Pastoor Middelkoopschool

Meridiaan 154 7891 EK Klazienaveen

  • Schoolfoto van Pastoor Middelkoopschool
  • Schoolfoto van Pastoor Middelkoopschool
  • Schoolfoto van Pastoor Middelkoopschool
  • Schoolfoto van Pastoor Middelkoopschool
  • Schoolfoto van Pastoor Middelkoopschool

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In het schooljaar 2021-2022 is de eindtoets van het IEP LVS afgenomen. Wanneer we kijken naar de opbrengsten op schoolniveau zien we dat er een positieve ontwikkeling is waar te nemen in het percentage 2F / 1S scorende kinderen.
Het percentage 2F en 1S scorende kinderen voldoet aan de landelijke norm en de norm vanuit de schoolweging.

Op basis van de resultaten van voorgaande jaren, zagen we dat er op verschillende vaardigheden binnen het taal- en rekenonderwijs geïnvesteerd moest worden. Er is een verbetertraject opgestart gericht op het reken- en taalonderwijs en het didactisch handelen. Het taal- en rekenbeleidsplan zijn herschreven waarmee wij nu uitvoer geven aan de doorontwikkeling van ons onderwijs.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Tussentoetsen zijn methode-onafhankelijke genormeerde toetsen die we gebruiken om de vaardigheden en ontwikkeling van de kinderen in beeld te brengen. 

De tussenresultaten worden gemeten door middel van de IEP LVS toetsen van bureau ICE. Deze staan jaarlijks gepland in de maanden januari/februari en mei/juni op de toetskalender. De leerlingen worden ondersteund in het behalen van de tussenresultaten door middel van de leerlijnen van de verschillende vakgebieden en methodieken. Deze worden ondersteunt vanuit de methodes WIG5, Staal Taal en Staal Spelling. Daarnaast worden er ook andere materialen inzet waarbij te denken valt aan concreet rekenmateriaal (Met Sprongen Vooruit).
D.m.v. analyse op de resultaten wordt er in kaart gebracht welke vaardigheden de leerling al beheerst en aan welke vaardigheden nog gewerkt moet worden. Zo wordt inzichtelijk wat de persoonlijke leerdoelen van het kind zijn naast de groepsdoelen. Ook wordt er gereflecteerd op de resultaten en het onderwijsleerproces d.m.v. kindgesprekken.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

VO adviezen schooljaar 2022-2023:

-Praktijkgerichte leerweg: 0

-Basis Beroepsgerichte leerweg: 1

-Basis Beroepsgerichte Leerweg / Kader Beroepsgerichte Leerweg: 4

-Kader Beroepsgerichte Leerweg: 5

-Kader Beroepsgerichte Leerweg / Theoretische Leerweg: 0

-Theoretische Leerweg: 5

-Theoretische Leerweg / Havo: 5

-Havo: 0

-Havo / Vwo: 2

-Vwo: 1

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De Vreedzame School wil kinderen opvoeden tot verantwoordelijke en actieve leden van de gemeenschap. Daartoe beschouwen we de klas en de school als oefenplaats. Kinderen leren dat zij deel uitmaken van de gemeenschap die de klas en school vormt en leren daar een bijdrage aan te leveren. Ze leren oog en oor te hebben voor anderen, zich verantwoordelijk te voelen voor het algemeen belang: initiatiefrijk, zorgzaam en betrokken.

Uitgangspunten
In de pedagogische visie van De Vreedzame School staat een aantal uitgangspunten centraal:
het constructief oplossen van conflicten met behulp van mediatie,
het creëren van een positieve sociale en morele norm
het bevorderen van sociale verbondenheid en gemeenschapszin.  

Centraal thema: conflictoplossing.
In een situatie waar mensen of kinderen bij elkaar zijn, zullen er altijd conflicten (belangentegenstellingen of meningsverschillen) zijn. Het is zinvol om te leren hoe je kunt voorkomen dat er conflicten ontstaan en dat conflicten ontaarden in ruzie. En hoe je, als een conflict toch in ruzie is ontaard, kan werken aan een constructieve oplossing. Daarbij is de rol van de leerlingen cruciaal. Zij leren, naast de vaardigheden om conflicten constructief op te lossen, ook de verantwoordelijkheid te dragen om dat zelfstandig, zonder hulp van volwassenen, te doen. Voor hun eigen conflicten, maar ook voor conflicten van anderen. Alle leerlingen leren te bemiddelen (mediëren) bij de conflicten van klasgenoten.

Sociale verbondenheid en gemeenschapszin.
Uit onderzoek blijkt dat problemen bij jongeren veel minder voorkomen wanneer ze opgroeien in een omgeving met sociale verbondenheid: een omgeving waarin zij zich welkom, gerespecteerd en niet gediscrimineerd voelen, waarin ze merken dat er positieve verwachtingen over hen bestaan en waarin ze ondervinden dat ze ‘ertoe doen’. Kinderen hebben het nodig om nodig te zijn. Natuurlijk zijn er in een omgeving waar kinderen in verkeren regels nodig, maar de sleutel voor een positief klimaat ligt meer in het samen creëren van een cultuur, dan in het bedenken van allerlei regels en codes waar kinderen zich aan dienen te houden. Kinderen moeten het gevoel hebben verantwoordelijk te zijn voor die cultuur, moeten de boodschap krijgen dat ze erbij horen, en dat ze nodig zijn. Om zo’n verbindende omgeving te bewerkstelligen probeert De Vreedzame School de cultuur van de omgeving waar het kind in verkeert (klas, school) te beïnvloeden. We willen dat die omgeving als een leefgemeenschap wordt gezien, als een oefenplaats voor sociale competentie en actief burgerschap.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Democratie
  • Sociaal klimaat
  • Betrokken burgers

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De inspectie van het onderwijs beoordeelt de kwaliteit van het onderwijs op de Pastoor Middelkoopschool als voldoende. 

Het team heeft beleidsplannen opgesteld voor de verschillende vakgebieden. Op basis hiervan kunnen leraren het onderwijs flexibel afstemmen op de individuele leerbehoeften van de leerlingen. 

Terug naar boven