Basisschool Eikerwijs

Schoolstraat 7 5995 NP Kessel

  • Schoolfoto van Basisschool Eikerwijs
  • Schoolfoto van Basisschool Eikerwijs
  • Schoolfoto van Basisschool Eikerwijs
  • Schoolfoto van Basisschool Eikerwijs
  • Schoolfoto van Basisschool Eikerwijs

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Twee maal per jaar nemen we op school toetsen af van Cito leerlingvolgsysteem. De toetsresultaten helpen ons in beeld te krijgen over welke  vaardigheden en kennis een leerling op het betreffende moment beschikt. Omdat we dit ieder schooljaar twee keer meten, kunnen we de leerling goed volgen en kunnen we als team inspelen op de groeilijn van de leerling en op de informatie die de toets ons oplevert: welke lesstof beheerst de leerling al wel of nog niet en hoe kunnen we hem of haar verder op weg helpen. Dit doen we op maat: elk kind heeft daarin iets anders nodig. 

Naast analyse en afstemming op kindniveau, zoals hierboven beschreven, bekijken we de tussenresultaten ook op groepsniveau en op schoolniveau. Ook op deze niveaus levert het afnemen van de toetsen veel informatie op die ons doet afwegen waar we kunnen bijstellen bij het geven van onderwijs. Dit kunnen allerlei aspecten zijn, zoals bijvoorbeeld het leerstofaanbod, de lesorganisatie, de inzet van onderwijsassistent en / of leerkracht, enzovoort. 

Om te volgen hoe een leerling, een groep of een school 'het doet' is het helpend te vergelijken met het landelijk gemiddelde. Dit doen we dan ook en zo kunnen we op kindniveau volgen of de leerling volgens verwachting groeit. Op groeps- en schoolniveau kunnen we meten of we aan de landelijke norm voldoen. Daarnaast stellen we voor onszelf ook ambities; dat zijn gespecificeerde normen voor de eigen school.  


Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Leerlingen krijgen eerst het voorlopige schooladvies en daarna volgt een toets. Heeft de leerling een hogere toetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan stelt de school het advies bij, tenzij het in het belang is van de leerling om dit niet te doen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Wij beschouwen ieder kind als uniek. We zien kinderen als personen die, hoe jong ze ook zijn, kunnen en willen deelnemen aan tal van interessante, gezamenlijke, sociaal-culturele activiteiten en daaraan een eigen bijdrage kunnen leveren. In ons pedagogisch en didactisch handelen zijn competentie, autonomie en relatie de uitgangspunten. Vanuit een basis van veiligheid, (zelf)vertrouwen, openheid, acceptatie en respect hebben we positieve en hoge (maar wel realistische) verwachtingen van onze leerlingen. We gaan hierbij uit van de individuele ontwikkelingsmogelijkheden en ontwikkelkracht van ieder kind. We leggen accenten op de aspecten die goed gaan en zijn vriendelijk en duidelijk voor de leerlingen. We zorgen voor een omgeving waarin het kind zich veilig, geborgen en uitgedaagd voelt. Wij geloven in de ontwikkelingskracht in elk kind en willen kinderen uitdagen, prikkelen en ondersteunen in hun ontwikkeling. We vinden het belangrijk dat kinderen leren zichzelf doelen te stellen en te werken vanuit een plan. Wij willen leerlingen bewust maken van hun ontwikkeling en meenemen in hun leerproces. Gesprekken voeren we niet over het kind, maar met het kind, in de vorm van de door leerling geleide oudergesprekken, oftewel kindgesprekken. Zo worden kinderen steeds meer eigenaar van hun leerproces en stimuleren we de intrinsieke motivatie.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • competentie-autonomie-relatie
  • ontwikkelkracht van ieder kind
  • in gesprek...

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven