Basisschool Laetare

Schoolstraat 2 7035 AR Kilder

  • Schoolfoto van Basisschool Laetare
  • Schoolfoto van Basisschool Laetare

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op basisschool Laetare  

Dit is de schoolgids van basisschool Laetare te Kilder. Met deze gids krijgt u een eerste indruk van de school. Daarnaast nodigen wij u van harte uit om op school te komen kijken en kennis te maken, zodat u ons echt leert kennen voordat u uw kind aanmeldt. Ook via onze website www.bslaetare.nl vindt u veel informatie over onze school. We hopen dat u de gids met plezier leest. Als u vragen, opmerkingen en/of suggesties heeft na het lezen, horen wij dat graag.    

Met vriendelijke groet,       

Team basisschool Laetare

Stichting Schoolbestuur Laetare

MR en OR basisschool Laetare

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Trots
  • Samen
  • Plezier

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De school  

Onze school wordt gezien als kleinschalig, laagdrempelig, geheel autonoom en zeer betrokken. 

Basisschool Laetare is een zogenaamde éénpitter.

Dit betekent dat wij een zelfstandige school zijn met een betrokken en vrijwillig bestuur. 

De naam “Laetare” betekent: “Verheugt u”. Deze naam werd in 1961 aan de school gegeven. De school is de enige basisschool in Kilder en ligt midden in het dorp.

Het bevoegd gezag wordt gevormd door de Stichting Schoolbestuur Laetare.

De directeur maakt deel uit van het schoolbestuur. De (besloten) vergaderingen van het schoolbestuur vinden 4-6 keer per jaar plaats. Daarnaast zijn er de medezeggenschapsraad (MR) en de ouderraad (OR). Deze  geledingen onderhouden een intensief contact met elkaar omtrent allerlei zaken die met de school te maken hebben. Het team maakt onder leiding van de directie plannen, die worden voorgelegd aan de diverse geledingen. Er is sprake van transparantie en openheid.  

Het team van de Laetare bestaat naast de directeur uit leerkrachten, de intern begeleider en Onderwijs Ondersteunend personeel. Te denken valt aan onderwijsassistenten en een conciërge/administratief medewerker. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
111
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven