Basisschool Laetare

Schoolstraat 2 7035 AR Kilder

Schoolfoto van Basisschool Laetare

Het team

Toelichting van de school

De teamleden werken hard en vol passie aan handelingsgericht en opbrengstgericht werken in een doorgaande leerlijn. Afstemming is noodzakelijk om dit te borgen. Er is binnen ons schoolbestuur geen overhead, waardoor de middelen daar komen waar ze horen: bij onze leerlingen. Teamleden scholen op team- en op individueel niveau. Dit wordt door het bestuur zoveel mogelijk gestimuleerd. We benutten zoveel mogelijk de sterke kanten van een ieder. 

Personeel

Aan de school zijn 8 leerkrachten verbonden. De leerkrachten willen we in eerste instantie inzetten met hun sterkste kant: lesgeven. Daarnaast zijn er verschillende onderwijskundige werkgroepen, waarin de leerkrachten deelnemen. Deze werkgroepen worden deels door specialistisch opgeleide leerkrachten aangestuurd en hebben inhoudelijke opdrachten ter verbetering van de kwaliteit van ons onderwijs. Verder zijn er de directie, een intern begeleider, een onderwijsassistent, twee oud leerkrachten en een parttime conciërge/administratief medewerker. Directie, IB-er zetten gezamenlijk met de kwaliteitsmedewerkers de lijnen uit voor schoolontwikkeling.  

De schoolleiding

De dagelijkse leiding rondom organisatorische, personele en leerlingzaken van de school is in handen van directeur Liselotte Friesen. Voor al uw vragen kunt u bij haar terecht.

Intern Begeleider

De Intern Begeleider is Wendy Horstik. Voor vragen rondom zorg en ondersteuning kunt u bij haar terecht.   

Stagiaires

We begeleiden studenten van het Graafschapscollege (een MBO opleiding) en Pabo. 

Scholing van leerkrachten

Onderwijs is altijd in beweging. Vandaar dat ook leerkrachten regelmatig terug keren in de schoolbanken om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen in het onderwijs en om zich verder te verdiepen in aspecten van het lesgeven. U merkt hier meestal niets van omdat de nascholing vaak buiten de lesgevende tijden valt. Af en toe komt het voor dat de nascholing onder lestijd valt. In dat geval wordt er een invaller geregeld. Daarnaast heeft het team ook gezamenlijke studiemomenten. Deze studiedagen zijn onder schooltijd en dan zijn alle kinderen vrij. De data van de studiedagen staan vermeldt op de website.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

In geval van ziekte bij een leerkracht proberen we een invalleerkracht te regelen. Hiervoor zijn we aangesloten bij de vervangingspool van het PON. De school heeft hierbij geen keuze welke invalleerkracht er komt. Mocht de vervangingspool geen invalleerkrachten beschikbaar hebben dan kijken we of de vraag intern op te lossen is. Lukt niet ook niet dan kan het helaas voorkomen dat wij genoodzaakt zijn om leerlingen vrijaf te geven. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De samenwerking tussen onderwijs, sport, cultuur binnen onze gemeente krijgt vorm en inhoud met de realisering van de combinatiefuncties. Er worden mensen ingezet op alle scholen voor lessen lichamelijk opvoeding, voor muzieklessen in groep 3/4, voor de coördinatie van culturele activiteiten, voor sport- en spel activiteiten op het plein en voor mediawijsheid in de bovenbouw.  

Buitenschools sportbuurtwerk

Kinderen hebben de mogelijkheid om buitenschools deel te nemen aan Sportbuurtwerk.  Hierover wordt u verder geïnformeerd via de nieuwsbrief en/of Parro.

Muziekschool

In groep 3-4 wordt de muziekles verzorgd door een vakleerkracht van de muziekschool Oost-Gelderland.  Tijdens deze AMV-lessen (Algemene Muzikale Vorming) leren de kinderen onder andere noten lezen en verkennen ze enkele muziekinstrumenten zoals de mondharmonica, ukelele en de blokfluit.  De ouders van groep 3-4 worden op de informatieavond bij aanvang van het schooljaar verder geïnformeerd.

Samenwerking muziekvereniging St. Jan  

Naast de combinatiefuncties werken wij al enkele jaren aan een doorgaande muziekleerlijn samen met de muziekvereniging  St. Jan uit Kilder.  Zij verzorgen iedere woensdag voor een aantal groepen (aankomend schooljaar groep 5-6) de blazersklas. De kinderen uit deze groepen krijgen een eigen instrument in bruikleen.  Dit instrument leren zij bespelen.  Iedere week moet het instrument van thuis mee naar school. De lessen worden gegeven in het Kelrehuus door leerkrachten van de muziekvereniging. Er worden kennismakingslessen gegeven, waarbij de kinderen de instrumenten leren kennen en mogen uitproberen. Daarna maken zij de keuze voor een instrument. In de andere groepen worden de muzieklessen door de leerkrachten zelf verzorgd.

Culturele Jeugdvorming

Culturele Jeugdvorming heeft als doel om leerlingen van de basisscholen kennis te laten maken met diverse kunstuitingen zoals film, toneel, muziekuitvoeringen en museumbezoek.

Algemeen: pauzes

De lunchpauze (groep 1 t/m 8)

- De kinderen nemen een gezonde lunch en 10-uurtje mee naar school.

- Lunch van het kind bij voorkeur verpakt in broodtrommel en drinkbeker. Voorzien van naam.

- De kinderen laten snoepgoed thuis.- De kinderen nemen geen koolzuurhoudende drankjes mee naar school, maar melk, water of drinkyoghurt etc.

- De kinderen reinigen hun handen voor het eten.

- De leerkracht zorgt voor een moment van stilte, waarna de kinderen elkaar ‘eet smakelijk’ wensen

.- De kinderen eten aan tafel.

- Wij stimuleren kinderen hun brood op te eten. Brood wat niet wordt opgegeten gooien we niet weg, maar gaat weer mee naar huis.

- Na het eten worden de tafels schoongemaakt.

Middelen

Bij slecht weer blijven de kinderen binnen en bieden de leerkrachten de leerlingen een alternatieve activiteit. Ook leggen wij een assortiment aan gezelschapsspelletjes aan dat gebruikt kan worden tijdens de pauzemomenten.

‘Vrijwilligheid’

Het overblijven is niet verplicht. De praktijk wijst echter uit dat vrijwel alle kinderen op school de lunch gaan gebruiken. Mocht u besluiten om uw kind thuis te laten eten dan verzoeken wij u om hiervoor de lunchtijd van een half uur voor aan te houden. Dit kunt u afstemmen met de groepsleerkracht. Ook is er de mogelijkheid (net als nu) om voor vierjarige leerling in afstemming met de groepsleerkracht af te wijken van de schooltijden. Bijv. dat uw kind ’s middags niet naar school kan, omdat het door alle nieuwe indrukken erg vermoeid is. Dit gaat altijd in goed overleg.

Medicatie of aangepaste voeding bij kinderen

Er zijn kinderen die tussen de middag medicijnen nodig hebben of een dieet volgen. Als dit het geval is, wordt hierover met de ouders van het kind afspraken gemaakt. Per kind wordt onder meer besproken en vastgelegd wie waarvoor bevoegd en verantwoordelijk is.

Algemeen: verantwoordelijkheid van de ouders

Zorgt u er als ouder voor dat de school in het bezit is van de actuele telefoonnummers waarop u bent te bereiken. Tevens bent u verantwoordelijk voor het meegeven van een gezonde lunch en drinken zonder prik. Ouders zijn verantwoordelijk voor het doorgeven van diëten, medicijngebruik en wijzigingen daarin.  

Algemeen: pauze van de leerkracht

De groepsleerkracht is tot 14.00 uur aaneengesloten bij zijn/ haar groep. M.u.v. de momenten dat zij worden afgewisseld tijdens pleinwacht of lunch om zo gedurende de schooldag ook zelf eens pauze te hebben. Voor de vervanging maken wij gebruik van andere teamleden als: Ib-ers, schoolassistent, onderwijsassistent en directeur. Na schooltijd heeft het hele team pauze. Om die reden is het schoolteam niet bereikbaar voor telefoon of afspraken van 14.15 uur tot 14.30 uur. Daarna bent u natuurlijk weer van harte welkom!

Doublures

Elk jaar wordt er gekeken of de leerlingen zich voldoenden hebben ontwikkeld om door te kunnen stromen naar een volgende groep. Soms komt het voor dat kinderen zich anders ontwikkelen ten opzichte van hun groepsgenoten. School zal zich in eerste instantie inspannen om te achterhalen wat de mogelijke oorzaken zijn en wat wij voor dit kind kunnen betekenen. Wij streven ernaar zo min mogelijk kinderen te laten doubleren (of kleuterverlenging te bieden) en geven wij passend onderwijs in de vervolggroep. Wij zullen alleen besluiten tot doublure of kleuterverlenging als dit de beste oplossing is voor de ontwikkeling van het kind. De school beslist uiteindelijk of uw kind overgaat naar de volgende groep of klas. Hier bestaan geen wettelijke regels voor.

Voor kinderen die geboren zijn in oktober, november en december geldt dat zij instromen in groep 1, zodra zij 4 jaar zijn. Bij hen streven we ernaar, hen na de zomervakantie te laten starten in groep 2. Voor deze zogenaamde 'herfstleerlingen' wordt altijd een beslissingenblad ingevuld om te bekijken of deze leerlingen aan voldoende voorwaarden voldoen om te kunnen starten in groep 2 en later in groep 3. Dit wordt altijd met ouders besproken.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Groep 1 en 2: pauzes en lestijden

De groepen 1 en 2 komen vanaf 08.20 uur de school binnen, inloop tussen 08.20-08.30 uur. De leerkracht is dan ook in het lokaal aanwezig. Kleuters spelen, indien mogelijk, dagelijks 2 maal buiten onder toezicht van leerkrachten. De lunch start voor hen dagelijks om 12.00 uur. Dit gebeurt met de groepsleerkracht of een ander personeelslid van Laetare. Zo wordt de lunch een ontspannend moment.

Groep 1 en 2: Planmatig werken aan Doelen

In de groepen 1 en 2 wordt Planmatig gewerkt aan Doelen. (PWD: Planmatig Werken aan Doelen). Dit gebeurt in thema's waarbinnen systematisch en verantwoord aan de brede ontwikkeling van kleuters wordt gewerkt. Zo worden taal, lezen, rekenen en sociaal-emotionele ontwikkeling verwerkt in een thema. Alle activiteiten sluiten aan bij het thema waar we over werken. Binnen een breed thema zoals bijvoorbeeld ‘lente’ of ‘techniek’ passen allerlei activiteiten. Een thema wordt zichtbaar in de hoeken en in het activiteitenaanbod. Daarnaast werken de kinderen met ontwikkelingsmateriaal dat hen helpt om zich begrippen en vaardigheden eigen te maken. Het aanwezige ontwikkelingsmateriaal biedt de kinderen uitdaging op verschillende niveaus. De kleuters krijgen op deze manier een breed aanbod waarin we afhankelijk van hun leeftijd en ontwikkeling steeds meer verdieping aanbrengen binnen het Planmatig Werken aan Doelen.  Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Groepen 3 t/m 8: pauzes en lestijden

De groepen 3 tot en met 8 komen vanaf kwart over acht door de poort op de speelplaats. Er is toezicht vanaf 08.15 uur.  Voor de groepen 3 t/m 8 is er een inloop van 08.20-08.30 uur. Eenmaal binnen blijf je binnen.  Er gaan twee bellen; een om 08.20 en de andere om 08.30 uur . De lessen starten om 08.30 uur.  Tussen 10.00-10.30 uur en tussen 12.00 - 12.30 uur is er tijd voor pauze en buitenspelen. 

Groep 3 tot en met 8: de vakken

Met de groepen 3 tot en met 8 werken we aan de volgende vak- en vormingsgebieden:  

* Taal / lezen (voor groep 3: Veilig Leren Lezen – Kim-versie, voor groep 4 t/m 8: technisch lezen middels de methodiek van Zo Leer je Kinderen Lezen en Spellen (ZLKLS) en Staal Taal)

Met Technisch lezen ontwikkelen we leesstrategieën (leren coderen) en tempolezen op woord- en zinsniveau, en vervolgens vloeiend en vlot lezen. Onze taalleerlijn omvat doelen op het gebied van: spreken/luisteren, lezen/schrijven, spelling, stellen (zelf teksten schrijven, zoals een verhaal, verslag, brief e.d.), woordenschat en projectgericht werken.

* Begrijpend lezen – vanaf groep 4

Grip op lezen – een methode waarmee de leerlingen strategieën voor begrijpende lezen ontwikkelen. Daarnaast gebruiken wij ook  Nieuwsbegrip – een digitale methode die werkt met teksten die aansluiten bij de actualiteit

* Schrijven – Pennenstreken.

Wij leren de kinderen het blokschrift aan, door de gehele school.

* Rekenen en wiskunde

Wij werken met de methode Getal en Ruimte Junior. 

* Engels: “Stepping Stones” voor de groepen 1 t/m 8  

* Zaakvakken: methode "Blink" voor groep 4 (kennismaking), 5 t/m 8.

* Lichamelijke oefening

Voor de groepen 1 tot met 8 staat twee keer per week bewegingsonderwijs op het rooster. Beiden lessen worden gegeven voor een vakdocent, deels in dienst van de gemeente Montferland voor de basisscholen en deels in eigen dienst van Laetare. 

  

* Expressieactiviteiten.  Wij gebruiken verschillende methodes als naslagwerk.                   

Muziek moet je doen, AMV-lessen in groep 3-4, muzieklessen in samenwerking met muziekvereniging Sint-Jan voor groep 5-6. Naast de combinatiefuncties werken wij al enkele jaren aan een doorgaande muziekleerlijn samen met de muziekvereniging  St. Jan uit Kilder.  Zij verzorgen iedere woensdag voor een aantal groepen de blazersklas. De kinderen uit deze groep krijgen een eigen instrument in bruikleen.  Dit instrument leren zij bespelen.  Iedere week moet het instrument van thuis mee naar school. De lessen worden gegeven in het Kelrehuus door leerkrachten van de muziekvereniging. In de andere groepen worden de muzieklessen door de leerkrachten zelf verzorgd.

* Techniek

De leerlingen in de groepen (6), 7 en 8 volgen technieklessen in het technieklokaal van het Almende college, locatie Laudis. Er worden verschillende opdrachten uitgevoerd door de kinderen. De lessen worden op school voorbereid en uitgewerkt in het  technieklokaal, onder leiding van een instructeur-coördinator techniek.                                                    

Voor groep 3 t/m 5 (6) komt techniek aan bod tijdens handvaardigheid en de lessen van Blink. Bij de kleuters wordt techniek aangeboden bij het spelen in hoeken en het werken met constructiematerialen.

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Wij hebben een schoolondersteuningsprofiel gemaakt, hierin is te lezen welke ondersteuning wij kunnen bieden als school. Sommige specialisten hebben wij intern, andere specialismen kunnen wij laten komen. Op Laetare is veel mogelijk, we kijken goed naar wat het kind nodig heeft en bekijken dan wat wij zelf kunnen bieden en wat wij extern nodig hebben. Dit gaat altijd in overleg met ouders. Het schoolondersteuningsprofiel ligt ter inzage op school bij de directie of intern begeleider.

GGD Noord- en Oost Gelderland voor de leerlingen

Jeugdarts: mw. Raquel Bosman   
Jeugdverpleegkundige: mw. Kim Hoksbergen 

De volgende reguliere contactmomenten worden gehanteerd:

 • Gezondheidsonderzoek 5 jarigen. Alle leerlingen worden rond de leeftijd van 5 jaar, samen met hun ouders, uitgenodigd voor een gezondheidsonderzoek bij de jeugdverpleegkundige of bij de jeugdarts.
 • Spraak-taalscreening 4-5 jarigen.
 • Meten, wegen 9 jarigen. Alle kinderen worden in het jaar dat zij 9 jaar worden, gemeten en gewogen. In dit jaar krijgen deze kinderen ook een uitnodiging voor de BMR- en DTP-vaccinaties die op dezelfde dag worden gegeven. Het vaccineren gebeurt niet op school.
 • Collectief contactmoment groep 7. Leerlingen van groep 7 krijgen een interactieve bijeenkomst over genotmiddelen, seksuele gezondheid, overgewicht (voeding en bewegen) en mediawijsheid.  
 • Naar aanleiding van deze onderzoeken blijven sommige leerlingen onder controle. Op verzoek van ouders, leerkrachten of leerlingen zelf, is een tussentijds onderzoek mogelijk. Gegevens van belang voor de ontwikkeling van uw kind, zullen met de leerkracht worden besproken, uiteraard na uw toestemming.  
 • Naast de reguliere contactmomenten is de GGD altijd beschikbaar bij vragen rondom opvoeding en gezondheid, de lengte en het gewicht van uw kind, maar ook voor een gehoor- en ogentest. U kunt de leerkracht of IBer vragen naar de gegevens van de GGD.

  GGD Noord- en Oost Gelderland 

  De JGZ of de GGD kan ouders en scholen adviseren over verschillende onderwerpen. Bijvoorbeeld over infectieziekten, hygiëne en veiligheid op school, chronisch zieke kinderen of kinderen met een handicap. Meer informatie hierover vindt u op de website: ggdnog.nl GGD Noord- en Oost-Gelderland is kernpartner van het Sociaal Team Montferland en werkt samen met ondersteunende en hulpverlenende organisaties.

  U kunt de JGZ bereiken op telefoonnummer 088 – 443 30 00 (voor algemene vragen) of op 088 – 443 31 00 (alleen voor verzetten van afspraken en alleen tussen 8.00 en 12.00 uur) of per e-mail: jgz@ggdnog.nl.Jongeren kunnen direct met alle vragen over gezondheid mailen, chatten of twitteren met een jeugdarts. Meer informatie hierover vindt u op de website: jouwggd.nl            

  Sociaal Team Montferland

  Het Sociaal Team Montferland bestaat uit een aantal organisaties die ondersteuning en hulp kan bieden bij kleine en grote vragen rondom opgroeien en opvoeden. Bij het Sociaal Team Montferland kan iedereen terecht voor informatie,  advies of met zijn zorgen over een kind of gezin. Het is laagdrempelig voor zowel ouders en jeugd, als voor professionals. Door de samenwerking tussen de organisaties is er veel kennis en er is dus altijd wel iemand die uw vraag kan beantwoorden. Als het Sociaal Team het antwoord op uw vraag niet direct weet, wordt het wel voor of met u uitgezocht. Er zijn geen kosten aan verbonden. Voor meer informatie kunt u kijken op: https://www.montferland.info/sociaalteam/    

  Schoolmaatschappelijk werk

  Het Schoolmaatschappelijk werk wordt uitgevoerd door Sociaal Team gemeente Montferland. De taken liggen op het gebied van consultatie en advisering aan scholen en aan ouders, kortdurende hulpverlening en verwijzing. Er kunnen verschillende hulpvragen zijn voor het schoolmaatschappelijk werk. Hulpvragen van ouders die betrekking hebben op de thuissituatie kunnen aangemeld worden bij het schoolmaatschappelijk werk. Een paar voorbeelden zijn:

  -           opvoedingsvragen,

  -           ouders en school hebben verschillende inzichten,

  -           assertiviteitsproblematiek,

  -           gedragsproblemen bij het kind,

  -           gevolgen van (echt)scheiding,

  -           ingrijpende gebeurtenissen in een gezin.

  Aanmelden kan via de interne begeleider. De schoolmaatschappelijk werker, dhr. Leandro Bosman,  maakt ook deel uit van het ondersteuningsteam.

  Leerlingbegeleiding

  We hebben de mogelijkheid om via de onderwijsbegeleidingsdienst IJsselgroep Doetinchem een orthopedagoog mee te laten kijken. Zij kan o.a. observaties uitvoeren of onderzoeken afnemen bij kinderen. Dit gebeurt altijd in overleg en afstemming met ouders. De orthopedagoog maakt ook deel uit van het ondersteuningsteam. De leerlingbegeleiding voor onze school wordt uitgevoerd door mw. Alis van Lieshout. 

  Logopedie  

  Ouders die denken dat er problemen zijn met de spraak van hun kind(eren) kunnen dit met de leerkracht bespreken. Andersom zal dit ook gebeuren. Voor een logopedische screening legt onze school contact met GGD of verwijzen wij naar een logopedist. Dit gebeurt altijd met toestemming van de ouders.  

  Dyslexie begeleiding

  Er zijn mogelijkheden om uw kind te laten onderzoeken op dyslexie, dat wil zeggen: zeer ernstige leesproblemen. Pas als duidelijk is dat er op school ondanks intensieve begeleiding geen vooruitgang van het lezen plaats vindt, kan een dergelijk onderzoek aangevraagd worden. Dit gebeurt in samenspraak met de IB-er. Mocht dyslexie worden vastgesteld, is er de mogelijkheid om deze kinderen op school te laten begeleiden door bijvoorbeeld IJsselgroep. Dit wordt vergoed via de vergoedingsregeling. De IB-er kan u hier meer over vertellen.        

  Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

  Laetare kijkt altijd naar wat er nodig is voor de leerlingen en probeert daarop zo goed mogelijk af te stemmen om tegemoet te komen aan de ondersteuningsbehoeften van de leerlingen. 

  Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

  Aanbod voor het jonge kind

  Toelichting van de school

  Sommige leerlinge hebben een talige achterstand en worden gesignaleerd door het consultatiebureau of het kinderdagverblijf. Zij kunnen dan in aanmerking komen voor ene VVE-traject: Voorschoolse Vroegtijdige Educatie. Dit stimuleert hun ontwikkeling. Als wij tijdens ons intakegesprek te horen krijgen dat een leerlingen VVE heeft gehad, komt deze leerling standaard in onze ondersteuningsroute. Het stappenplan VVE (vanuit de werkgroep VVE van de gemeente Montferland) wordt dan gevolgd. Er is dan altijd een overdrachtsgesprek tussen de peuterspeelzaal en de leerkracht van groep 1-2, waarin gewenste ondersteuning in kaart wordt gebracht. Deze leerlingen komen ook altijd in de ondersteuningsgroep van de groepsplannen in groep 1 en krijgen daarmee extra ondersteuning.

  Terug naar boven