Pastoor Middelkoopschool

Meridiaan 154 7891 EK Klazienaveen

 • Schoolfoto van Pastoor Middelkoopschool
 • Schoolfoto van Pastoor Middelkoopschool
 • Schoolfoto van Pastoor Middelkoopschool
 • Schoolfoto van Pastoor Middelkoopschool
 • Schoolfoto van Pastoor Middelkoopschool

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Mocht er iemand van de medewerkers ziek zijn, dan kijken we eerst wie van het overige personeel kan invallen. Mocht er niemand beschikbaar zijn, dan nemen we contact op met de organisatie Slim. Als er vanuit de pool van Slim niemand beschikbaar is, dan zetten we voor de periode van 1 dag en indien mogelijk, de onderwijsassistent in. Mocht er niemand beschikbaar zijn, dan worden de kinderen, ook indien mogelijk, voor maximaal 1 dag verdeeld over de andere groepen. Mocht dat een tweede dag nodig zijn, dan wordt de ouders verzocht om hun kinderen thuis te houden. Om te voorkomen dat kinderen lange tijd thuis moeten blijven en geen onderwijs krijgen, kan het voorkomen dat een andere groep, dan de groep van de zieke medewerker, thuis moet blijven.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Binnen het team van de Pastoor Middelkoop hebben we voor de volgende vakgebieden vakspecialisten, die voor het betreffende vakgebied een coördinerende taak binnen de school vervullen:

 • Taal
 • Rekenen
 • Cultuur
 • Identiteit
 • Hoogbegaafdheid

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Het onderwijs aan kleuters leent zich, volgens ons, niet voor het wegzetten in vakken. De vakken worden geïmplementeerd.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Wettelijke bepalingen:                                                                                                                                                  
Voor geen enkel leer- of vormingsgebied in het primair onderwijs bestaat een verplichte lessentabel. De Wet Primair Onderwijs geeft wel aan welke vakgebieden moeten worden gegeven, maar zegt niets over het aantal uren. Er moet echter wel voldoende tijd ingepland worden om de algemene doelstelling en de kerndoelen te realiseren. 

Aantal lesuren per leerjaar op de basisschool:                                                                                                                                Het minimum aantal lesuren van groep 1 tot en met 8 is op alle basisscholen 7520 uur. Leerlingen in de eerste 4 leerjaren (onderbouw) moeten ten minste 3520 uur les krijgen; in de laatste 4 leerjaren(bovenbouw) is dit 3760 uur. De resterende 240 uur kunnen scholen flexibel inzetten. Het les- en vakantierooster zijn hierop afgestemd. Het basisonderwijs is bedoeld voor kinderen van 4 tot 12 jaar in het reguliere onderwijs. Hoewel het basisonderwijs gevolgd kan worden vanaf 4 jaar, is pas vanaf de vijfde verjaardag het kind leerplichtig

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het samenwerkingsverband Passend Onderwijs 22-02 Alle basisscholen, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs in de gemeenten Emmen/Borger-Odoorn zijn aangesloten bij het samenwerkingsverband Passend Onderwijs 2202. Samen zorgen we er voor dat elke leerling in het samenwerkingsverband mee kan doen.   

Het onderwijs op de basisschool is zó ingericht, dat het past bij de mogelijkheden van een leerling.  Dit noemen we de basisondersteuning. Maar soms lukt het de school niet om dit onderwijs te geven. Dan volgt een gesprek met de ouder(s). Samen wordt gekeken wat nodig is, wat de school (niet) kan en waar dit eventueel wel mogelijk is. 

 De school hoeft het niet alleen te doen.  De school kan een beroep doen op specialisten om duidelijk te krijgen wat nodig is. De intern begeleider van de school speelt hier een sleutelrol in. Er zijn binnen schoolbesturen expertiseteams om te helpen. En het is mogelijk voor de school om via het samenwerkingsverband hulp te vragen om mee te kijken (DOA). Het DOA bestaat uit specialisten vanuit alle onderwijssoorten en zorgpartners uit de regio. Samen met ouders wordt gekeken wat een goede vervolgstap is voor de ontwikkeling van de leerling. Soms is de conclusie dat extra ondersteuning nodig is.  

Extra ondersteuning wordt gegeven in het gespecialiseerd onderwijs. In het samenwerkingsverband zijn een aantal scholen gespecialiseerd om extra ondersteuning te geven aan leerlingen. Bijvoorbeeld De Toermalijn en de Catamaran in Emmen (Speciaal BasisOnderwijs). En De Aventurijn, De Springplank en de Trianthaschool (Speciaal Onderwijs). Op deze scholen werken leerkrachten met speciale kennis, ervaring en tijd om een leerling te begeleiden. Bij de school werken ook deskundigen, die de leerkrachten ondersteunen. Zoals bijvoorbeeld een orthopedagoog. Of een psycholoog. De groepen zijn vaak iets kleiner dan op een gewone basisschool. Plaatsing op deze scholen kan alleen als de leerling een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) heeft. Zo staat het in de wet. De TLV wordt aangevraagd door de basisschool.   

Als u meer wilt weten over het samenwerkingsverband, kunt u kijken op de website: www.swv2202.nl.  Natuurlijk kan de intern begeleider van de school u er ook meer over vertellen. 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Door de scholing Pedagogisch Tact van elke nieuwe medewerker, de scholing HB en de inzet van onderwijsondersteunend personeel stellen wij ons ten doel om zowel nu als in de toekomst (nog meer) aan de onderwijs ondersteuningsbehoefte van onze kinderen tegemoet te kunnen komen. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Op de Pastoor Middelkoop is opvang en voorschool aanwezig. Zowel onderwijs als opvang vallen onder de verantwoordelijkheid van de directeur. De pedagogisch medewerkers maken deel uit van het schoolteam. Ook zijn de kindvolgsystemen op elkaar afgestemd.

De voorschool is op de dinsdag en donderdag geopend. De buitenschoolse opvang vanaf 4 jaar is elke dag (ma t/m vrij) geopend.

 

Terug naar boven