Basisschool Eikerwijs

Schoolstraat 7 5995 NP Kessel

  • Schoolfoto van Basisschool Eikerwijs
  • Schoolfoto van Basisschool Eikerwijs
  • Schoolfoto van Basisschool Eikerwijs
  • Schoolfoto van Basisschool Eikerwijs
  • Schoolfoto van Basisschool Eikerwijs

Het team

Toelichting van de school

Het team van basisschool Eikerwijs bestaat uit vijf leerkrachten, die het onderwijs verzorgen in drie combinatiegroepen. In schooljaar 2023-2024 is Inge Smits de leerkracht van groep 1-2-3, Susie Lankreijer en Peggy Gilliam zijn leerkrachten van groep 4-6 en Joyce Reijnen en Ronald van den Bergh zijn leerkrachten van groep 7-8. Tevens wordt er groepsoverstijgend gewerkt, onder andere op het gebied van technisch en begrijpend lezen. Ook is Debby Huijs werkzaam op Eikerwijs. Ze is onderwijsassistente en ondersteunt de leerkrachten bij het onderwijsproces. 

Daarnaast zijn directrice Jans Philipsen en lid kwaliteitsteam Lieneke de Beer werkzaam op Eikerwijs. Samen met de leden kwaliteitsteam van KC Leef in Kessel dragen zij verantwoordelijkheid voor de kwaliteit op beide scholen. De directrice heeft de algehele verantwoordelijkheid voor de totale schoolorganisatie. Zij stelt ook het beleid m.b.t. onderwijskundige, personele, financiële, materiële en relationele zaken voor.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervanging bij ziekte/verlof van leerkrachten:

Het vinden van vervangers wordt steeds moeilijker. Het onderstaand beschreven protocol is op bestuursniveau vastgesteld.

Het wordt in de schoolgids opgenomen zodat alle ouders op de hoogte zijn van de acties die de school onderneemt bij ziekte/verlof van de leerkracht en wanneer de kinderen eventueel naar huis worden gestuurd.

Onderwijsassistenten en de directie zullen niet worden vervangen.

Bij vervanging:

Indien de Prisma-vervangers beschikbaar zijn, worden deze als eerste ingezet.

Als er geen vervangers beschikbaar zijn, dan moeten we het intern op school gaan oplossen.

Mogelijkheden zijn dan:

Interne verschuivingen

Leerkrachten ruilen

Inzet onderwijsassistenten

Indien er een student aanwezig is, kan deze ingezet worden

De leerlingen verdelen over andere groepen (maximaal voor één dag en alleen als het redelijkerwijs mogelijk is)

Bieden voorgaande mogelijkheden geen aanvaardbare oplossing, dan de betreffende groep thuis laten, volgens de richtlijnen van de hoofdinspectie, met daarbij de volgende afspraken:

Melden aan de voorzitter van het College van Bestuur

In principe gebeurt dit niet de eerste dag alleen in het uiterste noodzaak

Ouders worden op de hoogte gesteld

Mocht het ouders echt niet lukken om opvang te regelen voor het kind, dan zal de school opvang verzorgen.

We laten in dit geval wisselende groepen thuis.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

We zijn als school vrij in hoe en in welke groep bepaalde leerstof wordt aangeboden. Dit bepalen wij door in te spelen op de onderwijsbehoeften van de kinderen in een groep. De leerkracht heeft de kinderen in beeld en handelt hiernaar bij het verzorgen en uitvoeren van het onderwijsaanbod. Dit vergt een continue afstemming met mogelijke accentverschuivingen tussen de vakgebieden die aan bod komen. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Alle kinderen verdienen een passende plek in het onderwijs. Binnen passend onderwijs werken scholen samen om dit voor elk kind zo goed mogelijk te bieden. Het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) geeft een beknopt beeld van de ondersteuning die onze school kinderen kan bieden. Vooral als het om specifieke ondersteuningsbehoeften gaat. Of een school voor een kind de juiste plek is zal altijd uit een individueel gesprek over de behoefte van het kind blijken. Het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) biedt hiervoor een eerste richting.

Binnen stichting Prisma hanteren we de onderstaande uitgangspunten met betrekking tot inclusiever onderwijs:

-Alle leerlingen krijgen een zo thuisnabij mogelijke passende plek die aansluit bij hun onderwijsbehoeften.

-Een leerling gaat naar een reguliere school als het kan en naar een speciale (basis)school als het niet kan in het reguliere onderwijs.

-Er is intensieve samenwerking tussen school en alle belanghebbenden van de leerling om de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften in beeld te krijgen.

-Alle scholen hebben de basis op orde.

-De expertise van de SBO wordt ingezet binnen de gehele stichting.??? 

Binnen onze school werken we integraal samen met de kinderopvang van Hoera. Hierdoor zijn we in staat om ontwikkelingskansen en -bedreigingen vroegtijdig te signaleren, af te stemmen op de specifieke ondersteuningsbehoeften vanaf een vroeg stadium en zo een passend arrangement te bieden

Zie ons Schoolondersteuningsprofiel. (SOP)

Wij geloven in kind- en thuisnabij onderwijs. In basis is ieder kind welkom op Eikerwijs en denken in kansen en mogelijkheden staat centraal. We geloven in de ontwikkelkracht van ieder kind. Onze ambitie is het bieden van een passend arrangement voor iedere leerling. Wanneer wij de voor een leerling benodigde ondersteuningsmogelijkheden (op gebied van zowel gebouw, voorzieningen als deskundigheid) niet kunnen bieden, zullen we onmiddellijk op zoek gaan naar manieren om dit zo snel mogelijk wel te kunnen realiseren.

Tegemoetkomen aan specifieke leervragen bij kinderen die moeilijker leren dan gemiddeld.

Deskundigheid: De school heeft voldoende ervaring hiermee. Leerkrachten zijn in staat leerlingen in beeld te brengen en een passend arrangement op didactisch niveau samen te stellen.
Voorzieningen: De school biedt een onderwijsaanbod waarin differentiatie in doelen en instructie verwerkt zijn. Iedere leerkracht werkt op basis van directe instructie. De organisatiestructuur van de school biedt de mogelijkheid om tegemoet te komen aan deze specifieke onderwijsbehoefte doordat de instructie op maat gegeven kan worden. Er is altijd toegang tot ICT-software waarmee individueel werken mogelijk is. De school beschikt over passende materialen die geschikt zijn voor deze leerlingen. Er is een onderwijsassistent inzetbaar voor individuele begeleiding.
Gebouw: Er is een aparte werkruimte voor kleine groepen of individueel werk.
Samenwerking: Inzet van de bovenschools ondersteuningscoördinator (boc-er) en mogelijke samenwerking (bijvoorbeeld in de vorm van ambulante begeleiding) met externen.

Specifieke leervragen bij kinderen die makkelijker leren dan gemiddeld
Deskundigheid: We beschikken binnen stichting Prisma over expertise m.b.t. hoogbegaafdheid in de vorm van een expertgroep. Hier kunnen wij als school te alle tijde een beroep op doen.
Voorzieningen: De school biedt onderwijsaanbod waarin differentiatie in doelen en instructie verwerkt zijn. Iedere leerkracht werkt op basis van directe instructie. De organisatiestructuur van de school biedt de mogelijkheid om tegemoet te komen aan deze specifieke onderwijsbehoefte doordat de instructie op maat gegeven kan worden. Er is altijd toegang tot ICT-software waarmee individueel werken mogelijk is. De school beschikt over passende materialen die geschikt zijn voor deze leerlingen. Leerlingen met zeer specifieke behoeftes op dit gebied kunnen gebruik maken van een plusarrangement.
Gebouw: Er is een aparte werkruimte voor kleine groepen of individueel werk.
Samenwerking: Expertise inzetten van de expertgroep gericht op aanbod en/of leerkrachthandelen. Inzet boc-er. Er is mogelijkheid tot samenwerking met koppelschool KC Leef bij het realiseren van betekenisvol en passend aanbod.

Specifieke leervragen bij kinderen met een lichamelijke beperking (begrensd door mogelijkheden gebouwen en specifieke voorzieningen)
Deskundigheid: We kunnen ons beroepen op expertise vanuit de bovenschoolse coördinator passend onderwijs en/of ambulante begeleiding of andere experts.
Voorzieningen: Indien nodig kan aangepast meubilair of materiaal geplaatst /ingezet worden.
Gebouw: Het gebouw is deels toegankelijk voor kinderen met een lichamelijke beperking. De aanwezige drempels kunnen mogelijk verlaagd of aangepast worden. Er is een invalidentoilet in het gebouw.
Samenwerking: Samenwerking met BOC-er. Samenwerking met ambulante dienst. Samenwerking met therapeuten of andere experts. 

Specifieke leervragen bij kinderen met een verstandelijke beperking
Deskundigheid: Binnen de school hebben we geen deskundigheid op het gebied van een lichamelijke beperking. Wel kunnen we ons beroepen op expertise vanuit de bovenschoolse coördinator passend onderwijs, ambulante begeleiding of andere experts.
Voorzieningen: Indien nodig worden passende leermiddelen aangeschaft om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van het kind. We zijn in staat om een OOP uit te voeren met ondersteuning van de BOC-er.
Gebouw: Er zijn aparte werkruimtes waarin individueel gewerkt kan worden.
Samenwerking: Samenwerking met BOC-er. Samenwerking met ambulante dienst, logopedist, of andere experts.


Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

       

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

We stimuleren dat kinderen vanaf 2 jaar de aan onze school verbonden peutergroep bezoeken. De inhoudelijke samenwerking met de peutergroep is dusdanig uitgewerkt, dat er sprake is van een doorgaande lijn. Door de intensieve samenwerking ervaren de kinderen de overstap van de peutergroep naar de kleutergroep heel natuurlijk.

Terug naar boven