerling een onderwijskundig rapport ter beschikking. Van leerlingen die naar een andere school vertrekken, wordt onzerzijds eveneens een onderwijskundig rapport opgesteld, dat aan de nieuwe school wordt toegestuurd.

In de Wet passend onderwijs staat een passage opgenomen met betrekking tot aanmelding en toelating:

 • De aanmelding van kinderen voor toelating geschiedt schriftelijk en kan worden gedaan vanaf de dag waarop het kind de leeftijd van 3 jaar bereikt. De ouders doen de aanmelding zo mogelijk ten minste 10 weken voor de datum waarop toelating wordt gevraagd en geven bij de aanmelding aan bij welke school of scholen eveneens om toelating is verzocht.
 • Het bevoegd gezag beoordeelt of de aanmelding een kind betreft dat extra ondersteuning behoeft. Hiertoe kan het bevoegd gezag de ouders verzoeken gegevens te overleggen betreffende stoornissen of handicaps van het kind of beperkingen in de onderwijsparticipatie. Onder extra ondersteuning wordt niet verstaan ondersteuning ter bevordering van de beheersing van de Nederlandse taal met het oog op het voorkomen en bestrijden van onderwijsachterstanden.
 • Indien de toelating van een leerling die extra ondersteuning behoeft, wordt geweigerd, vindt de weigering niet plaats dan nadat het bevoegd gezag er, na overleg met de ouders en met inachtneming van de ondersteuningsbehoefte van de leerling en de schoolondersteuningsprofielen van de betrokken scholen, voor heeft zorg gedragen dat een andere school bereid is de leerling toe te laten. Onder andere school kan ook worden verstaan een school voor speciaal onderwijs, een school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs of een instelling voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs.
 • Het derde en vierde lid zijn niet van toepassing:
 • a. indien op de school waar de leerling is aangemeld geen plaatsruimte beschikbaar is, of
 • b. indien het bevoegd gezag de ouders bij de aanmelding verzoekt te verklaren dat zij de grondslag van het onderwijs op de school zullen respecteren dan wel te verklaren dat zij de grondslag van het onderwijs op de school zullen onderschrijven,en de ouders dit weigeren te verklaren.
 • Het bevoegd gezag neemt de beslissing over toelating van een leerling zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 6 weken na ontvangst van de aanmelding. Indien de beslissing, bedoeld in de vorige volzin, niet binnen 6 weken kan worden gegeven, deelt het bevoegd gezag dit aan de ouders mede en noemt het daarbij een zo kort mogelijke termijn waarbinnen de beslissing wel tegemoet kan worden gezien, welke termijn ten hoogste 4 weken bedraagt.
 • Indien de aanmelding een kind betreft dat niet is ingeschreven op een andere school, een school voor speciaal onderwijs, een school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs of een instelling voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, de aanmelding is gedaan ten minste 10 weken voorafgaand aan de eerste dag van een schooljaar en de beslissing over toelating op de eerste dag van dat schooljaar nog niet is genomen, wordt het kind met ingang van die dag tijdelijk geplaatst op de school en als leerling ingeschreven. Indien de leerling wordt toegelaten, wordt de tijdelijke plaatsing omgezet in een definitieve plaatsing. Indien de toelating van de leerling wordt geweigerd, wordt de tijdelijke plaatsing beëindigd en wordt de leerling uitgeschreven met ingang van de dag die volgt op de dag waarop de toelating wordt geweigerd.
 • Een leerling wordt niet toegelaten tot een speciale school voor basisonderwijs dan nadat het samenwerkingsverband waartoe de speciale school voor basisonderwijs behoort de leerling toelaatbaar heeft verklaard tot het onderwijs aan een speciale school voor basisonderwijs in het samenwerkingsverband. De beslissing over de toelaatbaarheid is geen besluit als bedoeld in artikel 8:4 onder e van de Algemene wet bestuursrecht.
 • De toelating van een leerling van een basisschool tot een speciale school voor basisonderwijs van het samenwerkingsverband waaraan de basisschool deelneemt wordt niet geweigerd op denominatieve gronden, tenzij de ouders van de leerling weigeren te verklaren dat zij de grondslag van het onderwijs van de school zullen respecteren.

Scholen in de regio zijn met elkaar verbonden in een samenwerkingsverband. Onze school valt onder het SWV PO 31-02.

In het SWV Passend Onderwijs PO 3102 Midden-Limburg hebben alle regionale schoolbesturen, met elkaar, de opdracht om voor alle leerlingen uit onze regio een zo passend mogelijke plek in het onderwijs te bieden. Passend onderwijs is in principe bedoeld voor alle leerlingen op de basisscholen en scholen voor speciaal (basis)onderwijs, maar zoomt met name in op die leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften. Het SWV PO 3102 Midden-Limburg bestaat uit de schoolbesturen voor regulier en speciaal onderwijs in de gemeenten Roermond, Roerdalen, Echt-Susteren, Maasgouw en Leudal.

In het vastgestelde ondersteuningsplan beschrijft het SWV het ‘wat’ en het ‘hoe’ van het SWV voor de periode 2018-2022. Aan elke school of cluster van scholen is een ondersteuningsteam gekoppeld, dat de school adviseert, begeleidt en ondersteunt in het versterken van de kwaliteit van onderwijs en de ondersteuning van leerlingen en leerkrachten in het bijzonder. Ze werken daarbij samen met bovengenoemde gemeenten en met onderwijsnabije organisaties als het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en de Jeugd GezondheidsZorg (JGZ).

Voor leerlingen met intensieve en/of specifieke ondersteuningsbehoeften geldt de volgende regeling: “Indien de ondersteuningsvraag van een leerling de mogelijkheden van de school waar de leerling wordt aangemeld overstijgt, kan de school samen met ouders en het ondersteuningsteam een deskundigenadvies formuleren. Wanneer het deskundigenadvies een aanvraag voor plaatsing in het speciaal(basis)onderwijs inhoudt, dan wordt dit deskundigenadvies aan een onafhankelijk, boven-schools toetsingsorgaan (BTO) voorgelegd. Als het BTO vervolgens een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) afgeeft, dan kan de betreffende leerling worden geplaatst op een SBO- of SO-school.Voor verdere informatie over het ondersteuningsteam of het BTO kunt u contact opnemen met de intern begeleider van de school.U kunt het actuele Ondersteuningsplan van het Samenwerkingsverband vinden op de website van het SWV Midden-Limburg: www.swvpo3102ml.nl

Het adres van het SWV Passend Onderwijs PO 3102 Midden-Limburg is:

SWV PO 31-02 Midden-Limburg

Postbus 3043

6093 ZG Heythuysen

Tel. 0475-550449

E-mail: secretariaat@swvpo3102ml.nl

Meer informatie over het samenwerkingsverband: https://www.innovo.nl/informatie-samenwerkingsverbanden.html

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
120
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het document "Sociale veiligheid in doorgaande lijn" is een verzameldocument waarin naast sociale veiligheid ook het anti-pestbeleid, de gedragscodes en het internetprotocol is opgenomen.

De meest actuele versie van alle bijbehorende bijlagen zijn te raadplegen op de website van de school en via het Ouderportaal.

U kunt voor meer informatie ook kijken op: https://www.innovo.nl/sociale-veiligheid-op-school.html

Schorsing en verwijdering

Zie de INNOVO procedure "Verwijderen en schorsen van leerlingen"

Privacywetgeving

Op school gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. Onze aanpak is vastgelegd in het privacyreglement, dat u via de website van INNOVO kunt raadplegen.Gegevens die over leerlingen gaan, noemen wij persoonsgegevens. Wij maken alleen gebruik van per-soonsgegevens, als dat echt nodig is voor het leren en begeleiden van onze leerlingen en voor de organisatie die daar bij hoort.In het reglement kunt u precies lezen wat voor onze school de doelen zijn voor de registratie van persoonsgegevens. De meeste gegevens ontvangen wij van de ouders bij de aanmelding op school. Daar-naast registreren leerkrachten en ondersteunend personeel van onze school gegevens over onze leer-lingen, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms worden er ook bijzondere persoonsgegevens geregistreerd, als dat nodig voor de juiste begeleiding van een leerling, zoals medische gegevens bv. dyslexie, ADHD of gezondheidsproblemen.

Link INNOVO website https://www.innovo.nl/passend-onderwijs/privacydocumenten.html 

Hier kunt u o.a. de volgende documenten inzien:

 • afspraken foto’s en films
 • privacyreglement verwerking persoonsgegevens
 • school en privacy
 • welke gegevens bewaart de school over leerlingen?

Op de schoolwebsite treft u de actuele schoolversies hiervan aan: https://keuningshofke.nl/documenten/privacy

Terug naar boven