Basisschool Laetare

Schoolstraat 2 7035 AR Kilder

Schoolfoto van Basisschool Laetare

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

In januari en juni worden de LVS toetsen afgenomen en worden er bij de kleuters ook enkele aanvullende toetsen op de leerlijnen registratie afgenomen (vb. fonemisch bewustzijn en letterkennis). Deze worden door de leerkrachten geanalyseerd en besproken met de intern begeleider tijdens de groepsbespreking. Ook worden deze daarna aan het gehele team gepresenteerd door de leerkracht(en) in de opbrengstvergaderingen. Daar wordt ook gekeken naar methodegebonden resultaten of ingezoomd op het aanbod, de instructies en de gestelde doelen. Ouders worden ook tussentijds op de hoogte gebracht, als er opvallende resultaten zijn. We bevragen elkaar kritisch, zijn open naar elkaar en proberen elkaar te helpen. Door te kijken naar ieders kwaliteiten, kunnen we met elkaar werken aan goede opbrengsten. Tevens wordt van daaruit soms ook de teamscholing of individuele scholing opgepakt. Teamleden, intern begeleider, directeur en bestuurders zijn op de hoogte van de tussen opbrengsten, door het document 'Schoolopbrengsten medio/eind'. Hierin wordt ook op schoolniveau gekeken naar opbrengsten en te stellen doelen voor een nieuwe periode. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Goede resultaten zijn voor een school natuurlijk heel belangrijk. Erg belangrijk is om te weten dat een kind naar een school voor vervolgonderwijs gaat die het best bij de mogelijkheden van dat kind past. In dat kader overleggen we met regelmaat met het voortgezet onderwijs uit de regio. Hier volgen de gegevens van de doorstroom van leerlingen in percentages naar het voortgezet onderwijs gedurende de afgelopen drie jaar. De opbrengsten van ons onderwijs wat betreft lezen, taal en rekenen komen met name duidelijk naar voren bij de eindtoets van het CITO in groep 8. Het gemiddelde in Nederland is ±535.

Natuurlijk zal een school niet elk jaar zijn gemiddelde halen, omdat de ene jaargroep nu eenmaal betere resultaten behaalt dan de andere jaargroep.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Kwalitatief goed onderwijs is en blijft een speerpunt waaraan we gedegen, cyclisch en doelgericht werken binnen alle lagen van onze organisatie. Hierbij consulteren we externe hulp die ons versterken met verschillende expertises. Zo nemen wij onder andere deel aan het vierjarige "school aan zet" traject. Wij koersen bottom up op een lerende, professionele leergemeenschap waarin de leerkracht centraal staat. Zij doen er toe!

Terug naar boven